information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00356 - Care Hyllie Park

Projektnummer:
2022/00356
Projektägare:
Hyllie Park Folkhögskola, Hyllie Park Folkhögskola
Namn:
Care Hyllie Park
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
475
Projektperiod:
2022-09-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
24 797 452
Beviljat ESF-stöd:
24 797 452
Kontaktperson:
Linda Alexandersson
E-post:
linda.alexandersson@hylliepark.se
Stödmottagare postnr:
21623
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

PRESENTATION AV HYLLIE PARK FOLKHÖGSKOLA
Hyllie Park folkhögskola är en av Sveriges största aktörer när det gäller SFI (undervisning i Svenska för invandrare), med betygsrätt sedan 2011. Idag undervisar vi ca 750 elever i Malmö, samt vid våra filialer i Kristianstad, Simrishamn och Göteborg. Vår personalgrupp består av utbildade lärare som har erfarenhet och kompetens på området. Vi har specialiserat oss på modersmålsbaserad undervisning, vilket ger kursdeltagarna tillgång till både svenska- och modersmålslärare. Vår erfarenhet är att detta snabbar på inlärningsprocessen.

Hyllie Park driver också Hyllie Park Talentbyrån som arbetar med rustning och matchning av långtidsarbetslösa. Inom ramen för den verksamheten har vi stor erfarenhet av att hjälpa nyanlända människor in på den svenska arbetsmarknaden, samt har vi stor erfarenhet av hur man bygger ett stort kontaktnät bland arbetsgivare. Idag är Hyllie Park Talentbyrån etablerad i Malmö, Kristianstad och Simrishamn.

Vi är en rörelsefolkhögskola med Evangeliska frikyrkan som huvudman och ett brett kontaktnät med församlingar över hela landet. Genom detta kontaktnät har vi möjlighet att samverka med församlingar som redan idag bedriver ett omfattande arbete för att hjälpa målgruppen för detta projekt. Den här typen av samverkan mellan skolans personal och församlingens volontärer är inte ny för oss utan bedrivs redan idag på befintliga filialer i vår verksamhet. Utvärderingar av filialernas arbete visar att kursdeltagare där utöver undervisningen också bygger upp ett socialt nätverk som bryter känslan av utanförskap, stärker deras förståelse av och kontakt med det svenska samhället och ökar språkinlärningen.

Hyllie Park folkhögskola är en skola med drygt 130 anställda och drygt 1150 kursdeltagare. Vi har god ekonomisk, organisatorisk och administrativ kapacitet att bedriva projektet. Utöver det har vi god likviditet. Enligt vår senaste likviditetsrapport från 1 juni 2022 har vi likvida medel på 11 482 000 kr.

Hyllie Park folkhögskola arbetar redan idag med jämställdhetsintegration. Skolans Likabehandlingsplan, Policy för arbete med personer med funktionsnedsättning samt Språkstrategi kommer också att tillämpas inom ramen för projektet.

PROBLEM- OCH BEHOVSANALYS
Sverige har under våren 2022 tagit emot flyktingar i enlighet med EU’s massflyktsdirektiv. Dessa har beviljats arbetstillstånd men få har kunnat ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Dels har det varit svårt att skapa kontakt mellan arbetsgivare och målgruppen, dels att målgruppens begränsade språkkunskaper i både svenska och engelska gjort att många inte är anställningsbara. Sverige har än så länge inte beviljat målgruppen möjligheten att läsa SFI (Svenska för invandrare) utan hänvisat till skolformen “Svenska från dag 1" som är begränsad både i omfång och platstillgång. Det är också först under juni månad som ukrainare fått tillgång till praktikplatser i Sverige.

Målgruppen är i en mycket utsatt situation, dels utifrån de trauman de upplevt i hemlandet, dels utifrån det utanförskap det innebär att vara ny ett land utan sociala relationer och nätverk, och utan kunskap om hur samhället fungerar.

Detta sammantaget gör att det än så länge varit svårt för ukrainare att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. För att bryta den trenden och skapa en positiv utveckling framåt ser vi att målgruppen har behov av en kombination av arbetsmarknadsinsatser, språkundervisning och sociala insatser.

MÅL MED PROJEKTET
Hyllie Park Folkhögskola har för avsikt att bedriva projektet Care Hyllie Park. Målet med projektet är att erbjuda flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet insatser som förflyttar dem in på eller närmare den svenska arbetsmarknaden. Eftersom språket utgör en barriär för målgruppen kommer vi skapa förutsättningar för deltagare att genomföra studier i svenska språket, vilket både för dem närmare arbetsmarknaden och skapar förutsättningar för att de sedan ska kunna fortsätta med andra utbildningar. För att deltagarna ska kunna ta till sig insatser och undervisning ser vi det också som nödvändigt att upplevelsen av social delaktighet hos målgruppen ökar.

Detta sammantaget bidrar till att skapa förutsättningar för att målgruppen ska kunna försörja sig och bidra till det svenska samhället, vilket i sin tur ger individen större självständighet och möjlighet att påverka sin livssituation.

PROJEKTETS VERKSAMHET OCH OMFATTNING
För att uppnå projektets mål kommer vi att erbjuda insatser på tre olika huvudområden.

1. Arbetsmarknadsinsatser
2. Språkundervisning
3. Sociala insatser

Företagskonsulenternas huvudsakliga arbete är att:
- Vägleda deltagarna i hur man får sin utbildning validerad
- Bygga relationer till arbetsplatser.
- Ordna praktikplatser
- Erbjuda enskild vägledning och grupphandledning i arbetsmarknadskunskap samt stöd inför anställningsintervjuer.
- Matcha deltagare med externa arbetsgivare och utbildningsinstanser.
- Arbeta med jämställdhetsintegrering och verka för att inga deltagare diskrimineras i projektet, eller i mötet med arbetsmarknaden.

Lärarnas huvudsakliga arbete är att:
- Kartlägga deltagarnas språk- och utbildningsnivå.
- Undervisa i svenska språket och samhällsinformation.
- Involvera volontärer i undervisningen genom t ex språkcafé och språkvänner

Modersmålslärarnas/tolkarns huvudsakliga arbete är att:
- Arbeta med rekrytering och inskrivning av deltagare.
- Översätta CV och andra relevanta handlingar
- Samarbeta med läraren och företagskonsulenten så att kommunikationen med deltagarna fungerar.
- Vara studieledare på de orter där undervisningen sker på distans.
- Ansvara för den modersmålsbaserade undervisningen.

Volontärernas huvudsakliga uppgift är att:
-Skapa sociala relationer till deltagarna som bidrar till trygghet, gemenskap och vänskap.
- Bidra med kontakter in i det svenska arbetslivet.
- Ordna språkcaféer och bli språkvänner.
- Erbjuda deltagarna möjlighet att delta i andra sociala aktiviteter inom ramen för församlingens verksamhet.

Projektets verksamhet kommer att bedrivas i Malmö, Kristianstad och Simrishamn i skolans befintliga lokaler vid skolans huvudsäte och filialer. Utöver det kommer projektet bedrivas i Ystad, Landskrona, Lund, Örebro och Sundsvall. På dessa orter hyr vi in vår verksamhet hos församlingar som också bidrar med volontärer in i verksamheten. Alla anställningar och all ekonomisk hantering sköts av Hyllie Park Folkhögskola som är ensam ägare av projektet.

För att kunna genomföra projektet behöver vi anställa 32 personer, som kommer att arbeta som:
Projektledare
Administratör
Ekonom
Koordinator
Företagskonsulent
Lärare
Modersmålslärare/tolk

Utöver de anställda kommer en styrgrupp bestående av personer med ledningsfunktioner på skolan, samt en referensgrupp bestående av deltagare, församlingsrepresentanter och utomstående personer att tillsättas.

För att genomföra projektet söker vi projektmedel á 26 264 907 kr. I projektet räknar vi med att kunna ge stöd åt 500 deltagare. Det motsvarar en kostnad á 52 530 kr/deltagare. Detta ligger på en likvärdig ersättningsnivå som den för Etableringskursen, varför priset kan betraktas som kostnadseffektivt.

MOTTAGARE AV PROJEKTET
Målgrupp för projektet är ukrainska flyktingar som kommit till Sverige genom massflyktsdirektivet.

Som Folkhögskola har vi idag kontakt med målgruppen genom våra kurser i Svenska från dag 1. Vi har långt fler förfrågningar än antal platser i denna skolform. Ett 100-tal ukrainare önskar undervisning och nya förfrågningar kommer hela tiden. Vi har sedan mitten av juni anställt en ukrainsk/svensktalande kvinna med brett kontaktnät bland ukrainare i hela Skåne. Så fort vi får medel beviljade påbörjar hon rekryteringen av deltagare.

De församlingar som vi har för avsikt att samarbetar med är noga utvalda utifrån att de redan idag har antingen ett stort kontaktnät bland ukrainare eller stor erfarenhet av socialt arbete bland nya svenskar.

Genom projektet kommer vi att kunna erbjuda 500 personer insatser:

Malmö 100 personer
Landskorna 50 personer
Ystad/Simrishamn 60 personer
Kristianstad 50 personer
Lund 60 personer
Sundsvall 50 personer
Örebro 130 personer

TIDSRAMAR OCH UTVÄRDERING
Vår önskan är att starta upp projektet den 1 september 2022 och därefter bedriva projektet enligt följande tidsplan.

September 2022: analys- och planeringsfas
Oktober 2022-augusti 2023: genomförandefas
September 2022: Avsluts- utvärderingsfas

Under genomförandefasen kommer styrgruppen och referensgruppen mötas regelbundet för att försäkra sig om att arbetet fortskrider i enlighet med uppsatta mål, samt göra nödvändiga justeringar om så krävs. Utvärderingen kommer dels göras av projektets anställda, dels av en extern utredare.