Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher

Utlysning
2020/00268
Programområde
1.1 Kompetensutveckling
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2020-04-17
Slutdatum
2020-05-05
Utlyst belopp
300 000 000 kr

Sammanfattning

Nu finns det möjlighet att söka stöd för projekt inom Programområde 1 – Kompetensförsörjning, och det särskilda målet 1.1. Svenska ESF-rådet utlyser 300 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas på nationell nivå (en central projektägare med ett nationellt perspektiv och med projektverksamhet i flera regioner) eller i en enskild region (vars projektverksamhet är avgränsad till Svenska ESF-rådets regionindelning).


I den här utlysningen krävs ingen medfinansiering.

 

Utlysningen ger möjlighet till att stärka kompetensen hos anställda kvinnor och män i företag inom privat sektor där det bedöms finnas ett behov. Utlysningen riktar sig till projekt som är inriktade på att stärka kompetensen hos permitterade, varslade eller anställda personer med osäker position på arbetsmarknaden inom ekonomiskt utsatta branscher. Kompetensutvecklingens syfte är att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov.

 

Utlysningen ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen i en situation där arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av Coronapandemin.


Ett grundkrav är att projekt som söker stöd ska tillhandahålla kompetensutvecklingsinsatser för anställda i de organisationer som deltar i projektet och omfatta ett flertal deltagande aktörer. Ett antal av de företag och organisationer som ska erhålla kompetensutvecklingsinsatser i projektet ska vara kända vid ansökans inlämning.

 

Förväntade resultat av projekten är:

  • Att kvinnor och män genom projekt inom utlysningen tagit del av kompetensutveckling.
  • Att kvinnor och män som deltar i projekt får kompetensutveckling som;

1.  stärker positionen inom ramen för nuvarande anställning, eller

2.  står bättre rustade för anställning inom ett annat företag eller en annan bransch.

 

Utlysningens målgrupp är ledning och medarbetare inom privat sektor.

 

Utlysningen pågår mellan 17 april 2020 och 5 maj 2020. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen.


Projekten kan starta tidigast 1 juni 2020 och senast 1 september 2020. Projekt kan pågå som längst till 31 december 2022. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid efter ansökan från projektet eller på eget initiativ.


Organisationer som ämnar att söka stöd inom utlysningen uppmanas att ta en tidig kontakt med Svenska ESF-rådet med hänvisning till utlysningens korta tidsperiod.

 

Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher