information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00405 - Kugghjulet Stöd till ASF

Projektnummer:
2016/00405
Projektägare:
Famna, Famna
Namn:
Kugghjulet Stöd till ASF
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
360
Projektperiod:
2016-12-01 - 2020-12-31
Total projektbudget:
17 648 398
Beviljat ESF-stöd:
15 007 123
Kontaktperson:
Projektekonom Lena Blomén
E-post:
lena.blomen@famna.org
Stödmottagare postnr:
10326
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) kombinerar på ett marknadsmässigt sätt produktion av varor och tjänster med uppgiften att, genom arbete och delaktighet, integrera människor i samhälle och arbetsliv. För individerna handlar det om att få möjlighet till arbetsträning, sysselsättning och rehabilitering men också arbete. Företagen har två uppdrag: dels att erbjuda arbetsträning för personer som har svårt att få eller behålla ett arbete, dels att utveckla en hållbar affärsverksamhet. Företagen kan skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, anställning, avtal eller andra former av kontrakt. Delaktigheten är grundstenen i ASF och är det som skiljer ut dem från rehabilitering i Samhall eller offentlig verksamhet. I ett ASF kan individen vara med och bestämma om sin egen rehabilitering, men också om företagets utveckling och drift.
ASF kan drivas som ekonomiska föreningar eller ideella föreningar; även stiftelser och aktiebolag med särskild begränsad vinstutdelning förekommer. De kan startas av såväl privatpersoner som av intresseorganisationer t ex inom funktionshinderrörelsen, eller drivas av religiösa eller sociala organisationer. Det som förenar dessa olika typer av ASF är att de driver affärsmässig verksamhet, återinvesterar överskottet och har som syfte att integrera personer i arbetsliv och samhälle.
Civilsamhället har lång erfarenhet av att involvera människor som står utanför arbetsmarknaden i aktiviteter som för individen känns meningsfulla och som bidrar till hens välbefinnande. Men dessa aktiviteter är inte alltid organiserade och strukturerade för att individen skall kunna ta steget till en egen försörjning. Orsakerna är flera, t ex kunskapsbrist hos myndigheterna om ASF och om civilsamhället som en möjlig aktör i detta arbete. Företagen och civilsamhällets organisationer upplever svårigheter kring finansiering och samverkan med myndigheterna. Men det finns fler faktorer som påverkar, organisationens egen kompetens kan vara en sådan faktor. Kompetensutveckling behövs om företagande och affärsverksamhet ska bedrivas och utvecklas för att bli långsiktigt ekonomiskt hållbar. Den idéburna sektorn inom ASF har också behov av att öka sin ledarskapsförmåga och skapa affärsnätverk för att kunna konkurrera på en marknad på ett professionellt sätt.

Projektet är tänkt att bedrivas i samverkan mellan flera aktörer som är engagerade i ASF. Ambitionen är att projektet ska drivas i ett partnerskap mellan Famna, Coompanion Stockholm och Coompanion Roslagen. Projektet har tack vare partnerskapet en bred förankring hos olika typer av ASF i Stockholmsregionen. Projektet kommer även att ha tät samverkan med samordningsförbunden, dess medlemsparter och Länsstyrelsen Stockholms län.
Famna har efter gemensamma dialogmöten med strukturfondspartnerskapets sekretariat, ESF-rådet, Tillväxtverket och Länsstyrelsen samt aktörer från den sociala ekonomin tagit på sig rollen som projektägare. Famna, Coompanion Stockholm och Coompanion Roslagen har tecknat samarbetsavtal som reglerar ansvarsfördelning och hur de tillsammans formar ett partnerskap för att driva projektet i samverkan. Projektet kommer att styras gemensamt genom en styrgrupp bestående av partnerskapet. Medverkan i styrgruppen innebär ett aktivt delägarskap från Famna, Coompanion Stockholm och Coompanion Roslagen med delat ansvar för medfinansiering och projektgemensamma kostnader. Samordningsförbundet Östra Södertörn medverkar i projektets styrgrupp och även i praktiskt arbete tillsammans med projektledningen för att säkerställa samverkan med MIA-projektet.
Anställning av personal kommer huvudsakligen ske av projektägaren: Projektledare, ekonom, administratör och kommunikatör anställs av Famna. I projektet kommer tre facilitatorer att anställas, ambitionen är att en anställs av Famna och de andra två anställs en i Coompanion Roslagen Norrort och den andra i Coompanion Stockholm.
Under analys- och planeringsfasen kommer förutsättningarna för ett partnerskap med anställda facilitatorer hos respektive samverkanspartner grundligt utredas innan konkreta beslut fattas.
Genom att facilitatorerna i projektet har förankring hos alla tre samverkanspartner säkerställs att projektet får breda kontaktytor hos ASF i länet. Detta ökar sannolikheten att resultatet blir långsiktigt hållbart genom att arbetssätt, nätverk, förvärvade kunskaper och erfarenheter finns inarbetat i flera organisationer.

Målsättningen med projektet är att utveckla en långsiktig stödstruktur för ASF i Stockholms län. Vi kallar stödstrukturen Kugghjulet, stöd skall ske genom Kunskap, Utveckling och Gemenskap.
ASF behöver utvecklas och blir mer affärsmässiga så att fler enskilda individer ges möjligheten att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och att fler arbetsplatser skapas i ASF. En viktig del i projektet är att löpande arbeta fram en hållbar modell för stödfunktionen efter projektets slut. Hur detta kommer att ta form vet vi inte idag men stödfunktionen kommer förmodligen att formaliseras i någon juridisk form, eventuellt en ideell eller ekonomisk förening.

Inom projektets samtliga delar kommer arbete ske för att öka kompetens och ge stöd till ASF för att utveckla sitt arbete för jämställdhet, tillgänglighet och lika-behandling.

Projektets primära målgrupp är framförallt personer som är anställda, eller på annat sätt verksamma inom arbetsintegrerande sociala företag som finns i Stockholms län. Målgruppen omfattar alltså såväl styrelse, verksamhetsledare, chefer, anställda, personer i arbetsträning, som övriga verksamma i företagen. Det finns också ett antal idéburna företag som arbetar med arbetsintegrering eller som vill utveckla dessa metoder. Kommande arbetsintegrerande sociala företag har möjlighet att ansluta till projektet eftersom.

Grunden i byggandet av stödstrukturen är en ökad kunskap om de arbetsintegrerande sociala företagens behov. De ASF som deltar i projektet kommer vara navet i all utveckling och utifrån deras kunskap bygger vi en stödstruktur med och för dem. Metoderna för arbetet med kompetensutveckling för deltagande ASF är flera och vi kommer jobba med dem under olika aktiviteter,:
1. Värdeforum, ett arbetssätt som utvecklats inom Famnas tillsammans med Jönköpings högskola. En processutbildning där team från verksamheterna arbetar kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete med stöd och coachning från värdeforumsteamet. Värdeforum kommer att tillämpas för att ge utbildning till ASF om kvalitets- och förbättringsarbete utifrån verksamhetens egen förförståelse och behov.
2. Workshops kommer användas kontinuerligt i projektet för att sammanföra aktörer inom ASF för att A) få ytterligare kunskap om behov av stöd som finns i verksamheterna. B) I workshop kommer lärandet från Värdeforum att kunna testas på och eller spridas till flera ASF. C) Vi kommer också att lyfta aktuella frågor för utvecklingen av ASF. På detta sätt kan vi inom ramen för projektet samla exempelvis verksamhetsledare eller handledare för egna träffar för reflektion och erfarenhetsutbyte av yrkesrollen. D) Det finns också möjlighet att arrangera branschgemensamma träffar för exempelvis flera caféer eller second hand-företag för att diskutera branschspecifika behov. Dessa träffar arrangeras och leds initialt av facilitatorerna. Fungerar de bra och vi ser ett behov av fortsatta sådana träffar kommer de kunna utgöra grunden för långsiktiga nätverk.
3. Seminarier för kompetensutveckling Medarbetare i projektets deltagande ASF kommer att erbjudas kompetensutvecklingsinsatser i form av seminarier med teman utifrån verksamheternas behov och beskrivna kompetensnivå. Dessa prioriteras efter analys- och planeringsfasens kartläggning. Vår förkunskap leder oss till bedömningen att det kommer vara fokus på flera frågor däribland affärs- och ledarskapsutveckling men också annat. Vi vet också att olika verksamheter idag har olika förförståelse vilket innebär en stor variation i kompetensutvecklingsbehov vilket är kunskap som måste implementeras och förstås i en långsiktig stödstruktur. För att genomföra dessa kompetenshöjande insatser kommer externa föreläsare att upphandlas.
4. Som en del i uppbyggnaden av stödfunktionen kommer vi arbeta metodiskt med det kontinuerliga lärandet. Facilitatorerna deltar i alla kompetensutvecklingsaktiviteter för att fånga upp behov och uppfattningar från deltagande ASF. Vi kommer kontinuerligt i projektet att på ett vetenskapligt sätt arbeta med reflekterande analys.
5. Spridning. Erfarenheter från de olika utvecklingsprojekten dokumenteras och sprids för att på så sätt skapa lärande för alla aktörer av betydelse för den sociala ekonomin. Spridningen sker genom olika kanaler och inom projektet kommer bland annat konferenser/ seminarier ske i syfte att sprida lärandet till fler i målgruppen än bara de som deltar i respektive projekt. Metoden stimulerar dessutom till ett lärande mellan medverkande ASF samt ett lärande av och mellan medverkande facilitatorer.
Projektledaren har ett övergripande ansvar för att samla in information och kontinuerligt stämma av projektet under analys- och planeringsfasen samt genomförandefasen. Till sin hjälp har hen facilitatorerna. Detta handlar både om att sammanställa deltagande och genomförda aktiviteter samt att dokumentera kvalitativt innehåll i seminarier och nätverk, inklusive de horisontella principerna. Projektets resultat och förväntade effekter kan på detta sätt följas upp i månatlig dokumentation likt en projektdagbok. Processen beskrivs också löpande månadsvis i lägesrapporteringen till ESF-rådet samt till styrgrupp och referensgrupp.
Vi kommer arbeta med en vetenskapligt grundad ansats av kontinuerligt lärande och regelbundet ha reflekterande samtal med vägledning.
Samverkan med MIA-projektet kring arbetet med deltagare som arbetstränar i de ASF som har tecknat samverkansavtal med MIA genomförs och kommer att följas upp inom MIA; projektet Kugghjulet kommer att kunna ta del av detta löpande.