information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00126 - Strategisk samverkan i SKNO

Projektnummer:
2017/00126
Projektägare:
Hässleholms kommun, Arbetsmarknadsenheten
Namn:
Strategisk samverkan i SKNO
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2017-09-01 - 2021-02-28
Total projektbudget:
19 719 237
Beviljat ESF-stöd:
13 152 730
Kontaktperson:
Margaretha Håkanssson
E-post:
margaretha.hakansson@hassleholm.se
Stödmottagare postnr:
28180
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet Samverkan i Skåne Nordost är tänkt att genomföras av Arbetsmarknadsenheten i Hässleholm i samverkan med Europeiska socialfonden, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen i Hässleholms kommun samt minst 10 lokala arbetsgivare.

Projektets syfte utgår från den aktuella utlysningens förväntade effekter att:
• Deltagarna i projektet återinträder på arbetsmarknaden eller närmar sig arbetsmarknaden.
• Projektet bidrar till strukturella förändringar vilka förbättrar hur berörda aktörer arbetar med återgång till arbete och förebyggande av sjukskrivningar i framtiden.

Projektet har en bred målgrupp som utgår från beskrivningen i utlysningen även om vissa behov framträder mer tydligt. I den problemanalys som gjorts inför ansökan har det tydliggjorts att det på den lokala och regionala arbetsmarknaden finns stora utmaningar som har sin grund i långvarig arbetslöshet, och tillkommande problematik kopplad till hälsa, social utsatthet och personliga svårigheter och/eller resursbrister. En betydande andel av arbetssökande som varit utan arbete 12 månader eller längre utgörs av nyanlända invandrare, det vill säga främst nyanlända med uppehållstillstånd som flykting och andra skyddsbehövande men också anhöriginvandrare och tredjelandsmedborgare. Problemanalysen visar även att det finns en grupp arbetssökande med ett långvarigt beroende av försörjningsstöd. Bakom det långvariga beroendet av försörjningsstöd finns ofta en kombination av olika slags problem och resursbrister, det vill säga en sammansatt problematik. I gruppen långvarigt försörjningsstödsberoende finns ett tydligt inslag av psykisk ohälsa. Ohälsotalet i Hässleholms kommun är jämförelsevis betydligt högre än både genomsnittet för regionen och genomsnittet för riket. Problemanalysen i ett könsperspektiv pekar dels på att kvinnor i högre utsträckning än män har en psykisk ohälsa och att invandrade kvinnor har en högre arbetslöshet än invandrade män.

Grundidén med projektet Strategisk samverkan i Skåne Nordost är dels att utifrån en redan fungerande samverkan lokalt mellan kommunen och Arbetsförmedlingen utveckla nya möjligheter för arbetssökande med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden genom att också involvera arbetsgivare inom offentlig sektor, privat sektor och den sociala ekonomin i samverkan men även att tillsammans med de andra kommunerna i Skåne Nordost (SKNO) utveckla samverkan mellan kommunernas arbetsmarknadsenheter i området.

Kommunerna i SKNO har en tydlig politisk målsättning, som kallas Målbild 2020. I denna uttrycks att kommunerna ska samverka kring arbetsmarknadspolitiska insatser. Som ett led i detta ska kommunerna utveckla en gemensam plattform för att handläggare för arbetssökande i Skåne Nordost ska känna till och kunna ta del av kompetensutveckling och andra arbetsmarknadsinsatser som erbjuds i samtliga kommuner. Planeringen utgår från att utbudet ska tillgängliggöras genom en gemensam webbsida, Portalen, mer enhetliga målsättningar för verksamheterna i de ingående kommunerna och ökad insikt om varandras verksamheter. Syftet är att effektivisera insatserna och att öka utbud och möjligheter för arbetslösa med sammansatt problematik inom hela Skåne Nordost. Kunskap om de andra delarna som utvecklas under projektet kommer på så vis att spridas även till de andra kommunerna i Skåne Nordost.

Ett ökat samarbete med arbetsgivare inom olika samhällssektorer kommer att öka möjligheterna att anställa personer i projektets målgrupp med sammansatt problematik, det vill säga arbetssökande vars arbetslöshetsproblematik har sin grund i behov och resursbrister av olika karaktär och som förutsätter samverkan mellan kompetenser inom olika verksamheter för att kunna tillgodoses. Arbetsmarknadsenheten har i detta sammanhang en intermediär roll i projektet att i samarbete med Socialförvaltningens enhet för Ekonomiskt bistånd, Arbetsförmedlingen och andra samverkanspartners lotsa målgruppen till utbildning eller arbete genom integrering av de samverkande organisationernas resursutbud samt de resurser som projektet förväntas förfoga över. Det aktuella projektet kan ses som ett led i en långsiktig utveckling av Arbetsmarknadsenhetens och de samverkande aktörernas förmåga att genom systematisk samverkan optimera målgruppens möjligheter till utbildning och arbete.

Det som är unikt med projektet Samverkan i Skåne Nordost är att arbetsgivarna involveras i rehabiliteringskedjan vilket vi bedömer kommer att vara en avgörande framgångsfaktor för att kunna bidra till att fler i projektets målgrupp kan skaffa en anställning. Samtidigt utvecklar projektägaren nya verktyg för att förbereda projektdeltagaren inför arbetsprövning, arbetsträning och praktik på en arbetsplats genom hälsoaktiviteter och orienteringsutbildningar.

Projektet har tre huvudmål till vilka ett antal delmål är knutna:

1. Att utveckla den strategiska samverkan mellan kommunerna i Skåne Nordost dels genom uppbyggnad av en IT-portal i form av en webbsida som innehåller det samlade utbudet av arbetsmarknadsinsatser i alla kommuner i Skåne Nordost och dels genom att kontinuerligt genomföra samverkansträffar mellan arbetsmarknadsenheternas personal.
2. Att utveckla den strategiska samverkan på lokal nivå dels genom utveckling av den offentliga samverkan utifrån samverkansgrupp benämnd Operativ Ledningsgrupp (OPL) och dels genom att utveckla samverkan med minst 10 arbetsgivare som ska ta emot målgruppen inom olika samhällssektorer för att öka möjligheterna till praktik, arbetsträning och anställning för projektets målgrupp.
3. Att utveckla och förbättra metodiken för att möta behov och förutsättningar för övergång till utbildning och/eller arbete för projektets målgrupp. Detta kommer att ske genom utveckling av arbetssätt i alla faser av individprocessen i form av relationsbyggande och förtroendeskapande aktiviteter, fördjupad kartläggning, upprättande av strategi och handlingsplan, hälsoaktiviteter, kompetensförstärkande och individstödjande arbete, möjlighetsskapande insatser på arbetsplatser samt uppföljning.

De effekter som projektet eftersträvar att ha uppnått vid projektets slut är att ha:

• Ökat det faktiska arbetskraftsutbudet med 150 personer som genom sitt deltagande i projektet har återinträtt på arbetsmarknaden, utvecklat sin konkurrenskraft i så hög utsträckning att de kan anses omedelbart anställningsbara eller valt att utbilda sig vidare för att öka sina möjligheter till framtida jobb.
• Utvecklat nya effektiva arbetsmetoder för att möta arbetssökande med sammansatt problematik i ett systematiskt samarbete med projektets samverkansaktörer inom offentlig sektor, privat sektor samt den så kallade tredje samhällssektorn.

Genom att utveckla samverkan och arbetsmetodik förväntas följande effekter uppnås på respektive område.

HUVUDMÅL 1

• Målgruppen i kommunerna i Skåne Nordost kommer att ha ett större utbud av arbetsmarknadsinsatser än idag då de bara har tillgång till insatser i den kommun som de bor i, och därmed en mer effektiv väg in på arbetsmarknaden.
• Samverkan mellan kommunerna har utvecklats och om fem till tio år på fler nivåer.

De långsiktiga effekterna av utvecklingen av nya arbetsformer i rehabiliteringskedjan och nära samverkan med arbetsgivare inom olika samhällssektorer för personer med sammansatt problematik som riskerar långtidsarbetslöshet kommer att medföra att arbetssökande snabbare kommer ut i anställning och att långtidsarbetslösheten kommer att minska. Detta kommer att påverka graden av egenförsörjning bland medborgarna och därmed bidra till den lokala tillväxten.

HUVUDMÅL 2

Genom utveckling av den strategiska samverkan lokalt och involveringen av arbetsgivare kommer följande resultat uppnås:

• Sammanlagt 65 deltagare kommer att få en anställning.
• De samverkande arbetsgivarna kommer att ta emot 90 praktikanter från projektet.
• Arbetsgivare och projektteam ska tillsammans utvecklat orienteringsutbildningar och andra insatser.
• Projektets utveckling av metodik tillsammans med sociala företag/ föreningsdrivna sociala verksamheter ska ha resulterat i en samverkan kring målgruppen mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och minst 1 socialt företag/föreningsdriven social verksamhet.

HUVUDMÅL 3

De aktiviteter som ska genomföras på individnivå för att deltagaren ska kunna komma i utbildning eller anställning tydliggörs i bilagan "Deltagarens väg genom projektet" där ovan nämnda insatser beskrivs. På individnivå ska projektet uppnå följande resultatmål:

• Minst 150 personer ska delta i projektet varav 80 kvinnor och 70 män.
• Minst 120 deltagare som börjar i projektet ska gå vidare från hälsoinsatserna till annan aktivitet, antingen i projektet eller hos Arbetsförmedlingen.
• Minst 90 deltagarna ska genomgå en orienteringsutbildning med efterföljande arbetsprövning, arbetsträning eller praktik i en offentlig verksamhet, privat företag eller inom den sociala ekonomin (socialt företag eller annan social verksamhet).
• Vid projektets slut ska minst hälften av deltagarna, 75 personer, ha gått vidare till anställning eller studier - 65 till arbete och 10 till studier.
• De deltagare som har gått igenom insatser i projektet ska uppleva att de kommit närmare arbetsmarknaden eller studier genom projektdeltagandet.

Projektverksamheten ska vara lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning samt religion eller annan trosuppfattning.