information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00492 - Öppen Arena

Projektnummer:
2016/00492
Projektägare:
Region Jämtland Härjedalen, Regional utveckling
Namn:
Öppen Arena
Region:
Mellersta Norrland
Planerat antal deltagare:
310
Projektperiod:
2017-04-01 - 2019-12-31
Total projektbudget:
15 320 473
Beviljat ESF-stöd:
11 399 101
Kontaktperson:
Bodil Englund
E-post:
bodil.englund@regionjh.se
Stödmottagare postnr:
83127
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Vi har idag en situation på arbetsmarknaden i Jämtlands län där arbetslösheten generellt sett har minskat samtidigt som arbetslösheten ökat bland de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden. De med kort utbildningsbakgrund, funktionsnedsättning eller "bara" lång tid av arbetslöshet eller sjukskrivning blir kvar i arbetslöshet. Till detta kommer den stora gruppen utrikesfödda som ännu inte fått chansen att komma in på arbetsmarknaden. Bristen på rätt kompetens inom många branscher på den svenska arbetsmarknaden är samtidigt på väg att bli tydlig och kan bli en hämmande faktor för tillväxten i såväl företag som för samhället i stort.

Med anledning av denna situation förs idag diskussioner om hur det är möjligt att genom så kallade enklare jobb och sänkta inträdeströsklar till arbetsmarknaden förenkla och förkorta vägen till ett arbete för individer i dessa grupper. Målgruppen som behöver sänkta inträdeströsklar och denna typ av enklare jobb är sålunda stor men inte på något sätt enhetlig. Behoven varierar stort mellan individerna och mellan grupper med specifika problem och förutsättningar.

Målet med detta projekt, Öppen Arena, är därför att individer i arbetslöshet i kombination med kort utbildningsbakgrund eller låg utbildningsnivå, funktionsnedsättning, utländsk bakgrund eller "bara" lång tid av arbetslöshet eller sjukskrivning bakom sig och/eller andra svårigheter närmar sig, träder in eller etablerar sig på arbetsmarknaden genom deltagande i lågtröskelaktiviteter.

Genom projektet ska respektive kommun tillsammans med Arbetsfördelningen och Försäkringskassan utveckla befintliga och nya platser eller aktiviteter riktade till målgruppen utifrån ett gemensamt utbyte och lärande kommunerna och projektparterna emellan. På detta sätt ska projektet underlätta för målgruppen att komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i arbete eller studier. Det krävs riktade insatser till dessa kvinnor och män. Insatserna måste anpassas och successivt stegras. Från att möta de mest basala behoven stegras insatserna, med eventuella återtag (loopar), mot mer arbetsinriktat stöd innan dessa individer kan dra nytta av en ökad efterfrågan på arbetskraft i länet. På organisationsnivå handlar det om att genom utbyte och lärande skapa fler anpassade aktiviteter men också att tillsammans mellan samhällets aktörer identifiera och skapa fler enkla arbetstillfällen.