information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00291 - Framtid vård&omsorg Kronoberg

Namn:
Framtid vård&omsorg Kronoberg
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Region Kronoberg, Regionhuset/Regional utveckling/Kompetens och lärande
Projektnummer:
2018/00291
Planerat antal deltagare:
800
Projektperiod:
2018-12-01 - 2022-03-31
Total projektbudget:
11 999 620
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
11 999 620
Kontaktperson:
Josefine Wilson
E-post:
josefine.wilson@kronoberg.se
Specifikt mål:
1.1
Utvärderingsrapporter:

Vård- och omsorgscollege genom Region Kronoberg ansöker om medel för projektet Framtid vård och omsorg -Kronoberg. Projektet är ett initiativ som samlar samtliga 6 kommuner i Kronobergs län samt Region Kronoberg, andra arbetsgivarna och relevanta organisationer inom området i att möta de stora utmaningar som branschen står inför framtiden, bland annat de gällande:
- Svår matchning mellan tillgänglig och efterfrågad kompetens
- Stora pensionsavgångar
- För få som söker utbildning och att utbildningen inte är tillräckligt attraktiv
- Få lärare inom branschen och låg intresse att arbeta som yrkeslärare
- Hög rörlighet på arbetsplatserna
- Ökande antal anställda med annat modersmål, språk och kultur
- Ojämställd bransch
- Svårighet till att bemöta nya medarbetare såsom studenter och yngre elever på ett anpassad, strukturerad och medvetet sätt
- Allt större gap mellan kunskap och utveckling av ny digitalisering och andra IKT-lösningar
- Svår att kompetensutveckla personalen pga stora utmaningar i bemanningen
- Behov av flera och nya sätt att arbeta med evidensbaserad erfarenhet och kunskap för att utveckla branschen i syfte att resurseffektivisera, modernisera, bättre integrera nya medarbetare och behålla personal för att de upplever en möjlighet till utveckling.

Projektet Framtid vård och omsorg – Kronoberg ämnar åt att genomföra olika typer av kompetensutvecklingsinsatser riktade mot vård och omsorgspersonal, lära och rektorer samt chefer och ledare hos de kommunala och regionala verksamheterna, för att bättre matchas till kompetensutveckling och för att möta den ökande efterfrågan på kvalificerad kompetens inom branschen.

Projektet ska fokusera på tre fokusområden, där kompetensutveckling och lärande arbetsplatser är främsta arbetssätt:
- Utveckla, anpassa och förberedda verksamheter för att öka attraktionen, jämställdhet och mångfald till yrket genom att bland annat kompetensutveckla inom bemötande, handledning- och språkombudskompetens.
- Höja kunskapen, tillgängliggöra och utveckla verksamheter som kan bättre nyttja digitaliserings möjligheter inom vård och omsorg.
- Utveckla, testa och tillämpa nya arbetssätt hos verksamheter för att nå strukturella förändringar som vård och omsorgen behöver för att bättre möta framtiden.

Huvudområden för kompetensutvecklingsinsatserna är: Reflekterande och salutogent förhållningssätt, pedagogiskt förhållningssätt, kulturförflyttning (dvs jämställdhet), digital teknik, lärande organisation genom arbetsplatsbyte, handledarutbildning, språkombudsutbildning, bland andra. Målgruppen är medarbetare, ledare, chefer i samarbete med forskare och andra relevanta externa aktörer.

Projektet kommer att utarbeta dessa specifika insatser som ett resultat av kompetenskartläggningar hos personalen, analys av verksamhetsmålen och framtida utmaningar/möjligheter i branschen och omvärlden. Detta för att resulterar i att stärkta individen i att matcha den efterfrågade kompetensen hos arbetsgivarna, stärka organisationerna som på ett strukturellt sätt är rustad för dagens och framtiden utmaningar. Projektet kommer också att utforma och testa åtta pilotprojekt där nya arbetssätt införs utifrån de nya kunskaper hos individerna för att uppnå lärande organisationer som pekar på de strukturella förändringarna som krävs inom branschen idag och i framtiden.

Projektet kommer att koppla till sig, viktiga verktyg, metoder och kunskap gällande jämställdhet, tillgänglighet, ickediskriminering och andra horisontella kriterier. Vård- och omsorgscollege i Kronobergs län har blivit nationellt uppmärksammade för sitt arbete med jämställdhet och har arbetat länge med normer och värdegrund. Vård- och omsorgscollege är dessutom direkt kopplad till satsningen Jämställd regional tillväxt, under prioritering 2 som handlar om att främja jämställdhet- och mångfaldsintegrering inom vård och omsorg- och teknikbranscherna.