information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00875 - KUNSKAP ÄGER

Namn:
KUNSKAP ÄGER
Region:
Västsverige
Projektägare:
Räddningstjänsten i Halmstads kommun, Räddningstjänsten i Halmstad
Projektnummer:
2015/00875
Planerat antal deltagare:
186
Projektperiod:
2016-05-01 - 2019-04-30
Total projektbudget:
7 586 670
Beviljat ESF-stöd:
5 655 292
Kontaktperson:
Hanna Glans
E-post:
hanna.glans@halmstad.se
Specifikt mål:
1.1

KUNSKAP ÄGER - Räddningstjänsten inkluderar! - Ett kompetensprojekt om diskriminering i Räddningstjänsten Halmstads regi

Nationella och regionala utmaningar för en inkluderande arbetsmarknad, diskrimineringslagstiftningens krav, de jämställdhetspolitiska målen och kommunala verksamheters skyldighet att leverera en likvärdig medborgarservice berör Räddningstjänsten i Halmstad på många sätt. Det rör sig om behov och målsättningar vilka både ger ett ansvar och öppnar för utvecklingsmöjligheter i såväl vår interna organisation och personalpolitik som i utförandet av våra förebyggande och operativa uppdrag gentemot kvinnor och män som bor och verkar i kommunen och regionen.

För att lyckas göra verkstad av lagkrav och teori behöver vi mycket mer kunskap och fler praktiska redskap än vi har idag. Vi behöver dessutom hitta former för dialog, samverkan och erfarenhetsutbyte kring specifika diskrimineringsfrågor tillsammans med andra aktörer lokalt, regionalt, nationellt och europeiskt.
Projektet ska vidareutveckla ett påbörjat arbete med jämställdhet och mångfald genom en ny modell för attitydpåverkande kompetensutveckling i syfte att skapa strukturell förändring. Modellens sex delar innebär att vi: utifrån ett tematiskt upplägg kring samtliga diskrimineringsgrunder skapar en gemensam kunskapsgrund i organisationen (del 1), fördjupar denna och synliggör normer och värderingar på grupp- och individnivå (del 2), genom nationellt och transnationellt erfarenhetsutbyte för praktiska exempel (del 3 och del 4) synliggörs utvecklingsbehov inom organisationen och verksamheten (del 6). Dessa samlas in, bearbetas och följs upp genom dels styrgruppens (och ledningsgruppens) arbete, i dialog med arbetsgrupperna och under projektets lokala samrådsträffar kring diskriminering (del 5). På så vis säkras hållbarhet i projektet och efteråt, men även att ökad kunskap och förändrade attityder får strukturpåverkande effekter.

Utbildningsinsatser, workshops och normkritiska diskussionsspel utgör basen i projektets studieplan och involverar samtliga heltidsanställda, all RIB-personal och räddningsnämndens politiker. Efter genomfört projekt ska vi ha tillräcklig kunskap om och redskap för att som arbetsgivare och kommunal aktör säkra att jämställdhet och anti-diskriminering är integrerat i alla beslut, processer och uppföljning som berör organisationen och verksamheten. Detta för att i förlängningen bidra till de nationella och europeiska målen om jämställdhet och anti-diskriminering på arbetsmarknaden och i samhället samt till regionala, nationella och europeiska mål om en inkluderande tillväxt.