Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.
Visa:
Filtrera på
Digital signering av deltagarnas tid (Deltagarportal) för genomförda aktiviteter i projekt inom programområde 1 (PO 1) – Kompetensförsörjning

Svenska ESF-rådet ger fr. o. m. 2020-06-21 samtliga projektägare inom Programområde 1 möjlighet att digitalt signera deltagarnas närvarotid i projektets aktiviteter genom deltagarportalen i Projektrummet. Bedömning bör göras, i samråd med ESF-rådet, utifrån projektets uppbyggnad/struktur om IT-verktyget är effektivt och administrativt förenklande för just ert projektupplägg. I de fall ni bedömer att IT-verktyget kommer att ...

Specialavsnitt – Pandemin som förändrade arbetsmarknaden

Våren 2020 har varit en annorlunda vår. Sverige och resten av världen har drabbats av en pandemi som fått stora konsekvenser på människors liv och värdsläget. Pandemin spås orsaka en ekonomisk kris som är större än finanskrisen 2008. Många svenskar har varslats eller permitterats från sitt jobb och fler kommer det troligen bli. I dagens ...

300 miljoner kronor ska hjälpa krisens varslade i Sverige

Pandemin slår hårt mot svensk ekonomi. I en unikt snabb process fördelar Svenska ESF-rådet idag ut 300 miljoner i stöd till 22 projekt som ska erbjuda kompetensutveckling till varslade och permitterade anställda. Projekten som får del av satsningen finns i hela landet och kommer att hjälpa cirka 25 000 personer, med fokus på besöksnäringen och ...

Svenska ESF-rådet tidigarelägger utlysning med anledning av covid-19

Under hösten 2020 planerade ESF-rådet för en utlysning riktad mot handeln. Inriktningen är kompetensutveckling hos medarbetare inom handeln med anledning av den stora digitala omställning som handeln står inför. Då covid-19 har fört med sig ett ökat behov av en snabbare omställning inom handeln har ESF-rådet tidigarelagt utlysningen. Behovet har alltså blivit större på grund ...

Underskrift av personalens tidrapporter med anledning av Covid-19

För de projekt som har svårt att skicka in ansökan om utbetalning eftersom personalens tidrapporter saknar underskrifter finns nu möjlighet att få undantag. Upplägget innebär att man i efterhand kompletterar ansökan om utbetalning med underskrivna tidrapporter. Behörig företrädare måste fortfarande skriva under ansökan om utbetalning. Kontakta er samordnare/ekonom för ytterligare information samt för att få ...

Pressmeddelande: Unik omfördelning av socialfondsmedel

Idag har Regeringen fattat beslut att omfördela 300 mkr av de socialfondsmedel som Svenska ESF-rådet förvaltar. Det är första gången i Socialfondens historia som ett liknande beslut tagits. Medlen ska användas till insatser för bland annat kompetensutveckling av varslade och korttidspermitterade personer. Omfördelningen av socialfondsmedel innebär nya möjligheter att snabbt få igång arbetsmarknadsprojekt riktade mot ...

Europeiska kommissionen vill ha din åsikt om socialfondsaktiviteter gällande utbildning och kompetensutveckling

Europeiska kommissionen önskar att få veta vad medborgare och intressenter/aktörer tycker om de socialfondsaktiviteter som skett sedan 2014, gällande utbildning och kompetensutveckling.  Den insamlade informationen kommer att användas för att bedöma vad som har uppnåtts under perioden 2014-2018. Den kommer också hjälpa kommissionen att dra lärdomar om hur stödet kan stärkas i framtiden, genom att ...

Mitt Europa-kampanjen flyttas fram pga Coronaviruset

Med anledning av spridningen av coronaviruset/covid-19 har arrangerande parter, på inrådan av EU-kommissionen, bestämt att skjuta fram Mitt Europa-kampanjen. Syftet med kampanjen är att ge våra projekt möjlighet att visa upp projekten och sina aktiviteter. Även om det i de flesta fall handlar om mindre evenemang så innebär det ändå sociala sammankomster, vilket myndigheter i ...

Information om covid-19

Svenska ESF-rådet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och UDs rekommendationer. På den här sidan samlar vi information om vad som gäller för svenska ESF-rådets räkning i samband med spridningen av covid-19. 15 september 2020 Ändrade krav på personalens underskrifter med anledning av Coronaviruset, Beslutet om undantag har förlängts att gälla tom 2020-12-31 18 juni 2020 Underskrift av personalens tidrapporter med anledning ...

Nytt socialfondsprogram – riktas till individer med särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden

Idag har ESF-rådet lämnat sitt förslag om nytt Socialfondsprogram, ESF+, för perioden 2021-2027, till Arbetsmarknadsdepartementet. Det nya programmet ska bidra till att stärka den nationella arbetsmarknadspolitiken och individers ställning på arbetsmarknaden samt ge stöd till kompetensutveckling och kompetensväxling. ESF+ handlar om att ge möjligheter till insatser för att stärka och förebygga den enskilde individens ställning ...

RegioStars 2020- dags att nominera ditt projekt

RegioStars Award är en årlig tävling som organiseras av Europeiska kommissionen. Syftet är att identifiera goda exempel inom regional utveckling och framhäva innovativa EU-finansierade projekt. Målet är att inspirera andra regioner och projekt runtom i Europa. För 2020 är RegioStars inriktat på fem områden som är centrala för EU:s framtida regionalpolitik: Strukturomvandling för ett smartare Europa ...

Visa upp ert projekt under Mitt Europa-kampanjen!

Driver ni ett EU-projekt som finansieras av ESF-rådet? Nu har ni chansen att visa upp er verksamhet för andra. Anmäl er till kampanjen Mitt Europa och passa på att utöka era kontaktytor och möjligheter! Den 9 maj till 17 maj arrangeras informationskampanjen Mitt Europa i alla EU:s medlemsländer. Kampanjen gör det möjligt för EU-finansierade projekt ...

Socialfonden skapade känsla av sammanhang hos Olofströms kommun

Genom att skapa en salutogen arbetskultur vill Olofströms kommun jobba för att främja hälsan hos sina medarbetare. Främjande är just vad salugent betyder. En arbetsplats med en salutogen arbetskultur kännetecknas av att medarbetaren har en bra känsla av sammanhang i organisationen. Lyckas en organisation skapa en salutogen arbetskultur kan det leda till medarbetare har lättare ...

Information till stödmottagare av projektmedel angående coronaviruset

Med anledning av den höga risken för samhällsspridning av Covid-19 vill Svenska ESF-rådet informera stödmottagare om hur reglerna för kostnaders stödberättigande ska tolkas. Grundläggande krav för att en kostnad ska vara stödberättigande i ett projekt är att den har uppkommit för att genomföra projektet och att den är skälig. Under nu rådande extraordinära omständigheter är ...

Socialfondsmedel ställs till förfogande på grund av covid-19

Svenska ESF-rådet har sedan förra veckan fört samtal med Arbetsmarknadsdepartementet om hur socialfonden på bästa sätt kan bidra i det rådande läget med spridningen av coronaviruset, covid-19.  Frågan om socioekonomiska konsekvenser av coronaviruset är ett av fyra prioriterade områden som EU:s stats- och regeringschefer pekat ut. I samråd med Arbetsmarknadsdepartementet förbereder därför Svenska ESF-rådet ett ...