2016/00482 - KINO

Name:
KINO
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Hässleholms kommun, Stadshuset
Projektnummer:
2016/00482
Planerat antal deltagare:
387
Projektperiod:
2017-03-01 - 2019-02-28
Total projektbudget:
7 609 914
Beviljat ESF-stöd:
5 689 243
Kontaktperson:
Susanne Persson
E-post:
susanne.persson@hassleholm.se
Specifikt mål:
1

Med anledning av ett ökat mottagande av asylsökande och nyanlända, inklusive ensamkommande barn i kommunerna i Nordöstra Skåne och Älmhult i Småland, har behov av nya pedagogiska förhållningssätt i det dagliga blivit aktuellt bland personalen. För att få till en bra och individanpassad integration i skola och arbete behövs det förbättrad kompetens om asyl- och integrationsprocessen, trauman, kunskaper om kulturskillnader med mera. Med förståelse för vilken bakgrund asylsökande och nyanlända har minskar risken för missförstånd, och incitamenten för att bli en del av samhället förväntas att öka.
Genom kompetenshöjande åtgärder, för de som i sitt arbete möter asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn, ska projektet bidra till ett bättre och mer ändamålsenligt bemötande vilket i sin tur ska förbättra förutsättningarna för en lyckad och mer effektiv integration i samhället. Målet är att få en långsiktig och hållbar utveckling inom deltagande verksamheter. Genom kompetensutveckling på individnivå, uppbyggnad och utbyggnad av nätverk, plattformar och erfarenhetsutbyte ska det bidra till en stärkt integration och ökad sysselsättning i vår region. På organisationsnivå avser vi att skapa strukturer för ökade nätverk och skapandet av plattformar för erfarenhetsutbyte mellan olika verksamheter, inom och mellan kommuner, privata aktörer och idéburen sektor. Projektet ska öka medvetenhet hos målgruppen för bemötandets betydelse, trauma och kulturkompetens. I sin tur, ska det medföra att asylsökande och nyanlända ska känna sig trygga, rättssäkert behandlade och respekterade utifrån vem man är. Vidare vill vi med vårt projekt även öka förutsättningarna för trygga och harmoniska arbetsplatser för målgruppen, en bättre arbetsmiljö med minskad risk för sjukskrivningar och hög personalomsättning. På långsiktiga effekter ser vi att projektet kommer att skapa möjligheter till ett hållbart samhälle. Dels genom ett bättre bemötande av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn och dels en gemensam förståelse rörande värdegrund och olika kulturer ges möjligheter för en bättre integration i samhället och på arbetsmarknaden för dessa grupper. Genom projektet ska personal som dagligen möter asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn i Hässleholm, Kristianstad, Bromölla, Perstorp, Höör och Älmhult kommun vidareutbildas och ges den kompetens som projektet förelägger. Målet är att sprida kunskap i de kommunala organisationerna på bästa möjliga sätt.