Logotyp på utskrifter

Hitta medfinansiering

Vad är medfinansiering?

Medfinansiering innebär att de projekt som får stöd genom socialfondsprogrammet själva måste stå för en del av kostnaderna. Medfinansieringen behöver inte bestå av kontanta medel, utan kan också innebära att man bidrar med andra typer av resurser.

 

Medfinansieringen är ett sätt att se till att det finns regionalt och nationellt stöd och intresse för projekten. Det är också ett sätt att betona det gemensamma ansvaret mellan EU och medlemsländerna.

Så finansieras insatserna inom Socialfonden

Projekt och insatser inom socialfondsprogrammet kan finansieras med medel från tre olika håll:

  1. Genom socialfondsstöd, det vill säga medel ur Europeiska socialfonden.
  2. Med anslag ur statsbudgeten, som slås fast av riksdagen.
  3. Genom medfinansiering som projekten själva ordnar. Finansiärerna kan vara både offentliga och privata aktörer.

Medlen från Socialfonden ska utgöra hälften av den totala budgeten för alla insatser. Stödet från Socialfonden till Sverige för projektverksamheten är 5,8 miljarder kronor för nuvarande programperiod. Sverige ska alltså bidra med lika mycket, när man räknar ihop anslagen och projektens medfinansiering.

 

I det nationella socialfonds­programmet, som är en överenskommelse mellan Sverige och EU-kommissionen, har man fördelat medlen på de olika programområdena. För programområde 3 - Sysselsättnings­initiativet för unga, har Sverige dessutom fått ytterligare en tilldelning på 371 miljoner kronor. Denna del kräver ingen medfinansiering.

Hur stor andel av ett projekt ska medfinansieras?

Hur stor andel av kostnaderna som projekten ska medfinansiera varierar mellan olika utlysningar. Socialfonden finansierar 50 procent av kostnaderna. Statliga anslag och medfinansiering ska tillsammans täcka in resterande 50 procent. Anslaget ur statsbudgeten är dock olika för olika programområden. Därför varierar också hur stor del av den totala budgeten som projekten ska medfinansiera, från 0 till 53 procent.

 

I varje utlysning från Svenska ESF-rådet står hur mycket anslag som finns, och vad projekten behöver medfinansiera. Att hålla sig till den angivna andelen är viktigt, för att de övergripande beräkningarna ska gå ihop. Det blir alltså inte lättare att få stöd om projektet kan medfinansiera en större andel.

Olika former av medfinansiering

Medfinansieringen kan fungera på tre olika sätt. Det som projekten själva står för kan vara en eller flera av följande:

  • Kontanta medel: rena ekonomiska bidrag.
  • Icke-kontanta medel, till exempel personal- eller lokalkostnader som bekostas av en aktör inom projektet. Det kan innebära att en kompetens som behövs inom projektet är anställd av exempelvis kommunen, men att personen tidsredovisar inom projektet. Det kan också vara att ett företag lånar ut lokaler till projektet utan att ta ut hyra. 
  • Projektdeltagares tid. När en person deltar i en insats går arbetsgivaren miste om personens arbetstid; det blir ett produktionsbortfall. Om arbetsgivaren står för kostnaden för produktionsbortfallet kan motsvarande värde redovisas som en kostnad i projektet. Samma princip gäller även för den som är arbetslös (förutsatt att personen har någon typ av ersättning kopplad till arbetslösheten).

 

Krav på medfinansiering finns i utlysningen

I varje utlysning från Svenska ESF-rådet står hur mycket anslag som finns, och vad projekten behöver medfinansiera. Ta reda på i utlysningen hur kravet på medfinansiering ser ut