Arbeta mot resultat

Det är viktigt att projekten når de resultat och lever upp till de intentioner som fanns vid projektets start. För att öka förutsättningarna för det ska alla projekt som får ekonomiskt stöd från svenska ESF-rådet ha ett resultatbaserat arbetssätt, RBM. Det gäller både projekt som får stöd från Europeiska socialfonden och Fead. Projekten ska också kunna redovisa vilka resultat som nås. RBM står för Results Based Management.

Att arbeta resultatbaserat

När du arbetar resultatbaserat ska du definiera vilka förändringar du vill uppnå med projektet. Under projektets gång ska du även kontinuerligt följa upp och utvärdera insatserna för att lära av dem. Förenklat kan man säga att resultatbaserat arbetssätt är att alltid agera och fatta beslut utifrån tillgänglig information för att skapa bättre möjligheter att nå önskade resultat.

Tydligare koppling mellan mål

Att projekten arbetar resultatbaserat underlättar även för att se kopplingen mellan projektens mål och fondernas mål. Svenska ESF-rådet har ett övergripande ansvar för Socialfondens och Feads samlade resultat. Att tydligt kunna se kopplingen påverkar myndighetens styrning av programmen och kraven på projekten

Fördjupad information

Mer information hittar du i skriften Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat – att arbeta resultatbaserat, du hittar den här.

Innehåll på sidan