information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00311 - MAP2020

Namn:
MAP2020
Region:
Stockholm
Projektägare:
Södertälje Kommun, Södertälje Kommun, Arbetslivskontoret
Projektnummer:
2015/00311
Planerat antal deltagare:
548
Projektperiod:
2015-09-01 - 2019-02-28
Total projektbudget:
89 656 565
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
42 319 953
Kontaktperson:
Helén Björnsdotter
E-post:
helen.bjornsdotter@sodertalje.se
Specifikt mål:
2.1

RUFS 2010 har slagit fast att Stockholmsregionen ska vara den mest attraktiva storstadsregionen i Europa 2030. För att uppnå detta mål krävs en del arbete med ett antal utmaningar däribland stora inomregionala skillnader vad gäller sysselsättningsgrad, inkomster, hälsa och utbildningsnivå. Ett inkluderande arbetsliv med fokus på full sysselsättning är en förutsättning för social sammanhållning i regionen och för att uppnå en social hållbarhet. Södertälje kommun har idag en öppen arbetslöshet på 14,6 % (jmf 8,0 % för hela riket och 6,6 % för Stockholm). Bland de arbetslösa utgör flyktingar en stor andel vilka i huvudsak bosätter i miljonprograms-områdena Hovsjö, Ronna och Fornhöjden. Stadsdelar som idag karaktäriseras av bland annat låg utbildningsnivå, hög arbetslöshet och hög andel med försörjningsstöd. Det är mot denna bakgrund som framskrivningen av projekt MAP 2020 tillkommit.
Projekt MAP 2020 har utgått från det analysarbete och de slutssatser som gjordes i förstudierapporten Kompetensanpassad arbetsmarknad – utvärdering av arbetsmarknadsinsatser i Södertälje kommun 2007-2013. Förstudien tog fasta på ett antal framgångsfaktorer som visat sig vara verkningsfulla: brukardialoger med de som projektet vänder sig till, branschspår utifrån arbetsgivares behov och krav, språkstöd, olika pedagogiska former för att möta olika behov av lärostilar, lokalt och regionalt samarbete, bemötande och förhållningssätt hos de som arbetar i projekten. Dessa har kommit att ligga till grund för denna projektansökan vars syfte är att skapa förutsättningar för kvinnor och män, 15-64 år, att komma ut i egen försörjning antingen genom arbete eller genom studier alternativt göra stegförflyttningar närmare arbetsmarknaden.
MAP 2020 kommer till skillnad från tidigare insatser att förlägga sina operativa verksamheter i miljonprogramsområdena Fornhöjden, Hovsjö och Ronna då det är dessa som står inför de största utmaningarna när det gäller socialt utanförskap. Projektet avser att koppla ihop sig med andra satsningar som nu planeras i dessa områden bl.a. upprustning av den yttre miljön och upprättande av familjecentrum. MAP 2020 kommer att stå för individens upprustning i form av kompetensutveckling för att kunna delta på lika villkor på den reguljära arbetsmarknaden.
MAP 2020 kommer att erbjuda de individer som deltar tre olika branschspår som både har och kommer att ha rekryteringsbehov: vård och omsorg, industriproduktion/teknisk service samt mat och gröna näringar. Projektets mål är att förse de individer som deltar i projektet med de kunskaper, stöd och verktyg som behövs för att individen ska kunna göra självständiga och hållbara val för sin framtida arbetskarriär. För att tillgodose detta kommer projektet prioritera validerande insatser, språkstöd, möjlighet att få prova på olika branscher, utbildningar som svarar emot behovet av olika lärostilar samt studie-och vägledande insatser.
Eftersom det fortfarande finns alltför stora skillnader vad gäller kvinnor och mäns etablering på arbetsmarknaden så kommer projektet prioritera arbetet med att minska dessa skillnader. Projektet kommer bland annat att använda sig utav 4R-metoden i projektverksamhetens i syfte att ständigt ha ett jämställdhetsperspektiv på det arbete som bedrivs och för att kunna sätta in åtgärder där behoven finns. Projektet kommer att verka för att alla individer som har behov av projektets insatser bereds möjlighet att delta.
Projektet kommer att samverka med Botkyrka och Stockholm Stad i syfte att stärka varandra när det gäller erfarenhets- och kunskapsutbyte kring teman som bland annat metodutveckling, jämställdhetsintegrering, tillgänglighet, icke-diskriminering och transnationalitet.