Logotyp på utskrifter

En social dimension

Europeiska socialfonden bidrar i allt högre utsträckning till att stärka den sociala dimensionen i EU:s Östersjöstrategi. Förutom det sedan 2011 pågående projektet Baltic Sea Network - ESF (finansierat av SIDA/Svenska Institutet), finns sedan i höstas två regionala ESF-projekt för att befrämja transnationellt samarbete, främst inom Östersjöregionen:

 

Inclusive Europe
Networking Europe


Ett trettiotal myndigheter och organisationer är knutna till projekten som genom utbildning, utbyten och andra transnationella aktiviteter skall förbättra potentiella projektaktörers kompetens och möjligheter att använda olika EU-program för samarbete med andra medlemsstater runt Östersjön.

 

Vid de två projektens öppningskonferens i mars 2012 inledningstalade chefen för Statsrådsberedningens EU-kansli, Erik Kiesow. Kiesow framhöll bland annat att det i Östersjöregionen fortfarande finns stora klyftor mellan fattiga och rika länder, något som gör det transnationella samarbetet, med fokus på den sociala dimensionen i Östersjöstrategin, särskilt angeläget.

 

I det av Svenska ESF-rådet initierade projektet/nätverket Baltic Sea Network - ESF förbereder deltagande medlemsstater nu insatser inom två av Östersjöstrategins så kallade prioritetsområden: en samordnad utlysning inom området Health and Social Well-being samt nätverksbyggande aktiviteter inom Education and Youth med inriktning på att motverka skolavbrott. Insatserna genomförs i nära samarbetet med samordnarna för respektive prioritetsområde (NDPHS och delstaten Hamburgs utbildningsministerium).

 

För nätverkets - och Svenska ESF-rådets - vidkommande är det glädjande att konstatera att den svenska regeringen nyligen gett ett antal nya myndigheter, bland annat Svenska ESF-rådet, i uppdrag att aktivt arbeta för att genomföra EU:s Östersjöstrategi. Redan på hösten 2010 framförde ESF-rådet till arbetsmarknadsdepartementet vikten av att stärka den sociala dimensionen i strategin genom ett ökat transnationellt samarbete mellan medlemsstaterna i regionen.

 

De i nätverket deltagande medlemsstaterna kommer under våren 2012 också att till ansvariga instanser (Europeiska kommissionen och berörda ministerier) redovisa synpunkter och rekommendationer i samband med den pågående revisionen av Östersjöstrategin. En central fråga är hur ESF bättre kan stödja den sociala dimensionen i Östersjöstrategin under den nya programperioden för ESF, 2014 - 2020.