Logotyp på utskrifter

Rapportering mars 2019

Närmare 160 000 deltagare i socialfondsprojekt

Genomförandet av socialfonden har nu nått relativt långt fram. 80 procent av medlen är intecknade i projekt. Hittills har 159 000 kvinnor och män påbörjat deltagande i ett socialfondsprojekt, 58 procent kvinnor och 42 procent män. Flest deltagare, drygt 83 000, återfinns i programområde 1, där en stor del av projekten gäller kompetensutveckling av anställda. I programområde 2, där projekten arbetar med olika typer av stödjande insatser riktade till arbetslösa kvinnor och män, uppgår antalet deltagare till närmare 46 000. I programområde 3, där projekten riktar sig till unga vuxna i åldrarna 15–29 år med liknande typer av insatser som i programområde 2, uppgår antalet deltagare till närmare 30 000.
 
Myndigheten har redan tidigare uppmärksammat att utbetalningarna till projekten är förhållandevis låga. En viss förbättring har skett och de godkända kostnaderna motsvarar 40 procent av totala ramen att jämföra med 33 procent vid föregående uppföljning.