information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00763 - Arbeta och leva i Väst (ALV)

Namn:
Arbeta och leva i Väst (ALV)
Region:
Västsverige
Projektägare:
Medborgarskolan Region Väst, Medborgarskolan Region Väst
Projektnummer:
2015/00763
Planerat antal deltagare:
380
Projektperiod:
2016-04-01 - 2019-03-31
Total projektbudget:
22 454 885
Beviljat ESF-stöd:
14 983 704
Kontaktperson:
Hanna Schölander
E-post:
hanna.scholander@medborgarskolan.se
Specifikt mål:
2.3

Situationen i Europa med ökade flyktingströmmar och oro har nått även Sverige. Regeringen har i september 2015 klargjort sina planer på att nyanlända skall snabbare komma i arbete och egen försörjning. Ökade resurser kommer att ges till både Arbetsförmedlingen och andra inblandade organisationer. Medborgarskolan har, ihop med Arbetsförmedlingen i Halmstad, Laholm, Hylte, Skövde med närliggande kommuner och Region Halland, tagit fram ett metodutvecklingsprojekt som väl stämmer med vad som efterfrågas inte bara av ESF utan som också ligger helt i linje med regeringens planer. Projektet riktar sig mot personer med utländsk bakgrund och som är i slutfasen av det 2-åriga etableringsuppdraget och därmed är på ingång till Jobb- och utvecklingsgarantin eller som gått igenom etableringsuppdraget och fortfarande är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Målsättningen är att underlätta och snabba upp övergången till egen försörjning eller studier genom att prova nya metoder och angreppssätt. Genom att utvärdera effekterna av dessa aktiviteter får man fram bra underlag som kan användas av Arbetsförmedlingen för framtida upphandlingar avseende kompletterande insatser mot deltagare i slutfasen av etableringsuppdraget.

Utöver den uppenbara målsättningen att snabba upp övergången till jobb eller studier för deltagare i projektet är syftet med projektet också att komplettera och förstärka de insatser som utförs inom ramen av etableringsuppdraget. Projektet kommer att verka tätt ihop med samverkanspartner för att strategiskt implementera och förankra resultat och metoder för att åstadkomma effekter över tid och inte bara under genomförandet av projektet. Projektägaren kommer att arbeta aktivt med olika aktörer så som myndigheterna, näringsliv och olika ideella organisationer för att skapa engagemang och möjliggöra förankring av framgångar och projektresultat

Projektet kommer att utveckla och prova metoder som på ett flexibelt och individuellt anpassat sätt innehåller arbetsmarknadsrelaterade insatser, samhällsinformation, språkträning men också ha aktiviteter riktade mot individens hemförhållanden som boende, hälsa, barnomsorg och möjligheter till aktiv och meningsfull fritid. Vi vill främja jämställdhet och lika möjligheter så att även kvinnorna på samma sätt som männen kan ta fler steg in i civilsamhället genom att grundläggande behov av trygghet och välbefinnande också bearbetas. Individen ges möjligheter att på ett innovativt sätt baserat både på utökad kartläggning och förstärkt studie och yrkesvägledning själv välja ett av två huvudspår. Antingen väljs en väg inriktad mot fortsatta studier på väg mot arbete eller så väljer deltagaren att så snabbt som möjligt komma ut i jobb eller praktik genom de möjligheter projektet kan öppna med korta utbildningsinsatser riktade mot försörjningsjobb där det finns anställningsbehov. Könsstereotypa yrkesval motverkas genom att aktivt arbeta med attityder och värderingar och visa på positiva förebilder.

Bestående effekter kommer att vara olika nätverk och mötesplatser inom näringslivet, väl dokumenterade resultat från de olika ingående aktiviteterna som kan användas i kommande upphandlingar, utvecklade och beprövade kortare yrkesutbildningar inom områden där det råder arbetskraftsbrist samt olika lämpliga studiecirklar på fritiden. Deltagarna lär sig om det svenska samhället och kan få praktisk erfarenhet av att delta i lustfylld egen utveckling samtidigt som andra cirkeldeltagare får möjlighet att möta nya grupper av deltagare till ett naturligt och ömsesidigt utbyte av information och erfarenheter.