2019/00144 - SMÖT

Projektnummer:
2019/00144
Projektägare:
Folkuniversitetet, Jönköpings län och Gotland
Namn:
SMÖT
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
120
Projektperiod:
2019-09-02 - 2022-06-24
Total projektbudget:
6 979 677
Beviljat ESF-stöd:
6 979 677
Kontaktperson:
Mats Ladebäck
E-post:
mats.ladeback@folkuniversitetet.se
Stödmottagare postnr:
62141
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Med bakgrund i tidigare projekt “Ett rikare liv" (2013/3030026) och från goda resultat från Folkuniversitetet i Jönköpings projekt "Trygg Start till utbildningskontrakt" (Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen (AF) och Folkuniversitetet (FU) som finansierats av Folkbildningsrådet) samt med erfarenhet från med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten ser vi ett stort behov av att arbeta för en ökad inkludering på arbetsmarknaden för en prioriterad målgrupp. Projektet tar fokus på kvinnor och män, som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden som en följd av att de har en sammansatt problematik med arbetslöshet i kombination med t ex ohälsa, sociala skäl, språkhinder eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, och idag står långt ifrån arbetsmarknaden, se målgrupp beskriven nedan.
Projektet ska vara av förberedande och/eller för-rehabiliterande art och inte konkurrera utan samverka med etablerade aktörer på arbetsmarknaden.

För att lyckas i projektet sker en samverkan med flera relevanta parter såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen och Regionen, och också med näringsliv, föreningar, arbetsgivare och frivilligorganisationer.

Projektet ska arbeta förberedande och förrehabiliterande med beskriven målgrupp, verka för att påverka attityder hos arbetsgivare och stödja dem i deras arbete. Projektet ska verka för en ökad integration, genomföra insatser för att uppnå en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö som ökar tillgängligheten, i vid mening, på arbetsplatsen. Projektet vill verka för ökad tillgänglighet till arbetsmarknaden, för ökad jämställdhet till arbetsmarknaden och arbeta med insatser för att motverka utanförskap

Projektet vill arbeta för att uppnå goda effekter på kort och lång sikt och skapa nya, hållbara modell för samverkan på arbetsmarknaden.

Målgrupp är personer i Jönköpingsregionen och på Gotland som är;
- noll-klassade, d v s inte längre har rätt till sjukpenning
- de som har långvarigt försörjningsstöd
- de som behöver för-rehabiliterande insatser
- unga (15-24 år)
- långtidsarbetslösa (mer än 12 månader)
- nyanlända
- har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller,
- är eller har varit sjukskriva och har behov av stöd för återgång i arbetet.

• Målsättningen är att nå ut till ca 120 deltagare, ca 60 i Jönköping och ca 60 på Gotland under perioden.
• Deltagande 6-12 månader per individ, framförallt individfokus.
• Projektet avser låta deltagare från målgrupp i programområde 2 delta aktivt i projektet.

Projektet har initierat samverkan med en rad samverkansaktörer, för att nå en önskad bredd i projektet. Aktörer finns inom offentlig, privat och ideell sektor.
Arbetsmodeller som kommer att utvecklas i samverkan med samverkansaktörer under analysfasen
• Projektet kommer att arbeta med en modell av en så kallad arbetsgivarring dit arbetsgivare rekryteras och bjuds in att delta.

• Projektdeltagare erbjuds individuellt stöd i form av coachning, kartläggning av kompetens och möjlig arbetsträning, matchning med arbetsgivare mm.

• Projektdeltagare erbjuds praktikplatser. Under analysfasen kommer representanter för näringslivet delta för att definiera och utforma formerna för arbetsgivarringen i genomförandefasen.

• Verktygslåda för coachning och matchning av deltagare

• Projektet vill erbjuda utbildningsinsatser för deltagarna på olika orter utifrån lokalt drivna initiativ.

I utlysningen anges följande förväntande resultat och effekter av projektet:

• Få bukt med obalansen, tillvarata kompetensen hos tillgänglig arbetskraft och undvika att bristen på kompetens hämmar tillväxten.
• Renodla arbetsuppgifter och därigenom skapa nya platser i organisationen för personer som står utanför arbetsmarknaden.
• Genom samverkan och genom arbetet i arbetsgivarringen syftar projektet till att hitta former där vi kan möta dessa förväntningar och då tillse att värdefull kompetens, som idag inte används, kommer till nytta i företagen.
• Genom utbildning avseende målgruppens specifika behov och handledning, samt genom påverkansarbete avseende socialt ansvarstagande och social hållbarhet vill projektet verka för att av arbetsgivare i högre grad ska se vinster av målgruppen att inkludera projektets målgrupp i sin verksamhet. För att uppnå denna effekt behöver alltså en attitydförändring komma till stånd så att arbetsgivare i högre utsträckning agerar för att släppa in målgruppen i företaget, organisationen och/eller föreningen. På så vis kan projektet bidra till att motverka kompetensbristen på dagens arbetsmarknad.
• Genom arbetet med arbetsgivarringarna AG, utbildning av AG avseende handledning och målgruppen, samt genom erbjudande av handledarstöd på arbetsplatserna uppfylls kriterier för den prioriterade insatsen att, skapa en inkluderande och jämställd arbetsmarknad genom att t ex påverka attityder hos arbetsgivare och stödja dem i deras arbete för att utveckla rutiner och metoder som främjar lika möjligheter på arbetsplatsen, en jämn könsfördelning i olika yrken och säkerställa att diskriminering inte förekommer. Vidare bidrar denna insats till att uppnå en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö som ökar tillgängligheten, i vid mening, på arbetsplatsen.

• Projektet ska syfta till att utveckla en systematisk samverkan

• Projektet ska ha specifika insatser för att möta specifikt kvinnors som mäns behov utifrån deras skilda livsvillkor

• Projektet har specifika utbildningsinsatser där målgruppen är kvinnor, respektive män.

• Samverkan mellan flera olika aktörer genomförs för att möta målgruppen som har en komplex och sammansatt problematik

Projekt ska i samverkan utveckla framtagna modeller och verktyg för att möta de ovan beskrivna utmaningarna. Syftet är att utifrån ett individperspektiv utforma insatser för att stärka individer och på så vis öka livskvalitet, hälsa, tillgänglighet och inkludering i samhället och på arbetsmarknaden.

I projektet har ett antal mål formulerats:
• Deltagarna blir medvetna om sin potential samt möjligheter
• Deltagarnas deltagande i samhället ökar
• Deltagarnas integration i arbetslivet ökar
• Deltagarnas livskvalitet ökar och självkänsla och självförtroende stärks
• Samhällskostnader genom tex minskat behov av sjukvård minskar
• Könsfördelningen utifrån fördelningen inom målgruppen beaktas
• Arbetsgivarna får tillgång till ny kompetens och arbetstagare.
• Stärker jämställdhet och integration på arbetsplatsen.
• Organisationsmål – hitta ekonomiska vinster för samhället
• Tillvarata kompetens och resurser


Löpande utvärdering
Tillsammans med samverkansparter, löpande utvärdera individers utveckling och projektets resultat utifrån framtagna underlag och indikatorer för utvärdering. Analyser utifrån utvärderingars resultat genomförs fortlöpande under projektets gång och lyfts bland annat med styrgruppen. Modeller och aktiviteter utvecklas utifrån analysens resultat.