Forskningsöversikt: Kompetensförsörjning

Uppdraget ska samla den befintliga forskningen om kompetensförsörjning inom några motiverade och välavgränsade områden. Den systematiska forskningsöversikten kommer att användas av Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv och Forte för att identifiera kunskapsluckor och frågeställningar som behöver bli bättre utforskade, sprida forskningsresultat, samt utgöra ett underlag för att utforma satsningar och utlysningar.

Studiens omfattning 

Forskningsöversikten kommer att inriktas på strategier och modeller för kompetensförsörjning (rekrytering, kompetensutveckling och lärande i arbete). Två olika sektorer kommer att vara i fokus – industri och vård och omsorg – som båda har stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, både i att anställa nya och att vidareutbilda redan anställda. De påverkas, om än på olika sätt, av ny teknik (digitalisering), nya kunskapskrav, hållbarhetskrav och demografiska utmaningar.

Leverans

Projektresultatet kommer att levereras i form av en forskningsöversikt med rekommendationer, med en sammanfattning på svenska och engelska. Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv organiserar löpande olika former av dialoger med berörda aktörer.

Målgrupp

ESF personal, Forte personal, forskare, relevanta myndigheter.

Projektet pågår tom februari 2021

Projektledare: Thomas.Jacobsson@forte.se Ulrika.Hektor@forte.se

Utförare: Forskargruppen inom arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet med ledning av Professor Lena Abrahamsson

Innehåll på sidan