2015/00248 - Samlad kraft för Ånges framtid

Name:
Samlad kraft för Ånges framtid
Region:
Mellersta Norrland
Projektägare:
Ånge kommun, Utvecklingsenheten
Projektnummer:
2015/00248
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2015-06-01 - 2018-06-30
Total projektbudget:
10 337 999
Beviljat ESF-stöd:
6 886 026
Kontaktperson:
Malgorzata Hammarberg
E-post:
malgorzata.hammarberg@ange.se
Specifikt mål:
3

Projektet "Samlad Kraft för Ånges framtid" syftar till att skapa en fungerande samverkansorganisation där alla inblandade aktörer arbetar tillsammans för att ge bästa möjliga stöd åt personer i målgruppen (15-24 år). Denna organisation ska ha fungerande, individanpassad arbetsmetod för personer i målgruppen, som innebär ett utvecklat förebyggande arbete, större kontroll över vilka i målgruppen som varken arbetar eller studerar samt lämpliga åtgärder för dessa utifrån beprövad erfarenhet. Arbetsmetoden ska vara jämställdhets- och tillgänglighetsintegrerad. Alla individer i målgruppen ska ha samma möjligheter till anpassat stöd.
Mål för projekttiden är att:
• Vid projektslut ska alla individer i Ånge kommun som varken arbetar eller studerar vara kända, ha en handlingsplan och delta i en process för att öka sin anställningsbarhet.
• Alla deltagare ska efter projektet ha ökat sin anställningsbarhet givet sin utgångspunkt.
• Av de som deltar i projektet ska 50 procent arbeta eller studera vid projektslut.
• De strukturella och individuella faktorer som gör att könsfördelningen är skev bland de som varken arbetar eller studerar ska motverkas. Andelen män respektive kvinnor i gruppen ska vid projektslut ligga inom intervallet 40-60 procent.
Arbetet för att nå projektets mål genomförs genom samverkan mellan olika intressenter, utvecklandet av handledande arbetssätt utifrån beprövade metoder samt genom aktiviteter för att öka anställningsbarheten hos deltagarna.