Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Nationell satsning – Fler i arbete

Utlysning
2020/00408
Programområde
2.1 Övergång till arbete
Region
ESF-Nationellt
Startdatum
2020-06-03
Slutdatum
2020-09-01
Utlyst belopp
26 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, specifikt mål 2.1

 

 • Svenska ESF-rådet utlyser 26 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas med en nationell ansats.
 • Ingen medfinansiering krävs i denna utlysning.
 • För den här utlysningen ska respektive projektansökan minst omfatta 6 miljoner.
 • I den här utlysningen kan organisationer som inte har bedrivit nationella projekt under2019 och 2020 komma att prioriteras.
 • Vi ser gärna ansökningar från det civila samhället i denna utlysning.


Målgruppen för programområde 2 är arbetslösa individer som uppfyller något av följandekriterier:

 • är unga (15–24 år).är nyanlända invandrare.
 • är långtidsarbetslösa (arbetslösa mer än tolv månader).
 • har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
 • är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete.
 • Långtidsarbetslösa ej anmälda på Arbetsförmedlingen.


Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är:

 • Deltagare har kommit i arbete, utbildning eller har närmat sig arbetsmarknaden.
 • Framtagen metodik som har inneburit att arbetslösa har kommit i arbete, utbildningeller har närmat sig arbetsmarknaden har beskrivits och definierats.
 • Det har framtagits en strategi för hur metoden ska spridas och implementeras på lokal, regional och på nationell nivå.
 • Projektet har beskrivit hur de egna jämställdhetsmålen har bidragit till en ökad jämställdhet inom projektets fokusområde.


Utlysningen öppnar den 3 juni 2020 och stänger kl.16.00 den 1 september 2020.Projekten kan starta tidigast den 2 november 2020 och senast den 15 december 2020 ochkan pågå till och med den 31 december 2022.


Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning av projekttiden.

 

Nationell satsning - Fler i arbete