Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

effekt

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAktivitetshus väster
KontaktpersonLena Malm
E-postlena.malm@socialresurs.goteborg.se
Telefonnummer031-3679480
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Personer med psykisk ohälsa har stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta gäller särskilt yngre personer. Aktivitetshusen i Göteborg riktar sig till personer med psykisk ohälsa. Vi erbjuder social gemenskap, meningsfull sysselsättning och förberedande arbetsträning. I vårt uppdrag ingår även att ge stöd ut till arbete och studier.

På Aktivitetshusen har vi arbetsgrupper som producerar produkter av hög kvalitet. De säljs internt i verksamheten eller på arrangerade marknader. Produkterna kan exempelvis vara babykläder, smycken, hantverk i trä, köksartiklar. Transnationell samverkan ska påbörjas.

Vi har idag stora svårigheter att erbjuda sysselsättning som yngre personer tycker är meningsfull. De har delvis andra intressen än äldre. Idag har många yngre en stor kunskap om e-handel och hur andra nätbaserade tjänster används. Denna kunskap vill vi ta vara på genom att erbjuda en ny sysselsättning. Vi vill skapa en e-handel och rikta oss till personer 18-35 år.

Bakgrund

Personer med funktionsnedsättningar, och i synnerhet med psykisk ohälsa, har dokumenterat svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Speciellt utsatta är unga som ofta saknar utbildning, arbetslivserfarenhet och socialt kontaktnät som en följd av att många lever isolerade från övriga samhället.

Inom Göteborgs stad, Social resursförvaltning, finns det fyra Aktivitetshus som vänder sig till personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättningar. Målgruppen är personer, 18-65 år, som är i behov av anpassad och meningsfull sysselsättning. På Aktivitetshusen har vi som uppdrag att lotsa personer ut till arbete eller studier. Ett av hindren för att etablera sig på arbetsmarknaden är allmänhetens attityder mot personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättningar. Vi tror därför projektet förutom att stödja individer ut i arbete eller studier kommer att kunna förbättra allmänhetens syn på personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning.

Psykisk ohälsa kan innebära att olika grader av kognitiva svårigheter uppstår vilket kan medföra problem med att skapa och behålla sociala relationer. Social isolering är därför ett vanligt förekommande problem hos målgruppen. Unga med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning har sällan etablerad kontakt inom varken sjukvården eller Arbetsförmedlingen, kontakter som kan vara nödvändiga för att komma vidare in i sysselsättning och i samhället i stort. Erfarenhet visar att det är svårt att nå målgruppen. Därmed är det viktigt att vara öppen för olika kanaler att nå de yngre. Förstudien planerar att identifiera kontaktytor som bland annat Socialtjänsten för att nå målgruppen på ett mer effektivt vis.

På varje Aktivitetshus har vi arbetsgrupper med förberedande arbetsträning. Syftet är att främja sociala kontakter, skapa struktur i vardagen och ge en meningsfull sysselsättning. Flera av Aktivitetshusens arbetsgrupper producerar hantverksmässigt tillverkade produkter av olika slag. Produkterna förändras över tid och kan exempelvis vara babykläder, smycken, hantverk i trä, köksartiklar. Produkterna brukar säljas på arrangerade marknader eller i den egna verksamheten. Dessa arbetsgrupper fungerar bra för de äldre deltagarna, men vi har märkt att det saknas en sysselsättning som ligger mer i tiden för våra yngre deltagare, som delvis har andra intressen och kunskaper än de äldre.

Utifrån behovet av mer målgruppsanpassade aktiviteter växte idén att komplettera något vi redan gör: en ny verksamhet som speciellt riktar sig mot våra yngre deltagare 18-35 år. Vi vill skapa en e-handel där vi kombinerar verksamheternas behov att gemensamt marknadsföra/synliggöra sina tillverkade produkter, samtidigt som vi vill ta fasta på de ungas informella kompetens om olika nätbaserade tjänster. Vi vill med andra ord ta tillvara på deras kunskaper och intresse, sätta det i ett socialt stödjande sammanhang, utveckla de områden som de redan har en informell kompetens kring. Målsättningen i förlängningen är att sedan koppla dessa färdigheter till fortsatt arbete och/eller studier.

De arbetsuppgifter som projektet skulle tillföra vid ett genomförande kommer att skilja sig markant från det som görs idag. Vi vill ta tillvara våra erfarenheter om yngre deltagares behov och skapa en verksamhet som är mer anpassad efter den yngre målgruppen. Arbetsuppgifterna skulle till exempel kunna vara fotografering, text, layout, digital teknik, programhantering.

Aktivitetshusen har byggt upp en vägledarfunktion med huvudsyfte att stödja deltagare i våra verksamheter ut till arbete eller studier. Från och med 2013 finns en sådan funktion på varje Aktivitetshus. Vägledarna har genomgått en evidensbaserad utbildning som heter IPS (individual placement and support). IPS är speciellt utprovad för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vår tanke är att på ett tidigt stadium under ett genomförande koppla vägledaren till deltagarna i projektet.

Förstudien planeras även kunna leda till att knyta kontakter samt skapa mer formella överenskommelser med våra viktigaste samverkanspartner. Under förstudien ämnar vi även att se över viktiga nyckelpersoner som fortsatt skulle vara viktiga i en kommande referensgrupp samt se över metod och aktiviteter för en yngre målgrupp.

Målsättning

I förstudie ska vi undersöka och formulera mål om hur vi kan skapa bättre förutsättningar att stötta målgruppen till sysselsättning, arbete och studier. Målen i stort ska generera en ökad social välfärd, förbättrad folkhälsa
och minskad stigmatisering för målgruppen.

Enligt Jan Larsson prognosansvarig på Försäkringskassan blir antalet sjukskrivna ännu fler för tredje året i rad och för 2014 beräknas öka igen. Psykisk ohälsa leder till längre sjukskrivningar. En ökad psykisk ohälsa ligger till grund för Försäkringskassans prognos inför 2014 vilket kan komma att leda till en ökad kostnad på en miljard kronor för 2014.

För samhället i stort har projektet som målsättning att påverka negativa attityder på människor med funktionsnedsättningar. Det är särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen som är mest utsatta för ohälsa. De ska i högre utsträckning få sin försörjning genom arbete och studier och minska behovet av försörjningsstöd, sjukbidrag och aktivitetsersättning. Den samhällsekonomiska kostnaden för ohälsan i Sverige är stor och består av både vårdkostnader och indirekta kostnader i form av produktionsbortfall, förtidspension och sjukpenning.

Syftet med projektet är att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska närma sig arbetslivet och lämna bidragsberoendet helt eller delvis. Under förstudien vill projektet se över realistiska målsättningar för att nå syftet.

Handisams Hjärnkolls-projekt kan se tendenser till att människors psykiska olikheter inte respekteras, och att arbetsmarknaden har svårt att anpassa sig till dessa olikheter. En ny SCB-undersökning från kampanjen Hjärnkoll visar att 285 000 personer, 25-64 år, lever med svår ängslan, oro eller ångest. Det är mer än tre gånger så vanligt att målgruppen är arbetslös jämfört med övriga befolkningen, en situation som gör att målgruppen oftare är utan anställning, visstidsanställd eller på en arbetsplats saknar inflytande. Förstudien vill se över hur man kan få fler arbetsgivare att engagera sig mer för att främja psykisk hälsa och inkluderande arbetsplatser för att vi ska få ett hållbart arbetsliv. Att närma sig arbetsmarknaden torde bli lättare om man har brutit sin isolering och fått struktur på sin vardag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vår målgrupp är Göteborgare i ålder 18-35 år med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. En förstudie skulle kunna möjliggöra för verksamheten att se över tillgängligheten utifrån olika aspekter: Lokalernas fysiska utformning, medarbetarnas bemötande gentemot deltagarna, utformandet av anpassad information om projektet samt hur verksamheten är tillgänglig med allmänna kommunikationer. En nyckelfråga att utreda under förstudien är hur vi ska sprida information och kunskap om projektet till våra intressenter. En kommunikationsplan för informationsspridning kommer att upprättas.

Vi vill se över hur vi kan öka kunskapen om Handisam (En myndighet som samordnar, påskyndar och följer upp funktionshinderpolitiken).

Vi planerar att under förstudien skapa en referensgrupp av brukare på Aktivitetshusen för att få brukarsynpunkter på projektets tillgänglighet. Tanken är att på ett tidigt skede få deltagare som redan är aktiva på Aktivitetshuset än mer aktiva, att utnyttja deras erfarenheter men framför allt att vara öppen för nya tankar och idéer från dem. Deras delaktighet kommer vara viktig, både under förprojektering och projekttid.

Tillgänglighet i förhållande till vår målgrupp tror vi till stor del handlar om bemötande. Vi kommer att utgå från den kunskap och erfarenhet vi tillgodogjort oss genom mångårigt arbete med vuxna personer med psykisk ohälsa. Vidare vill vi inhämta ny kunskap för att bemöta en yngre målgrupp.

Transnationellt samarbete

Vi tror att det finns ett stort behov av att skapa aktiviteter som kan tilltala yngre personer till projektet och som knyter ann till deras kunskap och erfarenhet av bland annat en nätbaserad kultur, digitala samhället och sociala medier.

Ett europeiskt samarbete kan medverka till att skapa möjligheter för mer innovativ verksamhet och ge ett utbyte där vi gärna tar del av andras erfarenheter. Vi vill skapa nätverk mellan olika produktionsenheter i andra ESF-projekt, etablera kontakter, lära känna organisationer och verksamheter som kan vara partners under projektet.

Vi är intresserade av sysselsättningsverksamheter som vänder sig till personer med funktionsnedsättningar och har produktion av varor eller tjänster. Sysselsättningsverksamheter med produktion som vänder sig till personer med funktionsnedsättningar är vanligt i många EU-länder. Det borde därför inte var några svårigheter att finna partner som vill utveckla sin verksamhet och där vi ömsesidigt kan ta del av våra olika erfarenheter.

Vi är intresserade att se hur någon liknande verksamhet i annat EU-land arbetar med sysselsättning och produktion, vilka möjligheter och begränsningar som finns i arbetet samt vilket lärande det kan medföra. Vi har för avsikt att göra tre transnationella studiebesök under förstudien. Särskilt intressant är England då de använder sig av liknande arbetsmetoder vilket kan vara givande för ett kommande partnerskap. För att få ut så mycket som möjligt ur ett första steg i det transnationella arbetet tror vi att det underlättar att resa i mindre grupp.

Kommun

  • Göteborg