information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00480 - NyStart Stockholm

Projektnummer:
2017/00480
Projektägare:
Utbildningsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, START Stockholm
Namn:
NyStart Stockholm
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2018-01-02 - 2020-12-31
Total projektbudget:
15 815 046
Beviljat ESF-stöd:
7 472 610
Kontaktperson:
Serdar Korkmaz
E-post:
serdar.korkmaz@stockholm.se
Stödmottagare postnr:
10422
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Sammanfattning

Idag sker mottagandet av nyanlända barn och ungdomar i Stockholm i skilda verksamheter och på olika sätt till grundskolan respektive gymnasieskolan (vilket här och fortsättningsvis inkluderar grundsärskola och gymnasiesärskola):

- Till Start Stockholm kommer idag alla nyanlända grundskoleelever för mottagande och skolplacering. Start Stockholm är inte en skola i lagens mening, här sker en bedömning och hälsosamtal samt vaccination.
- Liljeholmens gymnasium är en mottagande skolenhet för helt nyanlända elever som har Stockholm som vistelsekommun. Huvuduppdraget är att bedriva undervisning i svenska som andraspråk för både nyanlända asylsökande och andra nyanlända invandrarungdomar.
- Gymnasieavdelningens stabsenhet har uppdraget att kontinuerligt ta emot nyanlända elever i gymnasieålder som flyttar till Stockholm från en annan kommun och som har gått på språkintroduktion där. Eleverna placeras därefter på lämplig skola för vidare studier inom språkintroduktion.

Från 1 januari 2018 kommer utbildningsförvaltningen ha en gemensam organisation för mottagande av nyanlända till grundskola och gymnasium för att därigenom säkerställa en likvärdighet i mottagandet, bättre förutsättningar för planering av utbildningsplatser och stöd till skolorna. Syftet är att överbrygga de organisatoriska mellanrum som finns mellan skolformerna i mottagandet av och stödet till nyanlända. Målet med denna ansökan är ökad måluppfyllelse och gymnasieexamen för så stor andel som möjligt av de deltagande ungdomarna för att minska antalet unga utanför skola och utbildning. I projektet kommer erfarenheterna från utbildningsförvaltningens och arbetsmarknadsförvaltningens samarbete kring unga utanför utbildning och skola tas tillvara.

Ovanstående beskriver bakgrunden till ansökan vars syfte är att skapa ökad måluppfyllelse och gymnasieexamen för så stor andel som möjligt av de deltagande ungdomarna. Problemen kring mottagande och placering av nyanlända ungdomar i spannet grundskolans senare del och gymnasiets första del, inklusive ensamkommande ungdomar, är komplexa. För dessa ungdomar kan det vara svårt att hitta rätt utbildning/insats utifrån den kartläggning som görs i den ordinarie verksamheten. Det är vanligt att ungdomarna har bristande skolgång och har jobbat i många år med stort ansvar för familj och anhöriga. Till detta ska läggas de ofta svåra upplevelser de har med sig. Dessa ungdomar är projektets målgrupp. De behöver förstärkt kartläggning genom fördjupad studie- och yrkesvägledning och samtal med beteendevetare kring den psykosociala situationen. De behöver också direkt vuxenstöd, coacher i kontakt med som en länk mellan mottagande och skolplacering. Coachen följer med och finns med eleven och kan följa upp hur det fungerar. Skolan får genom information i kartläggningens olika delar, bättre stöd i planeringen av elevens skolgång, och kan komma igång med anpassningar av lärmiljön och särskilt stöd snabbar.


Projektet kommer bestå av analys, planering- och genomförandefas:

I analysfasen ska en förändringsteori tas fram, en djupare förståelse kring problem och möjligheter ska ge underlag för planeringen och framtagandet av projektets genomförandeplan.
I planeringsfasen ska en projektplan tas fram som ska beskriva struktur för styrning och arbetssätt, uppföljning och utvärdering med tillhörande tids- och aktivitetsplan.
I genomförandefasen ska Start Stockholms arbetssätt och processer utvecklas för att leda till en högre kvalitet på mottagandet och att fler ungdomar/elever får rätt utbildning/insatsen, stannar kvar, slutför och når målen med utbildningen/insatsen.