Logotyp på utskrifter

Rapportering oktober 2017

Tema resursfördelning mellan kvinnor och män

Jämställdhetsbudgetering, så kallad gender budgeting, används för att analysera hur offentliga resurser används ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. I rapporten undersöks fördelningen av ESF-medel.

 

Det syns tydliga skillnader i hur resurserna fördelas inom de särskilda målen 1.1 och 2.3. I projekt som tilldelats mer ESF-medel per deltagare återfinns relativt sett fler män, medan det i projekt som tilldelats lägre ESF-finansiering per deltagare återfinns en högre andel kvinnor.

 

I rapporten finns inte utrymme att förklara varför dessa skillnader finns eller göra en bedömning av ifall de är motiverade eller inte, utan här kan endast konstateras att inom dessa särskilda mål finns skillnader. Inom de särskilda målen 2.1, 2.2 och 3.1 syns däremot inga tydliga skillnader, utan resursfördelningen mellan kvinnor och män är tvärtom jämn. 

Övergripande redovisning 

Av den övergripande redovisningen framgår bland annat att genomförandet av programmet i huvudsak löper väl och att 57 procent av programmets totala ram nu är intecknad. Totalt 76 000 deltagare har påbörjat insatser som medfinansieras med ESF-medel.

 

Återflödena, det vill säga den del av de beviljade medlen projekten inte utnyttjar, beräknas bli högre än förväntat inom programområde 1 och uppgå till cirka 30 procent. Utbetalningarna har under inledningen av hösten sjunkit något.

 

Socialfondrapport oktober 2017. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Regional uppföljning av indikatorer och ekonomiska ramar

Regionala tabeller 171110 – indikatorer och ekonomi (xlsx öppnas i nytt fönster)