2016/00168 - Personal InkluderingsKompetens

Name:
Personal InkluderingsKompetens
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Sölvesborg Kommun, Kommunledningsförvaltningen
Projektnummer:
2016/00168
Planerat antal deltagare:
2567
Projektperiod:
2016-09-01 - 2018-10-31
Total projektbudget:
7 787 326
Beviljat ESF-stöd:
5 836 423
Kontaktperson:
Magdalena Urbanska
E-post:
magdalena.urbanska@solvesborg.se
Specifikt mål:
1

ESF-projektet “Personal Integrationskompetens", förkortat PIK, syftar till att höja kompetensen kring mottagande av nyanlända och asylsökande.
Under 2015 har allt fler människor som varit på flykt kommit till Sverige och Blekinge. Blekinge är det län i Sverige som tagit emot flest personer i förhållande till antal medborgare under 2015 och de nyanlända och asylsökande motsvarar ca 1 procent av befolkningen.
För de kommunala förvaltningarna innebär det stora antalet nyanlända och asylsökande;
1) större komplexitet och ökade krav på omsorg och socialtjänst, förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, överförmyndare, bostadsproblem osv
2) ett ökat krav på samordning inom de kommunala ansvarsområdena, mellan myndigheter och övrig offentlig sektor samt med övriga samhället, exempelvis näringsliv och ideell sektor.
Således är det många verksamheter som ställs inför nya utmaningar, vilket bland annat innebär kompetensutvecklingsbehov på en rad områden. Ett område handlar om lagar, styrdokument och överenskommelser, dvs de administrativa och juridiska aspekter som finns när det gäller mottagandet av människor på flykt.
Ett annat område handlar om att öka kompetensen kring normkritiska perspektiv. Normer handlar om föreställningar, idéer och oskrivna regler som skapar beteenden, attityder och värderingar. Om normerna inte bryts är de ofta osynliga. Inom detta kompetensområde finns särskilt frågor som rör jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och likabehandling.
Ett tredje område handlar om individspecifika dilemman. Några exempel på frågor som har gett upphov till efterfrågan av utbildning är; "Vilka symptom finns när det gäller exempelvis posttraumatisk stress?", "Hur kan jag i min yrkesroll underlätta mötet för den som bär på svåra upplevelser?", "Hur kan individers upplevelser bekräftas och ges uttryck?"
Dessa tre områden står i fokus i projektet och med ökad kompetens kring dessa är det långsiktiga målet ett samhälle kännetecknat av inkludering.