Fiskeri- och vattenbrukssektorn

Ska du söka stöd från brexitjusteringsreserven inom fiskeri- och vattenbrukssektorn? Här har vi samlat information och guidar vi dig steg för steg hur du ska göra din ansökan.

1. Hitta rätt utlysning

En utlysning innebär att en bestämd summa ur brexitjusteringsreserven är tillgänglig att söka för vissa aktörer inom en viss tid och på vissa grunder. Utlysningarna formuleras utifrån de olika typer av stöd som finns beskrivna i den nationella förordningen om stöd till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn med anledning av brexit.

Stöd till fiskeri- och vattenbruksssektorn omfattar fem områden:

Till alla aktuella utlysningar

2. Läs ansökningskrav

Innan du påbörjar din ansökan är det bra att få en grundkunskap om hur ansökningsförfarandet går till och få en bild av hur ESF-rådets bedömning sker. Du kan läsa mer om det under sidan bedömning.

3. Ta del av styrande dokument

Utöver utlysningen, som är ett styrande dokument, finns också dessa styrande dokument att ta del av:

  • Beslutsvillkor

Svenska ESF-rådets allmänna beslutsvillkor för stöd
från brexitjusteringsreserven till företag inom fiskeri och vattenbrukssektorn med anledning av brexit

  • Förordningen

Förordning om stöd till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn med anledning av brexit

  • Statsstöd

Information om statsstöd

4. Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen består av två steg. Det första steget är att göra en ansökan om stöd. Efter att du fått ett bifallsbeslut är nästa steg att göra en ansökan om utbetalning. Mer information om stegen finns under punkterna nedan.

5. Ansökan om stöd (steg 1)

Din ansökan till Svenska ESF-rådet skriver du i vår digitala tjänst Projektrummet+. Ansökan kan fyllas i under den period som utlysningen är öppen. Sista dag för ansökan finns att hitta i respektive utlysning. Ansökan måste komma in i rätt tid för att behandlas. Ansökan ska signeras av behörig företrädare.  
Till Projektrummet+.

Användbara dokument:

Handledning för ansökan om stöd i Projektrummet+ för företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn . Detta är en anpassad handledning för dig som söker stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Ekonomihandledning för fiskeri- och vattenbrukssektorn. Den här handledningen är tänkt att fungera som kunskapskälla och är skriven för dig som har för avsikt att söka eller har fått stöd beviljat från brexitjusteringsreserven inom fiskeri- och vattenbrukssektorn. 

Försäkran om uppfyllda villkor för att ta emot stöd enligt 26 § i den nationella förordningen om stöd till företag inom fiskeri och vattenbrukssektorn med anledning av brexit (SFS 2022:1464). Denna försäkran ska skrivas under av dig som stödsökande och kan skickas in antingen i samband med ansökningstillfället eller under beredning av din ansökan.

Belopp att ange i ansökan om stöd

Licenshavare

Svenska ESF-rådet har i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten tagit fram underlag som visar hur mycket stöd respektive licenshavare har rätt att ansöka om inom de olika stöden. Licenshavaren ska kontakta Svenska ESF-rådet för att få kännedom om sitt stödberättigade belopp för att sedan kunna skicka in ansökan om stöd. Här finns kontaktuppgifter till medarbetare inom brexitjusteringsreserven.

Andra än licenshavare

Andra aktörer än licenshavare som söker stöd inom utlysningen Brexitjusteringsreserven inriktning likviditetsstöd till andra aktörer än licenshavare; mer information kommer inom kort.

Andra aktörer än licenshavare som söker stöd inom utlysningen Brexitjusteringsreserven inriktning kompensationsstöd för andra än licenshavare inom fiskeri- och vattenbrukssektorn för administrativa kostnader kan använda sig av denna ekonomihandledning.


Försumbart stöd (de minimis) – EU:s statsstödsregler.

Stöden som avser tillfälligt upphörande och likviditetsstöd (både licenshavare och andra än licenshavare) är notifierade, med andra ord är dessa stöd godkända av Europeiska kommissionen och omfattas inte av de minimis-regelverket.

För kompensationsstöd tillämpas regelverket om de minimis. Det innebär då att du som företag ska fylla i en del i ansökan gällande försumbart stöd. Här kan du läsa förordningen om de minimis inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Informationsblankett om stöd av mindre betydelse (de minimis) för fiskeri- och vattenbrukssektorn. Detta intyg ska fyllas i och skickas in i samband med din ansökan om stöd.


Återtagande av ansökan om stöd

Det går att ta tillbaka en ansökan om stöd. Följ bara punkterna nedan så avslutas handläggningen av er ansökan.

  1. Återtagande av ansökan ska ske skriftligt och skickas med post eller e-post direkt till det kontor som handlägger din ansökan om stöd.
  2. Återtagandet kan formuleras fritt, men det ska dateras och undertecknas av behörig företrädare för stödsökande.
  3. Svenska ESF-rådet skickar en bekräftelse om avslut av ansökan till behörig företrädare.

6. Ansökan om utbetalning (steg 2)

Din ansökan om utbetalning av stöd ska lämnas in vår digitala tjänst Projektrummet+ och omfatta samtliga stödberättigade utgifter. Ansökan ska signeras av behörig företrädare.

När ansökan om utbetalning ska skickas in framgår av de särskilda beslutsvillkoren som finns i ert beslut om stöd. Som stöd för att fylla i ansökan finns Handledning för ansökan om utbetalning i Projektrummet+.

Till Projektrummet+.

Innehåll på sidan