Logotyp på utskrifter

Rapportering november 2018

Närmare 131 000 deltagare i socialfondsprojekt

 

Genomförandet av socialfonden har nu nått relativt långt fram. 73 procent av medlen är intecknade i projekt. Hittills har närmare 131 000 kvinnor och män påbörjat deltagande i ett socialfondsprojekt, 56 procent kvinnor och 44 procent män. Flest deltagare, drygt 64 000, återfinns i programområde 1, där en stor del av projekten gäller kompetensutveckling av anställda. I programområde 2, där projekten arbetar med olika typer av stödjande insatser riktade till arbetslösa kvinnor och män, uppgår antalet deltagare till drygt 38 000. I programområde 3, där projekten riktar sig till unga vuxna i åldrarna 15–29 år med liknande typer av insatser som i programområde 2, uppgår antalet deltagare till drygt 28 000.

 

Myndigheten har redan tidigare uppmärksammat att utbetalningarna till projekten fortfarande är förhållandevis låga. Eftersom det finns krav på utbetalningstakt, bland annat genom det så kallade resultatramverket pågår ett aktivt arbete för att höja utbetalningstakten. En viss förbättring har skett och de godkända kostnaderna motsvarar 33 procent av totala ramen att jämföra med 28 procent vid föregående uppföljning.

 

Regional och nationell uppföljning av ekonomi och indikatorer

Uppföljning av programmets kvantifierade mål per enhet samt användningen av de ekonomiska ramarna. Uppföljningen omfattar deltagare och ekonomi.
 

Uppföljning görs minst tre gånger per år i samband med att vi lämnar uppföljning till Arbetsmarknadsdepartementet.

 

Brytdatum för denna uppföljning är för deltagare inrapporterade till SCB till och med 26 november 2018 och för de ekonomiska uppgifterna samt det planerade antalet deltagare är det  20 november 2018.


Uppföljning av indikatorer och ekonomi per enhet. Uppdaterad 20181120