information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00380 - Fler vägar in

Namn:
Fler vägar in
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Sveriges Kommuner och Regioner, Avdelningen för vård och omsorg, Uppdrag Psykisk hälsa
Projektnummer:
2017/00380
Planerat antal deltagare:
240
Projektperiod:
2017-12-31 - 2020-12-31
Total projektbudget:
43 631 124
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
30 196 401
Kontaktperson:
Leif Klingensjö
E-post:
leif.klingensjo@skr.se
Specifikt mål:
2.3

SKL initierade under 2015 ett utvecklingsarbete i nära samarbete med sex kommuner för att tillvarata kompetensen hos personer med funktionssätt som påverkar arbetsförmågan, i syfte att möta rekryteringsutmaningarna i välfärden. Utvecklingsarbetet bedrevs i nätverksform med Skövde, Karlskoga, Eskilstuna, Göteborg, Stockholm och Örebro. Kommunernas gemensamma mål var att utbyta erfarenheter och idéer för att i högre utsträckning kunna anställa och behålla personer med funktionsnedsättning i de egna verksamheterna. Utvecklingsarbetet finns redovisade i studien Fler vägar in – möjligheter och förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att arbeta i välfärden, samt i forskningsrapporten Arbete för alla – att skapa långsiktiga möjligheter i arbetslivet för personer med funktionsnedsättningar.
Kommunerna omfördelade arbetet genom så kallad arbetsdelning för att skapa arbeten med anpassade krav för målgruppen i ordinarie verksamhet. Genom att låta nuvarande medarbetare arbeta på toppen av sin kompetens fick de arbetsuppgifter som inte krävde deras utbildningsbakgrund eller specifika erfarenheter utgöra arbetsuppgifter i nya kompletterande tjänster. Dessa tjänster matchades mot personer som stod utanför arbetsmarknaden. Tjänsterna kunde till exempel röra avancerade administrativa jobb eller serviceassistenttjänster.
Resultaten från utvecklingsarbetet visade att kommunerna står inför komplexa utmaningar när nya kompletterande tjänster ska tas fram, arbetsplatserna ska rustas för att bli mer tillgängliga och inkluderande, och metoder och matchning för att rekrytera personer med funktionssätt som påverkar arbetsförmågan ska utvecklas.

I detta projekt vill vi ta resultaten från förstudien vidare till nästa steg. Vi skapar, testar och utvärderar modeller, metoder och arbetssätt för att tillgängliggöra våra arbetsplatser i kommuner och landsting för fler. Målet är att bidra till välfärdens kompetensförsörjning samt att skapa långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv för alla.
Vi vill också utmana, och i förlängningen förändra, föreställningen om att en individs kompetens och arbetsförmåga kan kopplas till en specifik diagnos eller funktionssätt. Genom att sätta individens motivation till att arbeta i fokus och där medverkande aktörer, såväl arbetsgivare, fackliga organisationer som myndigheter har en samsyn och gemensam målsättning, tror vi oss kunna visa på bättre och mer ändamålsenliga vägar till att erhålla och kunna behålla ett arbete.