Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Övergång till arbete och studier i Småland och Öarna

Utlysning
2020/00391
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2020-05-27
Slutdatum
2020-09-25
Utlyst belopp
20 000 000 kr

Sammanfattning

Nu finns möjlighet att söka stöd för projekt inom Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete och studier, mål 2:1 - Kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Insatserna ska kunna bidra till förändrade och förbättrade strukturer där täta kontakter med arbetsgivare leder till snabbare vägar in på arbetsmarknaden.

 

Med anledning av en inbromsande ekonomi p.g.a. Coronapandemin och inställd platsundervisning i skolor identifieras ungdomar i åldern 15–24 som en grupp som löper särskilt stor risk att hamna i utanförskap i form av avbruten skolgång eller arbetslöshet. Insatser riktade mot denna målgrupp är särskilt prioriterade inom utlysningen.

 

I arbetet med att motverka långtidsarbetslöshet måste insatser koncentreras på att behålla och utveckla arbetskraften i linje med regionens behov. I de regionala utvecklingsstrategierna betonas vikten av en inkluderande arbetsmarknad.

 

Utlysningen riktar sig till projektägare i form av organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och idéburen sektor. Projektansökningar måste förankras med avsiktsförklaring hos kommuner eller andra aktörer som är ansvariga för målgruppen. Avsiktsförklaringar från övriga finansiärer ska bifogas ansökan.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 20 miljoner kronor till projekt som ska i huvudsak bedrivas i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län).

 

I denna utlysning krävs 25 % medfinansiering. Projekt i denna utlysning använder en schablon på 40 procent för att täcka kostnader utöver personal i projektet.

 

Projekten kan pågå som längst i 26 månader med start den 4 januari 2021 och avslut senast den 28 februari 2023. Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning av projekttiden och projektfaser vid behov.

 

Ansökningar ska skickas in via Projektrummet mellan den 27 maj och den 25 september 2020. Se rubriken ”Övrigt” för bilagor som ska bifogas ansökan. Observera att Projektrummet stänger kl. 16.00.

 

Projektsökanden uppmanas att ta kontakt med Svenska ESF-rådet, Småland och Öarna, i god tid för att stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Tillgänglighetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med tillgänglighet i ditt projekt