Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

"Våga lärarutbildning" en reell möjlighet till högskolestudier

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareInstitutionen för individ och samhälle
KontaktpersonEva Johansson
E-posteva.m.johansson@hv.se
Telefonnummer0520-223 789
Beviljat ESF-stöd1 115 990 kr
Total projektbudget1 115 990 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Det övergripande syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med studieovana att klara högskolestudier som leder till en lärarexamen om 210 hp och därmed minska risken för utslagning från arbetsmarknaden samt öka möjligheterna till ekonomiskt oberoende.

Bakgrund

För närvarande saknar en stor del av anställda på förskolor, förskoleklasser och fritidshem lärarutbildning. Många innehar barnskötartjänster eller liknande, utbildningsbakgrunden är låg och adekvat högskoleutbildning saknas. De flesta arbetstagarna på dessa tjänster är kvinnor och tjänstgöringsgraden är ofta deltid. I Västsverige finns det flera "invandrartäta" områden, bland annat i Trollhättan, där en relativt stor andel kvinnor med låg utbildningsnivå samt annan etnisk härkomst än den svenska återfinns på dessa tjänster.

Kommunerna, huvudmännen för förskola, förskoleklass och fritidshem, strävar efter att höja kvaliteten på det pedagogiska innehållet i verksamheterna bland annat genom att anställa personal med relevant lärarutbildning. Det innebär att vakanta barnskötartjänster görs om till lärartjänster och nya tjänster inrättas som lärartjänster. För de anställda på barnskötartjänster får det konsekvenser när det gäller möjligheterna att söka en likvärdig fast tjänst någon annanstans. Möjligheter till heltidstjänster är ofta starkt begränsad likaså är dessa personer hänvisade till vikariat på längre eller kortare tid. En situation som närmast kan beskrivas som "moment 22" uppstår för dessa barnskötare.

Lärarutbildningen vid Högskolan Väst har bedrivit flera olika uppdragsutbildningar för olika kommuner för målgruppen "barnskötare". Den kunskap vi inhämtat under dessa kurser är att många av de kvinnor (i några enstaka fall män) som arbetar som barnskötare har försörjningsansvar och kan inte av ekonomiska skäl, skaffa sig en lärarutbildning inom ramen för ordinarie utbildningsutbud som Högskolan Väst tillhandahåller. Ett ytterligare skäl att inte påbörja en reguljär utbildning är studieovana och bristande tilltro att klara högskolestudier, det var länge sedan denna målgrupp avslutade sina gymnasiestudier. Många har blivit kvar i "sin" kommun och med tiden ter sig deras yrkesutveckling starkt begränsad då de inte kan söka nya tjänster eller flytta utan att börja om som timvikarie.

Mot denna bakgrund har Högskolan Väst tagit initiativ till en lärarutbildning som vänder sig till personer som har yrkeserfarenhet om minst tre år på minst halvtid från förskola, förskoleklass eller fritidshem men som inte har lärarutbildning. Utbildning bygger på Högskolan Västs vanliga lärarutbildning, inriktningen Barn- och ungdomsvetenskap mot verksamhetsfälten förskola och förskoleklass samt fritidshem och förskoleklass.

Utbildningsplanen (Bilaga 1) är i det närmaste identisk med den reguljära utbildningen, de enda avvikelserna är behörighetskraven samt studiegången. Detta har varit ett viktigt kvalitetskrav för oss på Högskolan Väst men också för de kommuner vi samverkat med i framtagandet av utbildningen. En lärarutbildning "light" har ingen av de inblandade parterna varit intresserade av att genomföra eller stödja.

De behörighetskrav som inte är identiska med den reguljära utbildningen är att de studerande ska ha minst tre års yrkeserfarenhet om halvtid i pedagogiskt arbete i förskola och/eller fritidshem. Vidare ska de studerande inneha arbete i förskola eller fritidshem när de påbörjar sin utbildning och till sist ska de innan utbildningen genomgå en kurs där deras kunskaper i pedagogiskt arbete valideras (Bilaga 2). Dessa speciella behörighetskrav har Högskolan Väst fått dispens av Högskoleverket (diarienr 2008/40 B14, Bilaga 3) att använda. Den alternativa lärarutbildningen för yrkesverksamma i förskola, förskoleklass eller fritidshem erbjuder en anpassad och förtätad utbildning där erfarenheter, färdigheter samt förtrogenhet inom yrkesområdet tas tillvara. Arbete och studier kommer under hela utbildningen att samordnas och integreras.

Utbildningen kommer att bedrivas delvis på distans vilket innebär att de studerande ska kunna studera via lärcentra och ibland studera på campus i Trollhättan. En heldag i veckan ägnas alltid åt lärarledd undervisning från Högskolan Väst via telebild, seminarier geografiskt nära de studerande eller på campus i Trollhättan.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med studieovana att klara av högskolestudier som leder till en lärarexamen om 210 hp och därmed minska risken för utslagning från arbetsmarknaden samt öka möjligheterna till ekonomiskt oberoende.
Avsikten är att
- skapa förutsättningar för deltagarna att klara högskolestudier trots studieovana och i många fall låg självkänsla inför studier
- skapa lärande miljöer på deltagarnas arbetsplatser där tidigare erfarenhet tas tillvara och integreras i högskolestudier

Målsättning

Målen med projektet är att
- 95 % av de som påbörjar programmet tar lärarexamen (ungefär samma procentsats som för reguljär utbildning)
- deltagarnas arbetsplatser involveras i utbildningen och utgör därmed en arena för lärande för deltagarna och där deltagarnas lärande tas tillvara för utveckling av verksamheten
- utveckla arbetssätt och metoder som kan användas inom andra yrkesprofessioner för att skapa lärande arbetsplatser med stöd av högskolan
- utveckla arbetssätt och metoder som ska stödja studerande med studieovana att bedriva högskolestudier

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Högskolan kan arvodera lektörer, ge möjlighet till anteckningshjälp och anställa assistenter. Behovet av hjälp bedöms individuellt samt med hänsyn till funktionshindrets art och undervisningens uppläggning. Samtidigt med anmälan, sänd läkarintyg/motsvarande som styrker behovet av stödåtgärder, direkt till samordnaren för studenter med funktionshinder. Se vidare: www.hv.se/extra/pod/ module_instance=2&action=pod_show&id=401&aoindex=true

Jämställdhetsintegrering

De som kan antas till utbildningen vi planerar att genomföra är i huvudsak kvinnor. Utan högskoleutbildning inom sitt område kan de inte söka andra tjänster eller byta arbetsgivare. Ofta ges inte möjlighet att arbeta heltid och därmed vara ekonomisk oberoende. Med individuellt stöd utifrån olika behov under de inledande terminarena på lärarutbildningen är vår förhoppning att deltagaran ska klara den fortsatta utbildningen.

Samarbetspartners

  • Barn och Ungdom
  • Utbildning
  • Utbildning
  • Utbildningsförvaltningen
  • Utbildningsförvaltningen

Kommun

  • Lidköping
  • Orust
  • Stenungsund
  • Trollhättan
  • Vänersborg