Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ekologiskt hållbar utveckling

Vad är hållbar utveckling och varför behövs det?

Konceptet hållbar utveckling har tre dimensioner: en ekonomisk, en social och en ekologisk (miljömässig). Alla tre är nödvändiga för att samhället ska utvecklas i en god riktning, där resurser används på ett smart sätt så att även framtida generationer ska kunna få sina behov tillgodosedda.

 

Hållbarhet är också en grundläggande tanke i den strategi som Socialfondsprogrammet utgår ifrån: Europa 2020. Det är EU:s tillväxtstrategi, som säger att tillväxten ska vara hållbar, smart och inkluderande.

Tillämpningen av principen i programmet 2014–2020

Hållbarhetsprincipen inom socialfondsprogrammet för år 2014–2020 avser den ekologiska aspekten av hållbar utveckling. Det innebär att insatserna för tillväxt och sysselsättning ska ha ett miljöperspektiv. Särskilt fokus ligger på förebyggande av klimatförändringar.

 

Den ekologiska dimensionen är dock inte relevant i samtliga insatser. Detta innebär att den horisontella principen om hållbarhet inte fungerar som ett urvalskriterium på det sätt som de andra principerna gör. I varje enskild utlysning anges vad som gäller just där.  

 

Den horisontella principen avser alltså endast ekologiskt hållbar utveckling. Men även de andra aspekterna är viktiga för att uppnå fondprogrammets övergripande mål om en väl fungerande arbetsmarknad och en ökad sysselsättning. Detta gäller inte minst den sociala aspekten, som reflekteras i de övriga horisontella principerna, om tillgänglighet, jämställdhet och icke-diskriminering. Genom att stödja kompetensutveckling och insatser som hjälper individer att få och behålla arbete ska Socialfonden alltså bidra till ett hållbart arbetsliv.

Vad kan enskilda stödmottagare göra?

För att Socialfondens insatser ska bidra till hållbar utveckling krävs ett engagemang från olika aktörer, inte minst företrädare för arbetsmarknadens parter, regionala tillväxtansvariga, ideella aktörer med flera.

 

Insatser för att främja hållbar ekologisk utveckling kan till exempel vara sådana som underlättar en övergång till en koldioxidsnål ekonomi och framväxten av nya, ”gröna” jobb.

Faktablad

Hållbar utveckling (Pdf öppnas i nytt fönster)

Guide för integrering av ekologisk hållbar utveckling

Guide för integrering av ekologisk hållbar utveckling. (Pdf öppnas i nytt fönster)

Guide för integrering av ekologisk hållbar utveckling

Guide för integrering av ekologisk hållbar utveckling. (Pdf öppnas i nytt fönster)

Fyra horisontella principer

Socialfondsprogrammet har fyra horisontella principer som ska prägla insatserna som får stöd: jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering samt ekologiskt hållbar utveckling.