Logotyp på utskrifter

Årlig genomföranderapport 2017

Övervakningskommittén (ÖK) godkände rapporten på sitt möte den 16 maj 2018 och efter vissa mindre korrigeringar av upptäckta fel kunde rapporten skickas till kommissionen 30 maj 2018.


Genomföranderapporten innehåller händelser till och med 2017. Den struktur för rapporten som Kommissionen beslutat möjliggör att data kan aggregeras på gemensam EU-nivå.

I sig är dock rapporten relativt oöversiktlig. Dokumentet Sammanfattning för allmänheten, som bifogas rapporten, ger en sammanfattande översikt.