Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Världen i värden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsområde Göteborg
KontaktpersonLena Westling Seljee
E-postlena.westling-seljee@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4870765
Beviljat ESF-stöd5 716 500 kr
Total projektbudget5 716 500 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2013-08-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet är en hälsokulturell "resa" genom olika världsdelar och dess kulturer med syftet att ge inblick i olika länders hälso- och arbetslivsperspektiv och samhälleliga förändringar.

Huvudmålet är tvåfaldigt:
1. Rusta Arbetsförmedlingens personal med kunskap att använda sig av i sina professionella kontakter. Med goda kunskaper om de olika livssituationer, hinder och svårigheter som våra kunder kan uppleva i sin vardag, men också -minst lika viktigt- om de möjligheter och resurser de har, kommer vi kunna utföra vårt uppdrag mer effektivt och med ett bättre bemötande trots minskade resurser.
2. Ge Arbetsförmedlingens personal ett urval av perspektiv och infallsvinklar på egen hälsa i syfte att öka deras välbefinnande och motverka stress.

Genom att visa på hur ett kontinuerligt lärande via ett normkritiskt angreppssätt ökar yrkesstolthet, trygghet i arbete och kulturell kompetens kan projektet bana väg till ett nytt slags rum för det livslånga lärandet på Arbetsförmedlingen.

Bakgrund

Nya uppdrag och nya kundgrupper ställer nya krav på Arbetsförmedlingens omvärldskunskap. För att snabbt och effektivt kunna besluta om arbetsmarknadspolitiska insatser som rustar individen med bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden krävs arbetsförmedlare med goda förkunskaper om de olika livssituationer, hinder och svårigheter som våra kunder kan uppleva i sin vardag, men också -minst lika viktigt- om de möjligheter de har. På Arbetsförmedlingarna i Göteborg arbetar redan idag många människor med erfarenheter från olika kulturer men vi har inte lyckats att tillvarata och sprida den kunskap de bär med sig i organisationen på ett systematiserat sätt. Lyckas vi inte identifiera kompetensen där den finns, såväl inom organisation som externt, är risken stor att vi snarare bidrar till en segregerad arbetsmarknad än motverkar den. Kraven på kunskap om olika syn- och uttryckssätt för att kunna informera om och coacha till rätt insats blir allt mer viktigt.

Rollen som arbetsförmedlare förändras i takt med att vi i allt större utsträckning upphandlar de traditionella arbetsförmedlaruppgifterna av externa aktörer. Detta leder till att rollen som arbetsförmedlare blir än mer beslutande och administrativ. Tiden för att lära känna varje individ och därefter matcha mot rätt insats eller arbete minskar vilket kan leda till onödigt långa ledtider, sämre kvalitet i bemötandet och ökad stress i yrkesutövandet. I samband med detta riskeras också att upplevelsen av kontroll över det egna arbetet att minska. Dessa faktorer sammantagna utgör en grogrund för stress, ohälsa och konflikter på arbetsplatsen. Upplevelsen av kontroll, sammanhang och handlingsutrymme är vitala faktorer för en god arbetsmiljö, och detta är extra viktigt då arbetsbelastningen ökar på grund av minskade personalresurser. Resultat från vår medarbetarundersökning visar att så mycket som 50% av personalen känner negativ stress och då personalresurserna minskar under perioden 2011-2013 ser vi påtagliga risker att hälsan på vår arbetsplats försämras ytterligare. Med minskade personalresurser, bredare uppdrag och förändrade arbetstider ser vi en risk att sjuktalen bland arbetsförmedlingens medarbetare stiger. Vissa kontor i arbetsmarknadsområdet har redan ett högt sjuktal både vad gäller kort- och långtidsfrånvaro (över 60 dagar), och reella investeringar för att förhindra en negativ utveckling behövs.

För att motverka en nedåtgående spiral krävs ny kunskap och nytt förhållningssätt. I tider av förändring är det av extra stor vikt att se och känna förståelse för samhället och omvärlden. I vår verksamhet är kännedom om olika kulturella skillnader är av extra stor betydelse när bedömning av insats/ matchning mot arbete skall göras. Då projektet stimulerar till nya perspektiv vad gäller såväl arbetsförmedlarrollen som den egna hälsan förväntas deltagandet ge positiva effekter på både kundbemötande, effektiv matchning och hälsa.

Tanken bakom detta projekt är att motverka all form av diskriminering i arbetslivet genom attitydpåverkande insatser. Dessa insatser består i ökad kunskap om samhälle, kulturella likheter/skillnader, hälsa och omvärld. Detta medför att projektet tangerar även de andra inriktningar i programområde 1 "kompetensförsörjning", "arbetsorganisation" såväl som "förebygga/förhindra sjukskrivning".

Projektet skall ge kunskap om samhälle, hälsa och omvärld, motverka ohälsa och främja förändrad attityd gentemot den egna rollen och synen på omvärld och kunder. Denna nyvunna kunskap kommer att säkra att de personer som besöker Arbetsförmedlingen snabbt får rätt stöd på vägen till arbete i så i hög utsträckning som möjligt. Avsikten är att skapa större medvetenhet om ovanstående öka hälsan och minska sjukskrivningstalen. Detta sker genom tillförande av ny kunskap kring arbetsliv, kostlära, fysisk aktivitet, diskriminering och värdegrunder utifrån ett globalt smörgåsbord av olika perspektiv som inte vore möjligt i ordinarie verksamhet. Insatserna skall på olika sätt stärka personalens förutsättningar att hantera en föränderlig omvärld. Vidare är den långsiktiga målsättningen att ge ökad förståelse, en ökad stolthet över professionen, en säkrare matchning mot arbetsmarknaden, bättre bemötande och kortare arbetslöshetstider på arbetsmarknaden. Därmed väntas projektet ge positiva effekter såväl personal- som samhällsekonomiskt.

Syfte

Syftet med projektet är att motarbeta och förhindra all form av diskriminering på grund av kön, etnicitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning och trosuppfattning inom Arbetsförmedlingens verksamhet- såväl internt inom organisationen som i kundbemötande/annan extern verksamhet. Detta genom att ge kunskap och redskap för att möjliggöra nytt förhållningssätt till uppdraget som arbetsförmedlare via hälsokulturella insatser.

Projektet syftar till att stärka arbetsförmedlarnas förmåga att tillämpa organisationens värdegrund om alla människors lika värde i en tid av förändring, samt underlätta den omställning i yrkesrollen som skett i samband med Arbetsförmedlingens utökade uppdrag. Ökad kunskapsnivå och perspektivbredd kring olika kulturers sätt att se på arbete, kost, hälsa, träning/avslappning, tid/prioriteringar och jämställdhet. Detta ska dels rusta arbetsförmedlarna med kunskap att använda sig i av i sina professionella kontakter, dels ge dem ett urval av perspektiv och infallsvinklar för den egna hälsan och välbefinnandet.

Projektet syftar till att skapa en gemensam plattform för det Göteborgsgemensamma arbetet kring hälso- och värderingsfrågor. Detta innebär en utveckling av Arbetsförmedlingen som arbetsorganisation för ökat lärande och bättre hälsa. Gemensamma upplevelser för samtliga arbetsförmedlare i Göteborg ökar samsynen och därmed rättssäkerheten. Vidare skall projektets erfarenheter och resultat spridas i organisationen nationellt.

Projektet syftar till att ge ett bättre bemötande och en bättre service till Arbetsförmedlingens kunder genom att personalen får ökad förståelse för samhälle , arbetsmarknad och kulturella skillnader. Med välutvecklad kulturkompetens ökar möjligheterna att snabbare förstå våra kunders behov, se deras möjligheter och därmed matcha med rätt arbetsmarknadspolitiska insats. Detta i sin tur kommer att leda till ökad yrkesstolthet, arbetsglädje och gemenskap kollegor emellan.

Projektet syftar till att ge djupare förståelse för den egna yrkesrollen genom stärkt känsla av sammanhang och insikt om hur betydelsefull den enskilda medarbetarens insats är i bemötandet samt vid arbetsmarknadspolitiska beslut. Vi vill därigenom utveckla arbetet så att mer av insatserna utgår från ett individperspektiv och vi blir bättre på att möta de varierade och ofta komplexa behov av stöd som finns.

Projektet syftar också till att:

- Genom att interagera på individnivå och uppmuntra till individuella samtal i samband med projektets temadagar vill projektet stimulera till nätverkande mellan människor från olika kulturer i göteborgsområdet samt utveckla Arbetsförmedlingens samarbete med olika kulturföreningar i Göteborg.

- Skapa tillfälle för att tillvarata och utbyta på den kulturkompetens som redan finns bland Arbetsförmedlingens personal.

- Genom ökad kunskap om samhälle, hälsa och omvärld motverka ohälsa och på så sätt minska sjukskrivningstalen

- Minska ledtider på arbetsmarknaden genom snabbare och säkrare arbetsmarknadspolitiska bedömningar.

Målsättning

Huvudmål: Ökad kulturkompetens inom Arbetsförmedlingen. Detta ska leda till bättre bemötande och matchning av insatser mot kund samt förbättrad förmåga att hantera egna yrkes- och hälsosituationen bland personalen. (Ex. Indikator: Antal temadagar/workshops. Verifikationskälla: Intervju/enkät, dokumentation)

Delmål 1: Etablera samarbete mellan de olika Göteborgskontorens hälsoinspiratörer. Att bygga upp en samverkan dem emellan som i framtiden kommer utgöra den plattform vilken arbetet med arbetsmarknadsområdesgemensamma hälso- och värderingsfrågor kan ta sitt avstamp i. (Ex. Indikator: Antal möten. Verifikationskälla: mötesdokumentation)

Delmål 2: Ökad trygghet i yrkesrollen som arbetsförmedlare genom en bred kulturkompetens.
(Ex. Indikator: Antal kompetensutvecklingstillfällen, upplevd trygghet/hälsa. Verifikationskälla: Intervju/enkät)

Delmål 3: Förbättrad hälsa och minskad upplevelse av stress. (Ex. Indikator: Upplevd hälsa/ stress. Verifikationskälla: Intervju/enkät, statistik sjukskrivningstal samt Arbetsförmedlingens årliga medarbetarundersökning.)

Delmål 4: Att deltagarna fått tillfälle att normkritiskt granska och reflektera över sina egna och andras värderingar. (Ex. Indikator:Antal kompetensutvecklingstillfällen. Verifikationskälla: Workshopagenda, Intervju/enkät)
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteterna kommer att genomföras i lokaler som är anpassade för olika slags funktionshinder. Även i det pedagogiska upplägget av aktiviterna kommer hänsyn att tas till såväl synliga som osynliga funktionshinder. I genomförandet av projektet kommer tillgängligheten att säkras för personer med funktionshinder genom att följa de råd och anvisningar som bland annat tagits fram av Handikappförbundens Samarbetsorgan HSO.

De lokaler som projektet kommer att bedrivas i ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder.

Bemötandet av personer med funktionsnedsättning behöver generellt bli bättre i vårt samhälle. Projektet kommer att erbjuda hjälpmedel eller andra former av stöd till de deltagare med funktionsnedsättning som har behov av detta för att de ska kunna delta på lika villkor, både i den egna verksamheten och på de andra platser som kan bli aktuella. Alla deltagare i projektet, oavsett funktionsnedsättning, får tillgång till den information som lämnas samt att de ska kunna delta i diskussioner och gruppaktiviteter som kan bli aktuella. Vid behov finns det tillgång till hörselslinga eller andra tekniska hjälpmedel.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsarbetet skall genomsyra projektets alla delar. Män och kvinnors villkor på arbetsmarknaden i olika kulturer kommer integrerat med en rad andra faktorer belysas under hela projektets gång enligt förbestämd tidsplan. Detta kommer innefatta såväl diskussioner om män och kvinnors villkor på arbetsmarknaden som förutsättningar för hälsa. Efter att ha tagit del av förutsättningar i olika delar i världen kommer man ha jämförande perspektiv och analys om hur hur detta påverkar hälsa och livssituation, och på så sätt bredda sitt egna sätt att tänka kring jämställdhet.
Styrgruppen skall bestå av både män och kvinnor så jämt fördelat som möjligt. Projektet bör knyta an till Arbetsförmedlingens nationella arbete med jämställdhetsintegrering för både kunskapsinhämtning och spridning av erfarenheter. Vidare avser vi använda oss av resultaten från jämställdhetsfrågorna under mobiliseringsfasen i projektets fortsatta upplägg och genomförande.

Transnationellt samarbete

Genom att samarbeta kring attitydpåverkan med en verksamhet i ett annat europeiskt land kan båda parter tydligare se likheter och skillnader och vi tror att det är i dessa skiljelinjer vi alla finner nya infallsvinklar. Olika slags sociala sammanhangs betydelse för förutsättningar att identifiera och växla mellan olika perspektiv och synsätt ska belysas. Att utbyta erfarenheter med organisationer i länder som genomgått omfattande samhällsförändring kommer att ge oss kunskap om hur attityder, aktivt eller passivt, förändras och anpassas till de nya krav som förändrade förutsättningar ställer.

Av särskild vikt är det att skapa utrymme för transnationellt utbyte i projektets mobiliseringsfas samt i dess slutskede. På detta sätt bygger vi dels en stabil grund för genomförandet av projektet och skapar dels ett avstamp för hälsoinspiratörernas fortsatta fokus på de hälsokulturella faktorernas betydelse efter projektets avslut.
Sannolikt brottas man på många håll i Europa med liknande frågeställningar och det vi vill bjuda in en transnationell samarbetspartner till är att ta del av vår normkritiska och hälsokulturella metod. Inte minst är det av intresse för oss att dela med oss av vår idé om att kombinera begreppen hälsa, kultur och arbete för att skapa attitydförändringar, hälsa och ökad trygghet i beslutsfattande och bemötande.

Ytterligare vinster med transnationella delar i projekt Världen i värden.
1. Kunna formulera korrekta frågeställningar
Vi vill på plats möta hur man arbetar med attitydpåverkan – eller inte arbetar med detta- i en annan europeisk kontext. Vi tror att vi i ett annorlunda sammanhang har bättre förutsättningar att se vårt eget arbete, såväl vad gäller hälso-, arbets- och könsperspektiv med ett slags utanför-perspektiv och på så vis finna de rätta frågeställningarna för att säkerställa att projektet i sin genomförandefas hamnar rätt. Att få direkt inblick i ett annat synsätt kommer att tydliggöra kontrasterna och ge oss förutsättningar att identifiera relevanta frågeställningar inför genomförandefasen.

2. Etablera ett samarbete och utbyta erfarenheter
Vi tror att ett utbyte med personer som arbetar med attitydpåverkan, gärna inom hälso- och/eller arbetsområde i länder som erfarit stora förändringar t. ex Rumänien, Grekland eller Island, kommer ge projektet goda förutsättningar. Att inom projektet etablera dessa kontakter kan dessutom leda till att vi i framtiden kommer att kunna samarbeta i andra frågor.

3. Svetsa samman gruppen av hälsoinspiratörer och projektledare under mobiliseringsfasen, få inspiration, att bygga en gemensam bild av projektets syfte och mål i genomförandefasen.

4. Inspirera och motivera hälsoinspiratörerna till fortsatt hälsokulturellt arbete med ökad kunskap om och förståelse för attitydpåverkande insatser i europeiska sammanhang efter projektets avslut.

Såväl Arbetsförmedlingen som organisation som projektledningsgruppen har redan ett väl upparbetat samarbete med organisationer runt om i Europa. Vi har har ett välutvecklat EURES-nätverk att arbeta utifrån och mångårig vana av att arbeta i olika internationella sammanhang. Vi har redan initierat kontakter för att finna lämpliga samarbetspartners till ett transnationellt utbyte för projekt Världen i värden och kommer att utveckla dessa för att vara förberedda till ett första utbyte redan under mobiliseringsfasen om projektet beviljas.

Kommun

  • Göteborg