Logotyp på utskrifter

Ett arbetsliv för alla

Utlysning
2019/00118
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2019-03-05
Slutdatum
2019-04-29
Utlyst belopp
60 000 000 kr

Sammanfattning

- Svenska ESF-rådet avsätter 60 miljoner för denna utlysning.

- Projekt i denna utlysning ska medfinansieras med motsvarande 53 procent.

Denna utlysning ska bidra till att det i bred samverkan och med aktivt deltagande från arbetsgivarsidan utarbetas en eller flera modeller. Modellen eller modellerna ska bidra till att fler kvinnor och män med funktionsnedsättning ska få tillträde till och fäste på arbetsmarknaden och därigenom påverka nationella strukturer.

För denna utlysning gäller följande:

- Utlysningen vänder sig endast till projekt och projektägare som avser att ge nationell effekt för utlysningens frågeställning. I ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt detta sker.

- I projektet ska arbetsgivarsidan delta aktivt (som projektägare eller genom aktiv samverkan).

- Projektets huvudsakliga verksamhet skall ske genom målgruppsinriktade aktiviteter, men där insatserna fokuseras på strukturella utmaningar samt långsiktig och generell metodutveckling.

- Resultatet av utvecklingsarbetet med målgruppen ska kunna implementeras i reguljär verksamhet hos relevanta aktörer.

 

Deltagarna är arbetslösa kvinnor och män, 18-64 år med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Insatser kan även riktas till personer som är under utredning eller ej utredda men där det professionella nätverket bedömer att en funktionsnedsättning är den primära orsaken till att individen är långtidsarbetslös. Deltagarna ska vara i behov av ett sammanhållet stöd från flera kompetenser för att etablera sig på arbetsmarknaden.

 

Aktuell utlysning avser programområde 2.3: Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
Utlysningen riktar sig specifikt till undergruppen funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga då det är en utsatt grupp på arbetsmarknaden och en prioriterad grupp för socialfondens insatser.

 

Utlysningen öppnar den 5 mars 2019 och stänger kl. 16.00 den 29 april 2019.

Projekt kan tidigast starta 1 juni 2019 och kan pågå som längst t o m 30 juni 2022. Maximal projekttid är 36 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

Utlysning

Ett arbetsliv för alla