Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Ung och aktiv

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsenheten (AME)
KontaktpersonJerry Brattåsen
E-postjerry.brattasen@ale.se
Telefonnummer0303 330 277
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-17 till 2014-08-16
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

”Ung och Aktiv”

Förutsättningarna för ungdomar förändras i allt snabbare takt. Genom pågående urbanisering i samhället och ett allt mer specialiserat yrkesliv, så ökar också kraven på så väl människan som på de organisationer vilka har att stödja de som inte själva orkar ta sig fram.

Förstudien kommer att arbeta med flera faser,
1undersöka hur ser ungdomarnas kontaktvägar ut idag och vilken information/stöd får man
2hur vill ungdomarna få informationen och stödet för att komma vidare i utvecklingen
3hur ska arbetet kunna förbättras och bli effektivare
4hur kan arbetet och kontakterna mellan organisationerna kvalitetssäkras för att inte falla sönder då medarbetare byts eller de centrala direktiven förändras i någon av organisationerna
5att finna transnationella samarbetspartners för utveckla ett projekt
6hur man fångar upp de som har särskilda behov

Syftet med förundersökningen är att skapa ett underlag för en framtida projektansökan med transnationellt samarbete.

Bakgrund

Ale kommun har en tradition av samverkan avseende ungdomsverksamhet och att skapa meningsfull sysselsättning för ungdomar, dock med varierande resultat. Det huvudsakliga samarbetet har varit mellan kommunen och Arbetsförmedlingen samt handlat om ungdomar som finns mellan kommunens försörjningsstöd och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsinsatser.

Ale kommun deltog för några år sedan i ett av Göteborgsregionens kommunalförbunds, (GRs) projekt, Mellan-rum. Där ledare inom GR-kommunernas arbetsmarknadsenheter och arbetsförmedlingen bland annat träffats 2 gånger om året för att skapa gemensamma handlingsplaner. Det kan dock konstateras att samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen ändå varit problematiskt, inte minst beroende av bemanningen. Då såväl kommunens som Arbetsförmedlingens uppdrag och möjligheter förändras över tiden, liksom att tjänstemän i organisationerna byter arbetsgivare, så påverkas också uppbyggda rutiner och nätverk.

Numera har ett framgångsrikt samarbete etablerats med näringslivet och det finns intressen i att göra bra saker tillsammans.
Genom förundersökningen vill vi ta ett helhetsgrepp och pröva olika möjligheter att se om en konstellation bestående av företagen, Ale kommun, Arbetsförmedlingen och representanter ur målgruppen, till exempel unga eller nyligen anlända ungdomar är möjligt.
Formerna och metoderna för ett framgångsrikt samarbete behöver utvecklas och utarbetas. Vikten av att tänka i nya banor och att pröva nya angreppssätt blir avgörande för resultatet.
Då Ale kommun historiskt är en kommun i förvandling, från att ha varit en brukskommun med 7-8 stora tillverkningsföretag, där merparten av kommunens invånare varit anställda, så är nyföretagandet och egenföretagandet rent numerärt för lågt. Arbetet med att förbättra ny- och egenföretagandet är en av de viktigaste uppgifterna.
Ett pågående och framgångsrikt arbete med att förbättra entreprenörskapet, i skolan har utvecklats.
Behovet av ett ökat privat eller kooperativt företagande växer, detta genom att allt fler tidigare traditionellt offentliga uppgifter utföras av företagen. Men också genom att de administrativa IT-stödet utvecklas och att människor klarar allt fler uppgifter på egen hand.
Flera framtidsprognoser visar också på att arbetsbrist kommer att uppstå inom den offentliga sektorn, en arbetsbristsittuation som är större än pensionsavgångarna. Fler yrken kommer också att försvinna då förändringarna gör att de helt enkelt inte behövs längre. Åter andra kommer att uppstå men sannolikt inte i den omfattning som avgångarna.

I förstudien avses att göra en ny kartläggning för att studera var bristerna finns, men också ta reda på hur behovet ser ut i målgrupperna idag, inkluderande de i förutsättningarna särskilt angivna målgrupperna.
I analysen avses också att studera hur det nuvarande samarbetet fungerar mellan Arbetsförmedlingen och Ale kommun, samt vilka möjligheter som finns att involvera ytterligare samarbetspartners. I analysen ska också studeras hur man kan förbättra kvalitetssäkringen då medarbetare i organisationerna byter anställning med mera.
I omvärldsanalysen avses också den statistiska beskrivningen och förändringarna i Ale att jämföras med kommuner inom GR, riksplanet som internationellt.

Målsättning

När förstudien är avslutad så förväntar vi oss att tydligt ha definierat vilka samverkansområden där en förbättrad effektivitet kan uppnås och därmed förutsättningar för meningsfull sysselsättning för de utsatta grupperna. Tidshorisonten är på 3 – 5 års sikt , då vi letar efter att hitta positiva systemeffekter som ska leda till varaktiga förändringar när det gäller samarbete och delaktighet i dessa frågor. Detta utifrån hur man ska arbeta för att stödja varandras processer och den unges möjligheter att nå målet – en meningsfull sysselsättning. Därigenom skapas möjligheter till egen försörjning för individen och en stärkt självkänsla, ökad livsglädje och förutsättning att planera för framtiden. Förstudien ska vidare ge svar på hur en förbättrad samverkan mellan organisationerna och genom riktade åtgärder, öka möjligheterna för de mest utsatta grupperna att nå egenförsörjning. Förstudien ska lägga grunden för ett kommande transnationellt EU-projekt inom området.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudien bör nuvarande arbetssätt med funtkionshindrade studeras genom en SWOT-analys, för att se vad som är bra idag, var svagheterna finns, riskerna, men också skapa ökad förståelse om var möjligheterna till förbättringar skapas.

Transnationellt samarbete

Förstudien är tänkt att bilda underlag för en kommande transnationellt projekt, då vi anser att de kan ge mycket iform av erfarenhetsutbyte. Men de kan också vara en dörröppnare för passiva ungdomar vilka i de bästa av världar, kan få inspiration att söka praktikplats, arbete eller studier utomlands. Om bara förutsättningarna är de rätta. Med internationella kontakter hos handläggarna i Ale kommun och Arbetsförmedlingen och kretivt tänkande i ord och handling. Vi tänker oss också att söka kontakt i slutet av förstudien via ESF sök och möjligen göra 2-3 besök i lämpliga kommuner.

Kommun

  • Ale