Arbeta mot resultat

Innehåll på sidan

Det är viktigt att projekten når de resultat och lever upp till de intentioner som fanns vid projektets start. För att öka förutsättningarna för det ska alla projekt som får ekonomiskt stöd från svenska ESF-rådet ha ett resultatbaserat arbetssätt, RBM. Det gäller både projekt som får stöd från Europeiska socialfonden och Fead. Projekten ska också kunna redovisa vilka resultat som nås. RBM står för Results Based Management.

Att arbeta resultatbaserat

När du arbetar resultatbaserat ska du definiera vilka förändringar du vill uppnå med projektet. Under projektets gång ska du även kontinuerligt följa upp och utvärdera insatserna för att lära av dem. Förenklat kan man säga att resultatbaserat arbetssätt är att alltid agera och fatta beslut utifrån tillgänglig information för att skapa bättre möjligheter att nå önskade resultat.

Ta fram en förändringsteori

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Därför rekommenderar vi alla, i samband med ansökan, att ta fram en förändringsteori. Förändringsteorin beskrivs i dokumentet nedan. I vissa fall kan förändringsteorin vara en obligatorisk bilaga till ansökan om stöd, det kommer i så fall att framgå av utlysningstexten.

De här fyra frågeställningarna kan ge stöd då du och dina kollegor ska göra en förändringsteori:

  • Vad vill vi uppnå genom projektet? Vem är projektet till för och vad vill vi nå med våra insatser? Visionen/målet/effekten på lång sikt är utgångspunkten för fortsatt planering, det vill säga den situation som vi vill ska förändras.
  • Vilka åtgärder är nödvändiga för att nå visionen? Effekten på kort sikt handlar om vilka förändringar i beteenden och attityder för att effekter på strukturell nivå/lång sikt ska nås. Vilka resultat behöver då projektet nå för att åstadkomma förändringar i beteenden/attityder så att effekterna på kort sikt ska uppnås? En förändringsteori slås fast för att konkretisera effekter, resultat, prestationer, aktiviteter och resurser som behövs för att förverkliga den önskade effekten.
  • Hur vet vi om det vi gör fungerar? Effekter, resultat, aktiviteter och resurser följs upp löpande genom mätningar. Innan man startar projektet bör man veta vad som ska vara uppfyllt för att projektet ska ha nått sitt mål. För det behöver man definiera indikatorer, ta reda på deras basvärde och följa upp dem för att mäta förändringen.
  • Vad gör vi om målen inte nås? Flexibilitet och dialog mellan Svenska ESF-rådet och projektet behövs för att ändra mål, metoder eller resurser vid behov.

Vad du och dina kollegor också ska tänka på:

  • Projektets aktiviteter, prestationer, resultat och effekter ska överensstämma med utlysningens och därmed programmets effekter.
  • Ansökan måste även kopplas till en jämställdhetsanalys och formulera resultat och aktiviteter som är kopplade till orsaker till bristande jämställdhet.
  • Samma sak gäller tillgänglighet och icke-diskriminering.
  • Det ska finnas en tydligt definierad målgrupp och en dokumenterad administrativ, ekonomisk och operativ förmåga att genomföra projektet.
  • Det är viktigt för projekten att fastställa egna indikatorer på förväntade resultat och effekter så att det går att följa projektets framsteg i genomförandet.

Tydligare koppling mellan mål

Att projekten arbetar resultatbaserat underlättar även för att se kopplingen mellan projektens mål och fondernas mål. Svenska ESF-rådet har ett övergripande ansvar för Socialfondens och Feads samlade resultat. Att tydligt kunna se kopplingen påverkar myndighetens styrning av programmen och kraven på projekten

Fördjupad information

Mer information hittar du i skriften Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat – att arbeta resultatbaserat, du hittar den här.