information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Filmer 2007-2013

Avanto

En film från Socialfondsprojektet Avanto.

Avanto fokuserar på strategisk kompetensförsörjning. Projektet har letts av Business Region Göteborg. Målet är att bidra till verksamhetsutveckling och hållbar tillväxt genom att stödja införandet av lärandemiljöer och arbetsprocesser för strategisk kompetensförsörjning. I den här filmen får du lära känna några deltagare från projektet och deras erfarenheter.

Läs mer:

Projektbanken på esf.se.

Nohalc

En film från Socialfondprojektet NoHALC.

I ESF-projektet NoHALC har en metod utvecklats som syftar till att se möjligheter hos individen i förhållande till arbetsmarknaden. Metoden har visat sig ha en god effekt i arbetet med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Metoden kommer att användas som ett utredningsinstrument vilket kommer att göra remitteringen till arbetsmarknadsinsatser mer effektiv och minska felremitteringar. Resurser kan då användas effektivare och avhopp från insatser minskar genom att rätt utrednings – och följande motivationsarbete har genomförts tillsammans med individen
NoHALC-metoden har även utvecklat ett stöd för att arbetsplatser som underlättar mottagandet av arbetstagaren. På så sätt ökar individens möjligheter till en lyckad kontakt med arbetslivet, och möjligheter till egenförsörjning.
Metoden utformas i en processkarta samt ett interaktivt E-learningsverktyg för vidare implementering samt för att kvalitetssäkra det fortsatta arbetet med metoden.

Läs mer om projektet i Projektbanken.

Ung i Ängelholm

En film från socialfondsprojektet “Ung i Ängelholm”.

Syftet med projektet ”UNG i Ängelholm” är att skapa en gemensam plattform för tvärsektoriell samverkan mellan berörda parter och utnyttja befintliga aktörers resurser och kompetenser optimalt. Projektet skapar en gemensam ingång för alla ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande, oavsett om och i så fall vilken/vilka myndigheter de tillhör.

Alla ungdomar, oavsett behov och bakgrund ska ingå i projektet på lika villkor. Genom att involvera socialt engagerade handledare/mentorer ute på arbetsplatserna, ska vi skapa ett brett socialt engagemang för våra ungdomar. 

Målet är att ungdomarna ska gå vidare till arbete, studier, eget företagande, alternativt annan meningsfull aktivitet. 

Mer om information om projektet finns i vår projektbank.

Gottsunda Factory

Filmen har tagits fram i Socialfondsprojektet “Gottsunda Factory”.

Gottsunda Factory förenar det privata entreprenörskapets effektivitet, den offentliga sektorns trygghet och den ideella sektorns engagemang, för att skapa drivkrafter för en hållbar utveckling och tillväxt. Gottsunda Factory arbetar för att deltagarna i projektet ska bli konkurrenskraftigare på arbetsmarknaden, att de får arbete eller startar eget samt att fler deltar i det civila samhällets verksamhet. Vi utvecklar en modell för hållbar utveckling som ska spridas vidare till andra delar av Uppsala, länet, landet och även internationellt.

Läs mer om projektet i Projektbanken.

ISAK

Filmen är framtagen i Socialfondsprojektet ISAK.

Projektet syftar till att hitta metoder för att ge utrikesfödda personer inträde till studier och arbete. Det handlar om att hitta metoder som, förbättrar målgruppens kunskaper i svenska, höjer deltagarnas motivation samt förbättrar samarbetet med anställande arbetsgivare. I projektet medverkar 9 Sörmländska kommuner Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Flen, Vingåker, Trosa, Oxelösund, Nyköping och Gnesta.

Läs mer om projektet i Projektbanken.

Unga entreprenörer för tillväxt i sydöstra Skåne

En film från socialfondsprojektet “Unga entreprenörer för tillväxt i sydöstra Skåne – från vision till verklighet i samma projekt!”

Projekt har för avsikt att inventera och genom en utbildningsfilm dokumentera vad som gjorts och görs i området för att motverka ungdomsarbetslöshet. Filmen ska ställa kritiska frågor och samtidigt inspirera till att på olika sätt få ungdomarna ut i arbete. Inom projektet genomförs en utbildning och inkubatorsinsats för unga kvinnors företagande, för att bidra till jämställdhet och mångfald inom regionens företag, vilket forskning visar ökar tillväxten.

Satsningen riktas till ett antal nya och etablerade företag för att stärka kvinnors entreprenörskap. Projektet avslutas med filmpremiär inför en paneldebatt med regeringsföreträdare och ett efterföljande seminarium kring landsbygdsutveckling, jämställdhet och mångfald bland företagare.

Mer om information om projektet finns i vår projektbank

MODD

En film från socialfondsprojektet MODD. 

Projektet MODD står för Motivation, Omvärld, Delaktighet och Demokrati samt ordets egen innebörd.
Att ha mod att våga välja sin framtidsväg, att ha kunskap om vilka möjligheter som finns både lokalt, nationellt och internationellt samt att kunna påverka sin egen, och kanske andras framtid, är projektets övergripande mål för deltagarna.

MODD ska arbeta med att lyfta deltagarna från ohälsa till hälsa , att ge sig själv utmaningar för att stretcha sin bekvämlighetszon och att gå från utanförskap till delaktighet.
Detta innebär konkret att ungdomarna ska ges möjlighet att stärka sin självkänsla, förbättra önskvärda livsstilsområden och öka sitt kontaktnät och kunnande om utbildningsvägar, frivilligarbete, arbets-, företags- och föreningsliv.

Mer om information om projektet finns i vår projektbank

HISO Jobb

En film om Socialfondsprojektet HISO Jobb.

HISO jobb rustar individen för arbete genom föreningslivet eller genom en ny utvecklad jobbpool. Metodarbetet bedrivs av Helsingborgs stad, Utvecklingsnämnden, AF, Coompanion och Helsingborgs Idrottsföreningar, samt kommunerna i Skåne Nordväst.

Mer om information om projektet finns i vår projektbank

SYV

e>

En film från socialfondsprojektet “SYV”.

Projektet “Studie- och yrkesvägledning i förändring” syftar till att höja kompetensen hos regionens studie- och yrkesvägledare (SYV), i linje med de nya krav och förväntningar som finns på deras yrkesroll. SYV har idag en förändrad arbetssituation med bl.a. nya läroplaner och en gränsöverskridande arbetsmarknad. Krav på SYV från det omgivande samhället att vägleda utifrån arbetsmarknadens efterfrågan skapar också förändringsbehov.

I projektet deltar hela Småland och Öarna samt Blekinge län, med totalt minst 175 deltagare. Projektet kommer att genomföra utbildningsinsatser som motsvarar målgruppens behov, men även utveckla modeller för nätverkande och samverkan med näringslivet. Särskild vikt läggs vid strategisk påverkan, där projektet ingår i ett större sammanhang inom ramen för regionförbundens uppdrag kring kompetensplattformar. De förväntade effekterna är SYV:are som kan ge förbättrad vägledning, men också på lång sikt en bättre matchning av arbetssökande och näringslivet.

UMA-projektet

En film från socialfondsprojektet “UMA”.

SamTidigt

En film från Socialfondsprojektet SamTidigt.

Skola och socialtjänst har ett stort ansvar för att barn i Sverige har en bra uppväxt. De har ett viktigt uppdrag. Det kan vara svårt att se sin egen roll och gränserna för de olika uppdragen i en tät och vindlande väv av ansvar och sekretess, av förväntningar och hinder. Ofta kan vi inte erbjuda all den hjälp som ett barn behöver inom den egna förvaltningens ramar. Därför är det så viktigt att vi samarbetar över förvaltningsgränserna.

Projekt SamTidigt har utvecklat metoder för att skapa samverkansformer mellan förvaltningar och professioner för samordnade tidiga insatser för barn i utsatta situationer. I filmen beskrivs projektets arbetssätt, processer och resultat. Under februari 2014 kommer även en tillhörande handbok som beskriver hur man kan starta upp och driva ett SamTidigt-projekt.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är projektägare och medverkar gör sju av Göteborgsregionens kommuner: Alingsås, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Läs mer på projektbanken på esf.se.

Knuff

En film från Socialfondsprojektet Knuff.

Syftet med projektet har varit att stödja kvinnor som driver småföretag för att de ska affärsutveckla sitt eget företag genom kompetensutveckling av både sig själva och de anställda.

Projektet har gett förutsättningar för företagen att växa, vilket ökat deras konkurrensförmåga, vilket i sin tur främjat tillväxt. Något som hela regionen tjänar på. Deltagarna i projektet har varit både kvinnor och män även om projektet riktat sig framförallt till kvinnor som driver småföretag.

“Projektets utvärdering visar att över hälften av företagen redan under projekttiden ökat sin kundkrets och omsättning. Hela 27 % av företagen har också nyanställt personal.”

Läs mer i projektbanken på esf.se.

Ilays

En film från socialfondsprojektet Ilays.

Ilays är ett projekt i samverkan mellan två kommuner i Örebro län och Arbetsförmedlingen som riktar sig mot den somaliska marginalgruppen där utanförskap och arbetslöshet är ett omfattande problem. Projektet ska med pedagogiskt helhetsgrepp, i transnationell samverkan, utifrån individens särskilda behov och gruppens specifika förutsättningar, höja språknivån och omvärldsuppfattningen vilket markant skulle förbättra möjligheten till egen försörjning genom utbildning eller arbete och minska gruppens utanförskap. Mer om information om projektet finns i vår projektbank

SpråkSam

En film från socialfondsprojektet SpråkSam .

SpråkSam syftar till att förbättra språkutbildningen och göra arbetsplatsen till språkutvecklande miljö för dem som på grund av bristande kunskaper i svenska riskerar att slås ut från arbetsmarknaden.

Mer om information om projektet finns i vår projektbank

Dalakompetens

En film från socialfondsprojektet Dalakompetens.

Projekt Dalakompetens har utveckla förutsättningar för en inkluderande tillväxt i regionen genom att individer berörda av processen för vuxnas livslånga lärande utvecklar aktuell kompetens i enlighet med Next Generation learning, NGL.

Mer om information om projektet finns i vår projektbank.

Merit

En film från socialfondsprojektet “Merit”.

Projektet har riktat sig till arbetssökande ungdomar i Stockholm Stad, ungdomar som trots rätt motivation och inställning inte lyckas ta sig vidare mot självförsörjning.

Projektet riktar sig även till ungdomar på Järvafältet som befinner sig utanför studier, arbete eller aktiviteter. Projektet kommer i dessa områden att arbeta uppsökande för att kunna erbjuda attraktiva alternativ till utanförskapet. 

Se även en film om den uppsökande verksamheten.  

Projektet har byggt upp introduktionskurser, både yrkes- och studieinriktade. Kurserna har innehållit ett förstärkt individuellt och socialt stöd för få ungdomar att våga ta del av de resurser som redan finns för att nå målet: självförsörjning genom fortsatta studier eller anställning.

Mer om information om projektet finns i vår projektbank

Kompetenskort

En film från socialfondsprojektet “Kompetenskort”.

Projekt är avsett att införa kompetenskort som en process i Bygg- och Järnhandeln för att förbättra anställningsbarheten, ställa om personalen, skapa lärande miljöer och bygga en bas för ökat medarbetarinflytande, karriärutvecklingsmöjligheter och empowerment kring kompetensutvecklingsfrågor.

Mer om information om projektet finns i vår projektbank

Företagslyftet Östhammar

En film från socialfondsprojektet “Företagslyftet Östhammar”.

Genom att etablera mini-lärcentra/mötesplatser på varje ort och synliggöra efterfrågan och utbud av kompetens bidrar projektet till en matchning mellan efterfrågan och utbud av kompetens.

Mer om information om projektet finns i vår projektbank

Klura-projektet

En film från socialfondsprojektet KLURA.

De ökade kraven på socialtjänsten leder till behov av att kompetensutveckla personalen i syfte att utveckla verksamheten, stärka personalen och därigenom göra den mer konkurrenskraftig.

Mer om information om projektet finns i vår projektbank

Risk 2:an

En film från socialfondsprojektet “Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län 2B” i Örebro, också kallat “Risk 2:an”. Projektet verkar inom programområde 1.

Stora delar av regionens näringsliv, befinner sig i en stark strukturomvandling, särskilt inom tillverkningsindustrin där tusentals jobb försvunnit. Projektet ska bidra till att, i 9 av regionens strategiskt viktiga företag, kompetensutveckla de anställda som riskerar att hamna i en uppsägningssituation, stärka deras konkurrenskraft och anställningsbarhet.

Mer om information om projektet finns i vår projektbank.

Från utanför till innanför

En film från tre socialfonsprojekt i programområde 2 i Göteborgs Stad som visar på tre olika vägar att hitta tillbaka till arbetsmarknaden:

Projekt Hundra!“, “Vidare Vägar” samt “Diplomerad Världssäljare“.

Läs mer om projekten i projektbanken genom att klicka på dem.

ArbetSam

En film från socialfondsprojektet “ArbetSam”.

Projektet inriktar sig på arbetsplatsnära lärande med inriktning mot personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Syftet är att på arbetsplatsen skapa förutsättningar till lärande i vardagen och därmed möjligheter för deltagare i projektet att stanna kvar i arbetslivet. Projektet ska bygga vidare på erfarenheter från genomförda liknande projekt.

Mer om information om projektet finns i vår projektbank.

Tillväxtskolan

En film från socialfondsprojektet “Tillväxtskolan”.

Tillväxtskola 2 SÖ Skåne erbjuder företag i området att ta fram utvecklingsplaner och tillföra nödvändig kompetens i takt med arbetslivets utveckling. Detta sker i samarbete med kommunerna i regionen.

Mer om information om projektet finns i vår projektbank.

Consensio

En film från socialfondsprojektet “Consensio”.

Consensio är ett projekt för kompetensutveckling inom området funktionshinder. Projektet ska öka kunskapen om olika funktionsnedsättningar och förbättra samarbetet mellan olika delar av välfärdssystemet i Stockholms län

Mer om information om projektet finns i vår projektbank 

Fordon och framtid

En film från socialfondsprojektet “Fordon och framtid”.

Det krävs omfattande kompetensutvecklingsinsatser för att anställda inom fordons- och tillverkningsindustrin i Skaraborg ska kunna behålla sina arbeten, alternativt kunna konkurrera på arbetsmarknaden om företaget drar ned på personalen.

Fordon och framtid genomför kompetensutvecklingsinsatser (inom programområde 1 ) som ökar individens potential på den egna arbetsplatsen eller övrig arbetsmarknad. Speciellt fokus ligger på verksamheter med lågutbildad arbetskraft.

Mer om information om projektet finns i vår projektbank

Dalalyft – Dalamodellen

En film från socialfondsprojektet Dalalyft.

Projekt Dalalyft vill få småföretagen att satsa på alla anställdas kompetensutveckling i företaget.

Mer om information om projektet finns i vår projektbank.

Det finns också en artikel om projektet bland projektartiklarna

Unga ambassadörer

En film från integrationsfondsprojeket Ungas väg för ökad makt och frihet (F.Y.Embassy).

Innehåll på sidan