2022/00282 - Förstudie 5 Projektsamordning

Projektnummer:
2022/00282
Projektägare:
Skolverket, Enheten för Skolutveckling, Avdelningen Skola & Arbetsliv
Namn:
Förstudie 5 Projektsamordning
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-09-01 - 2023-04-28
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
David Olsson
E-post:
david.olsson@skolverket.se
Stödmottagare postnr:
17141
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Förstudien ska arbeta med att analysera och ge förslag på vad som ska ingå i en modell/metoder för "facilitering" i syfte att bygga kapacitet som stödjer gemensam kunskapsutveckling, samordning av aktiviteter och strategisk samverkan mellan olika parter som kan användas i arbetet med ett framtida projekt inom Socialfondsprogrammet ESF+ (2021-2027).
Målet är att med utgångspunkt i erfarenheter och resultat från övriga förstudier få fördjupad kunskap och ge en samlad bild av insatser och företeelser som ger incitament till och skapar förutsättningar för en långsiktig utveckling av lärcentrum. Ambitionen är att ta fram en rapport som kan användas som ett underlag för inriktning på framtida projekt med finansiering från Socialfonden.
Projektet kommer att ha ett tydligt icke diskriminerings-, tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv.