Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Insatser för nyanlända med sammansatt problematik

Utlysning
2019/00294
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2019-06-03
Slutdatum
2019-10-01
Utlyst belopp
6 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, specifikt mål 2.3 som lyder:
”Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.”

 

Svenska ESF-rådet avsätter 6 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro och Östergötlands län). Det utlysta beloppet är preliminärt och har prognoserats utifrån i dagsläget kända förutsättningar. Svenska ESF-rådet förbehåller sig rätten att justera det utlysta beloppet innan beslutstillfället under förutsättning att tillgängliga fondmedel förändras.

 

Ingen medfinansiering krävs för projekt i denna utlysning.

 

Övergripande ska utlysningen bidra till att bättre förutsättningar skapats så att kvinnor och män som anlänt till Sverige under senare år med sammansatt problematik, d.v.s. arbetslöshet i kombination med t.ex. ohälsa och/eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, snabbare når en etablering på arbetsmarknaden. 

 

Projektets huvudsakliga verksamhet ska ske genom målgruppsinriktade aktiviteter, men där insatserna fokuseras på strukturell utveckling och samverkan.

 

Resultatet av utvecklingsarbetet med målgruppen ska kunna implementeras i reguljär verksamhet hos relevanta aktörer.

 

Utlysningen öppnar den 3 juni 2019 och stänger den 1 oktober 2019. Projekt kan tidigast starta 1 januari 2020 och kan pågå som längst t o m 30 juni 2022. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

 

Observera: Innan ni börjar skriva er ansökan ska ni, i ett så tidigt skede som möjligt, kontakta samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige för att stämma av projektidén och ansökningsförfarandet (se vidare under rubriken ”Ansökan”).

Utlysning:

Insatser för nyanlända med sammansatt problematik