Logotyp på utskrifter

Årlig genomgföranderapport 2018

Övervakningskommittén (ÖK) godkände rapporten på sitt möte den 4 juni 2019 och efter vissa mindre korrigeringar med anledning av kommentarer från ÖK-mötet, skickades rapporten till kommissionen den 28 juni 2019.

 

Genomföranderapporten innehåller händelser till och med 2019. Detta år ges, i enlighet med artikel 50, punkt 5 i den gemensamma förordningen (EU 1303/2013), en mer utförlig rapport. Den struktur för rapporten som Kommissionen beslutat möjliggör att data kan aggregeras på gemensam EU-nivå. I sig är dock rapporten relativt oöversiktlig. Dokumentet Sammanfattning för allmänheten, som bifogas rapporten, ger en sammanfattande översikt.

 

Årlig genomföranderapport 2018

Förenklad genomföranderapport 2918