information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00444 - Vårsta Entré

Namn:
Vårsta Entré
Region:
Mellersta Norrland
Projektägare:
Stiftelsen Vårsta diakonigård, Vårsta diakonigård
Projektnummer:
2017/00444
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2018-02-01 - 2021-06-30
Total projektbudget:
10 177 559
Beviljat ESF-stöd:
6 810 698
Kontaktperson:
KarinMalin Ekström
E-post:
karinmalin.ekstrom@varsta.se
Specifikt mål:
2.3

Projektet Vårsta Entré syftar till att etablera ett program för att stödja utsatta grupper av arbetslösa så att de efter avslutat program är mer motiverade och rustade för att ta nästa steg mot en utbildning, arbetsträning eller anställning.

Det övergripande målet är att bidra till en minskad arbetslöshet hos utsatta grupper av långtidsarbetslösa.
Projektmålet är att förbättra möjligheterna för deltagarna att gå vidare till utbildning, praktikplats eller anställning.
Delmål 1: Synliggöra och stegvis utveckla kompetens och färdigheter hos målgrupperna, med ledning av individuella handlingsplaner och tillämpning av Vårsta Entrés utvecklingstrappa.
Delmål 2: Vidga deltagarnas perspektiv vad gäller manligt och kvinnligt inför framtida val av utbildning och yrke.
Delmål 3: Förbättra samverkan mellan olika aktörer, för att underlätta det fortsatta arbetet för minskad arbetslöshet bland utsatta grupper.

De tre delmålen kommer samtliga att bidra till att nå projektmålet och det övergripande målet.

Målgrupperna är långtidsarbetslösa i utsatta grupper t.ex
* Utrikes födda
* Saknar fullständig gymnasieutbildning
* Har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.
* Är 55 år eller äldre.
Projektet vänder sig till alla grupper av arbetslösa i åldern 25-69 år, som står långt från arbetsmarknaden och behöver den typ av träning och stimulans som programmet kan erbjuda. Projektet vänder sig inte till ungdomsarbetslösa, för vilka det finns andra åtgärder som erbjuds av Arbetsförmedlingen och utbildningssystemen.

Projektet bygger på erfarenheterna av konceptet Grön Helhet, inom vilket vi framgångsrikt arbetat med individanpassad rehabilitering av långtidssjukskrivna, personer med psykisk ohälsa, flyktingar och arbetslösa. Det är en vidareutveckling av denna metodik genom att individuellt tillämpa en utvecklingstrappa med flera steg beroende på var man är och utifrån individens vilja och förmåga.
"Vårsta Entré" är således både namnet på projektet och på metoden som bygger på att deltagarna erbjuds träning på olika nivåer i "utvecklingstrappan" genom ett stort antal aktiviteter som samtliga syftar till att öka personlig trygghet, självkänslan och självförtroendet, träna sociala färdigheter och praktiska förmågor. Samtliga aktiviteter kommer att erbjuda praktisk språkträning som för utrikes födda är ett viktigt komplement till pågående eller genomförd SFI-utbildning. Aktiviteterna genomförs både individuellt och i grupper och anpassas för varje deltagare med hjälp av en individuell handlingsplan.

Projektet bygger på en nära samverkan med Arbetsförmedlingen, som ansvarar för att hänvisa deltagare till programmet, och med Härnösands kommuns Arbetslivsförvaltning, som är en viktig mottagare av resultat och av deltagare för vidare utveckling inom KomVux eller arbetsträning.

Projektet har uppskattat antalet deltagare i programmet till minst 330 personer under genomförandeperioden på 32 månader. Den den genomsnittliga längden på varje persons deltagande är beräknad till 3-4 månader, men avgörs i samråd med AF. Uppskattad genomsnittlig kostnad per deltagare är 36 000 kr (570 kr/dag vid full närvaro). Projektet kommer att ha en bemanning med c:a 8 handledare på hel- eller deltid (motsv. 5 heltider).

Löpande utvärdering av projektet kommer att genomföras av upphandlad utvärderare via ESF:s ramavtal.