Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher i Östra Mellansverige

Utlysning
2020/00361
Programområde
1 Kompetensförsörjning
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2020-05-08
Slutdatum
2020-06-11
Utlyst belopp
15 000 000 kr

Sammanfattning

Nu finns det möjlighet att söka stöd för projekt inom Programområde 1: Kompetensförsörjning, och det särskilda målet 1.1.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 15 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Region Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och/eller Östergötland). Det utlysta beloppet är preliminärt och har prognoserats utifrån i dagsläget kända förutsättningar. Svenska ESF-rådet förbehåller sig rätten att justera det utlysta beloppet innan beslutstillfället under förutsättning att tillgängliga fondmedel förändras.

 

Krav på medfinansieringen är 53 procent (+/- 0,5%)

 

Svenska ESF-rådet Östra Mellansverige ger med denna utlysning möjlighet till att stärka kompetensen hos anställda kvinnor och män i företag inom privat sektor där det bedöms finnas ett behov. Utlysningen riktar sig till projekt som är inriktade på att stärka kompetensen hos permitterade, varslade eller anställda personer med osäker position på arbetsmarknaden inom ekonomiskt utsatta branscher. Kompetensutvecklingens syfte är att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov.

 

Utlysningen ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen i en situation där arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av Coronapandemin.

 

Den här utlysningen är främst riktad till projektägare så som regioner, kommuner, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer, omställningsorganisationer eller statliga myndigheter med ansvar på det arbetsmarknadspolitiska området. Ett grundkrav är att projekt som söker stöd ska tillhandahålla kompetensutvecklingsinsatser för anställda i de organisationer som deltar i projektet och omfatta ett flertal deltagande aktörer. Ett antal av de företag och organisationer som ska erhålla kompetensutvecklingsinsatser i projektet ska vara kända vid ansökans inlämning. Enskilda företag kan inte söka stöd inom utlysningen i egenskap av projektägare.

 

Förväntade resultat av projekten är:

- Att kvinnor och män genom projekt inom utlysningen tagit del av kompetensutveckling

- Att kvinnor och män som deltar i projekt får kompetensutveckling som 1) stärker positionen inom ramen för nuvarande anställning, eller 2) står bättre rustade för anställning inom ett annat företag eller en annan bransch

 

Förväntade effekter av utlysningen är:

- Att anställda som får kompetensutveckling inom utlysningen stärker sin kompetens och ställning på arbetsmarknaden

- Att företag inom drabbade branscher får möjlighet att möta den ekonomiska situationen med kompetensutveckling för anställda

- Att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens har tillgodosetts

 

Utlysningen pågår mellan 8 maj 2020 och 11 juni 2020. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen.

 

Projekten kan starta tidigast 1 okt 2020 och senast 31 december 2020. Projekt kan pågå som längst till 31 december 2022. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid efter ansökan från projektet eller på eget initiativ.

 

Observera: Innan ni börjar skriva er ansökan ska ni i ett så tidigt skede som möjligt kontakta personal på ESF-rådet i Östra Mellansverige. Detta dels för att stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen, dels för att ESF-rådet därigenom kan erbjuda och möjliggöra stöd med er ansökan redan under ansökningsförfarandet

 

Utlysningen

Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher i Östra Mellansverige