information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00450 - Sverige bygger ut

Namn:
Sverige bygger ut
Region:
Stockholm
Projektägare:
Solna stad, Solna vuxenutbildning
Projektnummer:
2016/00450
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2016-11-01 - 2020-12-31
Total projektbudget:
19 381 566
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
19 381 566
Kontaktperson:
Zandra Lövgren
E-post:
zandra.lovgren@solna.se
Specifikt mål:
1.2

Projektet syftar till att skapa metoder och verktyg för organisering och kvalitetssäkring av arbetsplatsförlagt lärande och yrkesvalidering inom byggsektorn för att kunna tillgodose framtida kompetensförsörjning inom byggsektorn. Rekryteringsbehoven inom byggsektorn är idag stora och behoven av rekrytering kommer att fortsätta att öka. Det behöver skapas bättre förutsättningar för rekrytering inom bristyrken i byggsektorn. Inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) finns möjlighet att studera yrkesutbildningar inom bygg- och anläggningsprogrammet, men tyvärr söker många unga vuxna och ungdomar inte till komvux av olika anledningar. En orsak kan vara att individen känner en rädsla för att inte klara utbildningen då det eventuellt finns en historia av misslyckanden från gymnasieskolan. Och för utrikesfödda med kort utbildningsbakgrund är det i nuläget svårt att klara de formella kraven på kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig yrkesutbildningen, och blir därmed inte antagna till de yrkesutbildningar som erbjuds genom den kommunala vuxenutbildningen. En ytterligare orsak kan vara att intresset inte finns att utbilda sig inom bygg- och anläggning. Yrkesutbildningarnas attraktivitet behöver öka för att tillgodose framtida kompetensförsörjning. Byggbranschen behöver börja ta vara på de resurserna i samhället som idag är underrepresenterade i byggindustrin, så som ungdomar, kvinnor och utrikesfödda. Det krävs också att branschen behöver utvecklas inom likabehandling, jämställdhet och tillgänglighet. Vi ser ett behov av att utveckla metoder och verktyg för arbetsplatsförlagt lärande (APL) i byggsektorn. Detta kan utvecklas genom att skapa metoder och verktyg för samarbetet mellan arbetsplatserna (APL-platser) och komvux, dels för att säkerställa att det arbetsplatsförlagda lärandet leder till att dessa individer klarar kunskapskraven som ställs i ämnesplaner, och dels för att individerna ska kunna få med sig så pass mycket kunskap för att kunna få ett yrkesbevis.
Projektet syftar också till att utveckla metoder för ökad kvalitet och samsyn i yrkesvalidering inom byggsektorn. Idag utförs validering av komvux och via arbetsförmedlingen, men det saknas gemensamma verktyg och metoder för kvalitetssäkring av yrkesvalidering. Det är ofta samma utbildningsanordnare som utför validering på komvux och via arbetsförmedlingen. För att få samsyn i yrkesvalideringen behöver vi skapa gemensamma verktyg för validering.
Vi behöver öka attraktionskraft och kunskap om byggsektorn. Därför är det viktigt att projektet även skapar metoder och verktyg för ökad kvalitet i studie- och yrkesvägledning. På sikt kommer det att skapa intresse bland ungdomar, kvinnor och utrikes födda för att söka sig till byggsektorn.

Projektidén kommer att skapa nya metoder och verktyg för organisering av kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande och yrkesvalidering samt skapa metoder för ökad kvalitet i studie- och yrkesvägledning i byggsektorn i Stockholmsregionen. Projektet ska förstärka koppling och underlätta övergång mellan utbildning och arbetsliv för nytillträdande på arbetsmarknaden. Detta kommer att skapa bättre förutsättningar för jämställdhet, mångfald och långsiktig kompetensförsörjning inom byggsektorn.

Projektet kommer att drivas i regional samverkan av Solna Stad som är projektägare tillsammans med samverkanspartners Nacka kommun, Sundbybergs stad, Värmdö kommun, byggföretag såsom NCC, Peab, Rikshem, byggnadsindustrins yrkesnämnd, Byggnads fackförbund, arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Stockholms län samt branschorganisationer.