information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Spridningskonferens av förstudier 16 november och 18 november 2021

PO1 tisdag 16 november 2021

09.00-09.45 Det livslånga lärandet, Linköping Science Park

Syftet med projektet är att ta reda på östgötska organisationers respektive individers inställning och kunskap inom det livslånga lärandet för att genom analys kunna framställa en rapport som kan användas som underlag för kommande utlysningar samt som underlag till projektansökningar i ESF nästa programperiod.

10.00-10.45 Teknikutveckling inom logistik, Eskilstunas fabriksförening

Förstudieprojektet Teknikutveckling inom logistik gör en omvärldsanalys och en kartläggning av de faktiska kompetensbehoven och teknikutvecklingen i Sörmlands logistikföretag.

11.00-11.45 Siri- förstudie Uppsala kommun, Uppsala kommun

Målsättningen med förstudien är att lägga grunden till en långsiktig strategi där medarbetarna får ökade förutsättningar att effektfullt utföra sitt uppdrag. Målsättningen är även att resultatet i förstudien ska kunna användas för andra yrkesgrupper som arbetar för minskat utanförskap på arbetsmarknaden.

13.00-13.45 Connect 1 Samverkan på riktigt , Linköpings kommun

Kommuner som arbetsgivare, hur når de potentiella medarbetare, dvs de som står utanför arbetsmarknaden, höjer deras kompetens och skapar möjlighet till hållbara anställningar, samt bidrar till inkludering och jämställdhet.

14.00-14.45 Kapacitet & Stabilitet, Coompanion Västmanland ek förening

Förstudien kommer att undersöka möjliga vägar till kompetensutveckling, omställning och karriärväxling för de olika kategorierna inom gruppen med instabil ställning, i syfte att eftersträva framtidssäkrade kompetenser.

Stäng

PO2 tisdag 16 november 2021

09.00-09.45 Ungas lärande och etablering, Samordningsförbundet RAR

Förstudien arbetar med att skapa förutsättningar för välplanerade och brett förankrade projekt i Sörmland med ungdomar som målgrupp i den kommande programperioden.

10.00-10.45 Samverkan för Hälsa och Arbete, Coompanion Östergötland

Förstudien syftar till att utveckla, pröva och implementera arbetsmetoder och modeller som bidrar till fler i arbete och egenförsörjning i Östergötlands län. Dessa arbetsmetoder och modeller med inriktning samverkan mellan olika sektorer och sociala innovationer som medel blir underlag till kommande projektutlysningar.

11.00-11.45 KAA södra Närke, Laxå kommun

Undersöka nya samarbetsstrukturer för att möjliggöra att unga inom kommunernas aktivitetsansvar både tidigare identifieras genom uppsökande arbete samt öka andelen som tackar ja till kommunernas insatser.

13.00-13.45 Förstudie Uppsala län, Wiks folkhögsskola

Den kärnfråga som vi önskar finna svar på under förstudien rör Folkhögskolans (FHS) roll och framtida möjligheter att tillsammans med orternas lokala aktörer, stödja ESF-utlysningars målgrupper.

14.00-14.45 Omstart Kumla! Vuxenutbildningen Kumla

Omstart Kumla syftar till att kartlägga hur den förändrade arbetsmarknaden slår mot grupper som redan tidigare hade svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Hur förändringen av Arbetsförmedlingens uppdrag och etableringen av fristående aktörer påverkar arbetsmarknadspolitiken samt kartläggning av framgångsrika arbetssätt i Sverige och Norden kommer att också att undersökas.

 

Stäng
PO1 torsdag 18 november 2021

09.00-09.45 Kompetent förskola, Söderköpings kommun

Förstudien kommer undersöka kommunens kompetensförsörjning inom förskolan då det blivit allt svårare att rekrytera utbildade förskollärare och barnskötare. Det finns ett stort behov av att kompetensutveckla både förskollärare, barnskötare och formellt outbildade inom förskolan.

10.00-10.45 Förstudie industri, Region Västmanland

Förstudien innebär genomförandet av analys, mobilisering av samverkansaktörer och utveckling av projektidéer för framtida projektansökningar och utvecklingsinsatser. Resultatet av kommande satsningar ska skapa en bättre arbetsmarknadssituation med inriktning på industrin.

11.00-11.45 Grön Plattform, Vreta Kluster

Förstudien fokuserar på de Gröna näringarna och de utmaningar som finns kring denna. Redovisningen kommer fokusera dels på kartläggning kring kompetens och personal, men även kring hur Sverige kan bli mer självförsörjande som nation.

13.00-13.45 Gemensamma krafter, Coompanion Östergötland

Förstudien avser söka vägar att stärka samhällets innovationskapacitet och förutsättningar att möta samhällets utmaningar genom förbättrad samverkan inom olika samhällssektorer. För konkret samling i samarbetsutveckling skall förstudien skapa underlag för ett kompetensutvecklingspaket till förmån för individer med instabil respektive stabil arbetsmarknadssituation och samtidigt skapa bättre grogrund för social innovation och samhällentreprenörskap.

14.00-14.45 Livslångt lärande, Samordningsförbundet RAR Sörmland

I detta projekt arbetas med att få med fler och befintliga aktörer för att bilda kluster kring olika problemområden i Sörmland för att stärka individers ställning på arbetsmarknaden.

Stäng
PO2 torsdag 18 november 2021

09.00-09.45 Connect 2 Samverkan på riktigt, Linköpings kommun

Kommuner som arbetsgivare, hur når de potentiella medarbetare, dvs de som står utanför arbetsmarknaden, höjer deras kompetens och skapar möjlighet till hållbara anställningar, samt bidrar till inkludering och jämställdhet.

10.00-10.45 NextGen Public Sector, Karlskoga Kommun

Förstudien avser undersöka möjligheterna att i större skala införa en differentiering av arbetsuppgifter i den kommunala verksamheten där man dels stärker kompetensen bland befintliga medarbetare och samtidigt frigör enklare eller mer avgränsade arbetsuppgifter som kan utföras av en del av de personer som idag saknar egen försörjning och därmed vara vägen in i samhället bort från utanförskapet samtidigt som vi som samhälle får resurser att ge god service till våra medborgare.

11.00-11.45 Effektivare samverkan, Rädda barnen

Hur kan då effektiv och resultatinriktad samverkan mellan civilsamhälle, det offentliga och näringslivet se ut i områden med låg socioekonomisk status.

13.00-13.45 Den sömlösa kedjan, Competence Sverige

Förstudien syftar till att samla, analysera och fördjupa kunskapen och att komma fram till konkreta förslag på partnerskap och utvecklingsprojekt som adresserar glapp mellan skola och arbetsliv.

14.00-14.45 Förstudie – Samverkan i ÖMS, Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Samordningsförbunden i Östra Mellansverige inventerar områden kring vilka förbunden och dess medlemmar kan stärka sin samverkan och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad.

Stäng