Logotyp på utskrifter

Rapportering juli 2019

Närmare 185 000 deltagare i socialfondsprojekt

Genomförandet av socialfonden har nu nått relativt långt fram. 81 procent av medlen är intecknade i projekt. Hittills har 184 600 kvinnor och män påbörjat deltagande i ett socialfondsprojekt, 60 procent kvinnor och 40 procent män. Flest deltagare, drygt 102 000, återfinns i programområde 1, där en stor del av projekten gäller kompetensutveckling av anställda. I programområde 2 är det istället något fler män, 54 procent av drygt 51 600 deltagare.

Myndigheten har redan tidigare uppmärksammat att utbetalningarna till projekten är förhållandevis låga. En viss förbättring har skett och de godkända kostnaderna motsvarar 44 procent av totala ramen att jämföra med 40 procent vid föregående uppföljning.

Regional och nationell uppföljning av ekonomi och indikatorer

Tre gånger per år, i samband med att Socialfondsrapporten publiceras, tar vi fram en uppföljning av genomförandet relaterad till programmets ekonomiska ramar och kvantitativa mål. Uppföljningen ges i tabellform och görs på både regional och nationell nivå.
 
Två typer av tabeller ges, en för deltagare och projekt i relation till socialfondsprogrammets kvantitativa mål och en för ekonomi i relation till programmets ekonomiska ramar.
 
Programmets kvantitativa mål gäller hur många deltagare som ska nås av insatserna och, i ett fall, hur många projekt som ska startas. Tabellen över deltagare och projekt visar hur många deltagare vi hittills nått, hur många som planeras i de hittills beviljade projekten samt hur stor andel dessa utgör av programmets deltagarmål. Även antalet beviljade projekt redovisas. Uppföljningen görs totalt för hela programmet samt per enhet, regionalt och nationellt. I excel-filen återfinns varje enhet på en egen flik. Fliken längst fram visar uppgifterna summerade för hela programmet.


I tabellen över ekonomi ges uppgifter om hur mycket medel som hittills beviljats till projekt och dess andel av programmets totala ram. Notera att den så kallade resultatreserven (sex procent av programmets medel, vilka kommer genomförandet tillgodo först när vissa delmål nåtts) ännu inte räknats med i programmets totala ram, då formellt beslut fortfarande saknas för en del av resultatreservens fördelning.


Först när projekten redovisat kostnader till Svenska ESF-rådet får de pengar utbetalade till sig. I tabellen visar vi därför också hur mycket kostnader projekten hittills redovisat till ESF-rådet och som godkänts av myndigheten.


Brytdatum för uppföljningen för deltagare gäller deltagare inrapporterade till SCB till och med 30 juni 2019. För de ekonomiska uppgifterna samt det planerade antalet deltagare är brytdatum 4 september 2019.

 

Uppföljning av indikatorer och ekonomi per enhet. (Uppdaterad 2019-0-04)

Socialfondsrapport juli 2019 (Öppnas i nytt fönster)