2019/00509 - Samverkan för ökad skolnärvaro

Projektnummer:
2019/00509
Projektägare:
Socialförvaltningen Stockholms stad, Socialförvaltningen Stockholms stad
Namn:
Samverkan för ökad skolnärvaro
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2020-02-03 - 2022-06-30
Total projektbudget:
12 957 498
Beviljat ESF-stöd:
6 090 447
Kontaktperson:
Projektledare Helen Starkman
E-post:
helen.starkman@stockholm.se
Stödmottagare postnr:
12321
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Brist på samordnade insatser kring elever med hög skolfrånvaro ökar risken för ett framtida utanförskap. Detta projekt ska utveckla och pröva samverkansstrukturer och metoder för att möjliggöra att fler uppnår utbildningens mål i grundskolan, får behörighet till gymnasiet och därigenom ökade möjligheter att få fäste på arbetsmarknaden. Målgruppen för projektet är elever i årskurs 8 och 9 med upprepad eller långvarig frånvaro i de sju stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad som idag arbetar med skolsociala team.

Arbetet i skolsociala team bygger på att professioner från socialtjänsten och skolan tillsammans med eleven och vårdnadshavare undersöker orsaker till skolfrånvaron. Utifrån den kartläggningen planeras och genomförs insatser. Genom exempelvis fysiska och sociala anpassningar i skolan, föräldraskapsstöd, motiverande samtal och samordning av insatser kan eleven få det stöd hen behöver.

Projektet, som är ett samverkansprojekt inom Stockholms stad mellan socialförvaltning, utbildningsförvaltning och sju stadsdelsförvaltningar, är delfinansierat av Europeiska socialfonden.

ESF-rådets komplettering 2021-03-08:
En avstämningsrapport innehållande projektplan och budget för genomförandeprojektet finns i separat dokument med följande bilagor:
Bil 1 Projektorganisation
Bil 2 Åtgärdstrappan
Bil 3 Kommunikationsstrategi
Bil 4 Intressentanalys
Bil 5 Processen i projektet
Bil 6a Aktivitetsplan
Bil 6b Gantt-schema
Bil 7a Förändringsteori
Bil 7b Utvärderingsplan
Bil 8 Kommunikationsplan
Bil 9a Skolsocionomerna
Bil 9b Projektteamet
Bil 10 Projektbudget