information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00109 - Move On

Namn:
Move On
Region:
Västsverige
Projektägare:
Samordningsförbundet Göteborg, Samordningsförbundet Göteborg
Projektnummer:
2020/00109
Planerat antal deltagare:
120
Projektperiod:
2020-09-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
13 443 604
Beviljat ESF-stöd:
6 318 494
Kontaktperson:
Ervina Mujnovic
E-post:
ervina.mujnovic@forsakringskassan.se
Specifikt mål:
2.1

Studier visar att det är svårt att återföra människor till arbetslivet efter ett halvårslångt utanförskap på grund av sjukskrivning eller arbetslöshet.

Av de ca 11 000 pågående sjukfallen i Göteborg är ca 5 200 personer sjukskrivna mer än 180 dagar eller sex månader 88 procent av dessa har en anställning.

För att bryta en längre tids sjukskrivning, krävs det ofta, utöver medicinsk behandling, ett stöd av individuella och samverkande insatser för att individen ska kunna återgå i arbete. I de fall arbetsgivaren har försökt anpassa arbetsuppgifter och erbjudit andra arbetsuppgifter kan det finnas annan problematik än endast arbetssituationen som behöver åtgärdas. Det kan tex handla om att den enskilde behöver extra stöd att komma i arbete eller studier på grund av låg utbildning eller låga språkkunskaper. Här finns ett behov av gemensam samverkan för individen.

Projektet bedrivs av Samordningsförbundet Göteborg vilket är en gemensam organisering mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad
Med detta projekt vill vi utveckla samordningsförbundets möjligheter att fånga upp och stödja målgruppen långtidssjuka som har behov av samordnade insatser för att kunna återgå i arbetslivet.

Projektet kommer att ha ett tydligt fokus på att sammankoppla hälsofrämjande insatser med aktiviteter mot arbete och studier. En stor delaktighet i sin egen process ska göra att individens stöd blir så individuellt utformat som möjligt, Varje deltagare kommer att ha tillgång till arbetsterapeut, Case manager, hälsoutvecklare och vägledare för att få stöttning i att gå från passivitet till aktivitet. Det kommer att vara fokus på aktiviteter som leder till en förbättrad hälsa, arbete och studier.

Projektet kommer att undersöka möjligheterna att återgå i arbete hos befintlig arbetsgivare, eventuellt med hjälp av anpassning av arbetsplatsen och arbetsuppgifter.

Projektet ska också vara ett tillgänglighetsprojekt, det vill säga att möta deltagarna utifrån deras behov och förutsättningar.

Ca 250 personer kommer att ta få tillgång till projektets aktiviteter. Av de som avslutas inom ramen för projektperioden beräknas 50 procent gå vidare till arbete eller studier.

Avsikten, efter projekttidens slut, är att implementera de metoder som visat sig vara framgångsrika.