2015/00885 - Sätt färg på Göteborg

Name:
Sätt färg på Göteborg
Region:
Västsverige
Projektägare:
Måleriföretagen i Väst Serviceaktiebolag, Regionkontor Väst
Projektnummer:
2015/00885
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2016-03-01 - 2019-02-28
Total projektbudget:
12 169 054
Beviljat ESF-stöd:
5 718 490
Kontaktperson:
Erling Zandfeld
E-post:
erling.zandfeld@maleriforetagen.se
Specifikt mål:
2.2

Projekt "Sätt färg på Göteborg" kommer att innefatta en unik nära samverkan mellan kommunala bostadsbolag, Arbetsförmedling, Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltning, lokala nätverk, branschförening och fadderföretag inom måleri.
Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och etablera ett arbetssätt som bidrar till inkludering av utrikes födda arbetslösa ungdomar och barn till invandrare med svag förankring på arbetsmarknaden, ungdomar som hoppat av gymnasieutbildning och nyanlända.

I rekryteringsarbetet ska medverkande bostadsbolag ha en aktiv roll. Genom uppsökande verksamhet och olika riktade aktiviteter ska även personer som inte återfinns i register hos Arbetsförmedling eller kommun kunna erbjudas deltagande i projektet. Att deltagarna deltar i bostadsbolagens arbete med Hållbar Stadsutveckling innebär att de inkluderas och redan under sina praktikarbeten skapar nytta inte bara åt sig själva utan även åt boendemiljön och samhället. Genomförandet ska vara flexibelt med utgångspunkter i deltagarnas individuella behov och arbetsgivarnas kompetenskrav. Projektet planeras och genomförs med ett särskilt fokus på jämställdhet och minst 40 % av deltagarna skall vara kvinnor, jämfört med nuvarande nivå om 5 % kvinnor i branschen.