Att kompetensutveckla sig genom krisen

19 maj 2021

Tisdagen den 11 maj 2021 bjöd Svenska ESF-rådet in till en digital konferens om kompetensutveckling på arbetsplatsen. Under denna förmiddag samlades ca 100 åhörare för att höra olika perspektiv när det gäller kompetensförsörjning. Konkreta tips från erfarna aktörer varvades med aktuell forskning och kunskap.

Konferensen inleddes med en genomgång av möjligheterna att ansöka om EU-medel för kompetensutvecklingsprojekt. Under våren 2021 ska flera av Svenska ESF-rådets regioner öppna upp utlysningar inom Programområde 1 – Kompetensförsörjning. Sammanlagt ska 240 miljoner kronor utlysas i sex av ESF-rådets regioner. Följande regioner har öppnat eller ska öppna upp för ansökningar under maj/juni 2021:

  • Västsverige
  • Sydsverige
  • Småland & Öarna
  • Stockholm
  • Östra Mellansverige
  • Norra Mellansverige

Dessutom ska myndighetens nationella enhet utlysa medel inom samma programområde. Dessa medel avser projekt som ska bedrivas nationellt.

Öppna utlysningar (fylls på successivt under våren 2021)

Kontaktuppgifter till regionerna

Att ansöka om medel

Att bedriva socialfondsprojekt

Ett fullspäckat program

Efter inledningen var det dags för Anna-Karin Florén, programansvarig på det statliga forskningsrådet Forte, att presentera resultatet av ett samarbete mellan dem och Svenska ESF-rådet. Tillsammans har dessa parter samverkat i en temaplattform, där man samlat kunskap från ESF-projekt samt relaterat denna till befintliga kunskap och forskning.

Socialfondens temaplattform för ett hållbart arbetsliv

Sedan fick vi höra från forskaren Caroline Jarebrant på RISE. Som en del av den tidigare nämnda temaplattformen var Caroline med och skrev rapporten Strategisk kompetensförsörjning för hållbart arbetsliv. Denna rapport är en kunskapsöversikt av genomförda kompetensutvecklingsprojekt som beskriver vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att nå framgångsrik kompetensförsörjning. Caroline berättade bl.a. om framgångsfaktorer och utmaningar i initiativ som rör kompetensutveckling.

Strategisk kompetensförsörjning för hållbart arbetsliv

Lärdomar från pågående socialfondsprojekt

Därefter var det dags att lyssna på två projekt som har beviljats medel från Europeiska Socialfonden för att bedriva kompetensutvecklingsprojekt i Västsverige. Kompa Halland är ett projekt som bedrivs av Högskolan i Halmstad tillsammans med TEK kompetens samt de sex hallandskommunerna. Projektet siktar på att leverera relevanta och skräddarsydda insatser riktat till 2000 anställda kvinnor och män på ekonomiskt utsatta företag i Halland. Projektledare Nasim Oveissi & Maria Söderberg berättade om projektet samt dess metoder. Bl.a. visade de en film om hur projektet gör kompetensanalyser på företag. Vi fick också ett gästspel från en VD på ett av projektets deltagande företag samt från en av projektets upphandlade utbildare.

Kompa Halland

Film om kompetensanalyser

GR kompetensomställning är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivs av kommunalförbundet Göteborgsregionen (GR) och samverkar bl.a. med Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Business Region Göteborg. Målet med projektet är att 1750 kvinnor och män inom fordonsindustrin, handel, besöksnäring, transport, teknik/industri erhåller kompetensutveckling som stärker deras position på arbetsmarknaden. Projektet är ett resultat av Göteborgsregionens kompetensråd, en plattform som består av flera strategiska aktörer som alla arbetar med kompetensförsörjningsfrågan i regionen. Johanna Redelius, projektledare på GR, berättade om projektets olika processer medan Anders Pettersson talade om de behov och strukturer som legat till grund för projektets genomförande.

GR Kompetensomställning

Kompetensrådet i Göteborgsregionen

Avslutning

Slutligen presenterade Maria Bond, analytiker på Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, ett kunskapsprojekt som syftar till att öka förståelsen för hur det offentliga genom olika styrmedel kan underlätta näringslivets framtida kompetensförsörjning. Projektet innehåller flera delstudier som belyser olika frågeställningar som bedöms vara betydelsefulla för utformningen av politiken inom området för det livslånga lärandet, ur ett närings- och tillväxtpolitiskt perspektiv.

Tillväxtanalys: Hur kan staten underlätta näringslivets framtida kompetensförsörjning?