Logotyp på utskrifter

Rapportering mars 2018

Närmare 100 000 deltagare i socialfondsprojekt

Hittills har drygt 96 200 kvinnor och män påbörjat deltagande i ett socialfondsprojekt, 54 procent kvinnor och 46 procent män.

 

Flest deltagare, närmare 43 400, återfinns i programområde 1, där en stor del av projekten gäller kompetensutveckling av anställda. I programområde 2, där projekten arbetar med olika typer av stödjande insatser riktade till arbetslösa kvinnor och män, uppgår antalet deltagare till närmare 27 500. I programområde 3, där projekten riktar sig till unga vuxna i åldrarna 15–29 år med liknande typer av insatser som i programområde 2, uppgår antalet deltagare till drygt 25 300.

 

Trots att antalet deltagare ökar ser vi en tendens till att utbetalningarna till projekten fortfarande är förhållandevis låga. Eftersom det finns krav på utbetalningstakt, bland annat genom det så kallade resultatramverket, är detta något myndigheten behöver arbeta aktivt med.

 

I resultatramverket har ett antal mål ställts upp för hur många deltagare som ska nås och hur mycket medel som ska användas. I rapporten ges en särskild beskrivning av hur långt vi nått i förhållande till resultatramverkets mål och hur dessa, utöver den låga utbetalningstakten, också påverkas av styrningen av vilken eurokurs som används.