information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Individfokus gav framgång i projektet ASAP

Publicerad: 10 mars 2020

Robertsfors kommun har framgångsrikt drivit projektet ASAP (”Aktiviteter, Studier, Arbete och Praktik” eller ”As Soon As Possible”) i ett par år. Efter nedläggning av kommunens största privata arbetsgivare tvingades kommunen att hitta nya vägar till sysselsättning.

Stora orosmoln skapades när Robertsfors största privata arbetsgivare, Element Six AB, lade ned sin fabrikstillverkning av industridiamanter år 2015. De 175 anställda utgjorde 10% av den yrkesverksamma befolkningen i kommunen. Dessutom hade Robertsfors kommun sedan tidigare svårigheter med att sysselsätta andra målgrupper i samhället, däribland ”hemmasittande” ungdomar, svåretablerad arbetskraft samt flyktingar/nyanlända. Trycket från den sistnämnda gruppen förstärktes än mer i och med den stora flyktingströmmen som kom till Sverige under hösten 2015. Detta tillsammans med att det fanns ett växande kompetensförsörjningsproblem bland kommunens arbetsgivare gjorde att kommunen startade upp projektet ASAP.

Tydligt fokus på individen

Syftet för ASAP var att så snart som möjligt hjälpa individer att komma tillbaka på banan igen och få framtidstro. Projektet skulle inte bli en “lagringsplats” för deltagarna utan individerna skulle stanna i projektet så kort tid som möjligt och istället komma ut till aktiviteter, studier, arbete eller praktik. På så sätt räknade man med att både arbetslösheten i kommunen och beroendet av försörjningsstöd skulle minska och att intresset hos unga för högskoleutbildning skulle öka.

– Arbetet har haft ett tydligt individfokus och vi jobbade från grunden med lära känna personerna och se var och ens förutsättningar och behov. På det viset kunde vi skapa ömsesidigt förtroende och tillit och trygghet hos deltagarna. Det var viktigt för att kunna anpassa åtgärderna till individernas behov, som exempelvis språkträning eller särskild utbildningsinsats, meningsfull sysselsättning för vissa och att skapa arbetsuppgifter som lämpat sig för arbetsträning och rehabilitering, berättar projektledare Jan Paulsson, Robertsfors kommun.

Tillit och förtroende

Den arbetsmetod som används inom ASAP bygger på en trappa där steg ett är att skapa en relation byggd på tillit och förtroende, därefter hjälpa individen att se sig själv i ett sammanhang som är begripligt, hanterbart och meningsfullt (KASAM) som bygger självkänsla och först därefter inventera individens kompetens, kunskap och vilja. För projektet har det varit viktigt att undvika att ha synpunkter på deltagarnas egna förhoppningar om framtiden och kommande yrkesval. Istället informerade man om arbetsmarknadens behov och det faktiska utbudet av utbildningsvägar.


Erfarenheterna från att jobba med den här arbetsmetoden visar att det på ett enkelt vis går att identifiera individers behov och hitta lösningar för att hjälpa dessa individer närmare arbetsmarknaden.

– Metoden innebär ett konkretiserande av den flexibla arbetsmetod som har varit genomgående under projekttiden. Metoden var så lyckad att den nu ingår som en naturlig den i kommunens verksamheter och i andra projekt. En viktig faktor är att vi från början hade ett mycket bra samarbete med Arbetsförmedlingen, kommunens lärcentrum, socialförvaltningen, arbetsmarknadsenheten och Försäkringskassan. Vi hade regelbundna möten där vi diskuterade enskilda personer och vad vi kunde göra för respektive individ (efter deltagarnas medgivande förstås). Det fortsätter vi också med i våra andra projekt, säger Jan Paulsson.

Återbruk skapade en helt ny verksamhet

En av de mest framträdande aktiviteterna i projektet är att man startade en kommunal returmarknad. Några av deltagarna i projektet tog initiativ till att starta upp och driva en återbruksverksamhet för kommunala saker. Verksamheten handlade om att identifiera och ta tillvara på objekt som fanns i kommunens verksamheter (exempelvis i förråd) för att se till att det som inte användes istället skulle kunna komma andra verksamheter till nytta kostnadsfritt, alternativt kunde det säljas till allmänheten. Verksamheten tog även emot objekt från allmänheten, och flera av objekten användes exempelvis av Flyktingsamordningen under mottagandet av nyanlända familjer till kommunen. Returmarknaden, som numer går under namnet Bruksam, blev ytterligare en plats för praktisk yrkesträning för deltagarna i ASAP. Bruksam och dess verksamhet blev så lyckad att den nu övergått till ordinarie kommunal verksamhet.

Bild på Bruksam i Robertsfors

Bild: Bruksam, Robertsfors kommun

Personliga träffar med arbetsgivare

Ett annat exempel som rönt framgång i projektet var att man genomförde en analys av den lokala arbetsmarknaden. Syftet var att undersöka behovet av kompetensförsörjning hos de lokala arbetsgivarna. Projektet deltog i en workshop tillsammans med ett flertal privata arbetsgivare där man diskuterade kompetensbehov och matchning.

254 arbetsgivare har registrerats och tillfrågats om deras behov av arbetskraft mellan 2018 och 2022. I analysen ser man att det varje år under den femårsperioden kommer att finnas ett behov av ungefär 90 nyrekryteringar, främst inom tillverkningsindustrin och vård och omsorg, detta samtidigt som SCB:s prognoser signalerar ett minskat antal i innevånare i åldersgruppen 16-64 och ett ökat antal i åldersgrupper 65 +.

– Analysen och träffarna medförde att flera av deltagarna i projektet fått praktik eller anställning hos företag i kommunen. Med det stora värdet är att kommunen, näringslivet och andra parter fått en reell bild av den kommande tidens arbetsmarknad i kommunen. Bland annat ser vi att det behövs fler utbildad personal inom vård och omsorg och inom lantbruket, säger Jan Paulsson.

Tack vare analysen har kommunen och dess parter startat lärlingsutbildningar inom industriteknik, högteknologisk tillverkning inom metallindustrin och elektronikindustri. Undersköterskeutbildning har anpassats till utrikesfödda som ännu inte kan svenska fullt ut.

Projekt ASAP har många fler goda exempel och resultat som beskrivs i Utvärderingsrapporten för projekt ASAP.

Fakta projekt ASAP

  • Projekt ASAP pågick under perioden januari 2016 till och med december 2018. Projektägare var Robertsfors kommun, i Västerbottens län.
  • ASAP har jobbat med många målgrupper: Företagare, unga i åldern 15-24 år, nyanlända invandrare, långtidsarbetslösa, funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga, sjukskrivna eller tidigare sjukskrivna med behov av stöd för återgång i arbete, personer som stått utanför arbetsmarknaden mer än 12 månader och långtidsarbetslösa som inte var anmälda på AF.
  • Projektbudgeten låg på 5 377 638 kr varav beviljat stöd från ESF var 2 533 444 kr.
  • Erfarenheterna från ASAP tillvaratas i den arbetsmarknadsenhet som kommunen startat under projektperioden och överförs direkt i ett kommande ESF-projekt med namnet TIR.