Logotyp på utskrifter

ESF-rådet stärker det transnationella samarbetet i Östersjöregionen

Svenska ESF-rådet ska under de närmaste åren förstärka det transnationella samarbetet mellan projekt finansierade av Europeiska socialfonden, ESF, i medlemsstaterna. Särskilt fokus ska läggas på samarbete mellan projekt och aktörer i medlemsstaterna runt Östersjön


Östersjön med solen i bakgrunden

Därigenom ska också förhållandet mellan ESF och EU:s strategi för Östersjöområdet analyseras och ett arbete påbörjas för att projekt inom socialfonden bättre kan stödja genomförandet av strategin.

Ett redan existerande informellt nätverk mellan de myndigheter och ministerier som är ansvariga för genomförandet av ESF i de aktuella medlemsstaterna ska konsolideras, och ett antal gemensamma aktiviteter  i form av konferenser, partnersökningsforum och lärseminarier genomföras i Sverige och i övriga medlemsstater i regionen.

En gemensam plattform för information till och kommunikation med nätverket, projektaktörer och övriga berörda samt vidareföring av resultat och erfarenheter ska utvecklas.

1. Bakgrund

I slutsatserna från det informella nätverkets Helsingforsmöte i januari 2011 framhölls bland annat att:

 • deltagande medlemsstater ska kartlägga och analysera projekt och nationella och regionala program inom ESF med anknytning till Östersjöstrategin/EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR),
 • motsvarande kartläggning ska göras av projekt och verksamheter i så kallade gränsande program,
 • kontaktpunkter ska etableras med ansvariga myndigheter för Östersjösamarbetet,
 • aktuella och kommande utlysningar inom ESF ska, där så är möjligt, beakta möjliga kopplingar till EUSBSR; gäller också eventuella revideringar av programdokument.

Sammanfattningsvis är det angeläget för myndigheterna och deras samarbetsparter och övriga berörda aktörer att:

 • effektivare kunna bidra till att den sociala dimensionen i Östersjöstrategin får genomslag,
 • Europeiska socialfonden utnyttjas bättre i detta syfte,
 • det transnationella samarbetet inom ESF, tack vare kopplingen till Östersjöstrategin (och med hänsyn till de geografiska och historiska banden mellan medlemsstaterna runt Östersjön), kan utökas och förstärkas,
 • projekten inom ESF, i Sverige såväl som i övriga berörda medlemsstater, får fördjupade kunskaper om strategin och förbättrade möjligheter att samarbeta transnationellt i syfte att lära av varandra, utbyta erfarenheter och tillsammans utveckla nya metoder, koncept och policies,
 • detta sker i projektform och med extern finansiering eftersom uppdraget ej ingår i myndighetens eller de med ESF-medel finansierade projektens ordinarie uppdrag.

2. Mål

På kort och medellång sikt:

 • Få en bild av och etablera en samsyn vad gäller aktiviteter inom ESF i berörda medlemsstater beträffande ESF:s roll i genomförandet av EUSBSR.
 • Konsolidera och effektivisera existerande informellt nätverk för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan genomförandeorganisationer för ESF i Östersjöregionen.
 • Underlätta och förstärka transnationellt samarbete mellan ESF-projekt i Östersjöregionen.
 • Förstärka samarbetet mellan medlemsstater i Östersjöregionen avseende Europeiska socialfonden och dess roll för genomförandet av EUSBSR, med hänvisning till relevanta avsnitt i bland annat kommissionens meddelande SEC (209) 712/2 (Action plan, May 2010), men också med
  bäring på eventuella nya prioriteringar inom EUSBSR vad gäller den sociala dimensionen.

På lång sikt:

 • Att inför den nya programperioden ge underlag för hur ESF post-2013 kan bidra till en förstärkt social dimension i EUSBSR och hur tydligare koppling mellan ESF och EUSBSR kan åstadkommas.

3. Kvantitativa mål/aktiviteter

 • Genomförande av minst fyra möten med nätverket.
 • Genomförande av tre partnersökningsforum for projektaktörer.
 • Genomförande av minst åtta informationstillfällen i Sverige om transnationellt samarbete, bland annat i förhållande till Östersjöstrategin (ESF-rådet tillsammans med processtöden för ESF i regionerna).
 • Medverkan från Sverige (av projekt och andra intressenter) i minst ett seminarium/motsvarande i respektive medlemsstat, bland annat med fokus på kopplingen ESF–Östersjöstrategin.
 • Medverkan i konferensen Working Life under temat ESF–Östersjöstrategin.
 • Etablering av minst 30 partnerskap mellan projekt i Sverige och projekt i övriga medlemsstater runt Östersjön.
 • Inrättande av nätverk/samverkansgrupp med berörda myndigheter och på sikt, berörda organisationer/intressenter, i Sverige.
 • Utveckling av informations- och kommunikationsplattform, bland annat för spridning av resultat och erfarenheter.
 • Genomförande av slutkonferens för projektet 2012.

Läs mer om EU:s Östersjöstrategi, kommissionens hemsida öppnas i nytt fönster

Läs mer om det transnationella samarbetet inom ESF, kommissionens hemsida öppnas i nytt fönster

Kontaktperson på Svenska ESF-rådet: Mail-ikon Christian Råbergh, 08-579 171 12