Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Refugium2

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVarnhems församling
KontaktpersonMatilda Andin
E-postmatilda.andin@svenskakyrkan.se
Telefonnummer0511-26504
Beviljat ESF-stöd240 912 kr
Total projektbudget240 912 kr
Projektperiod2014-01-13 till 2014-07-07
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Vi vill utifrån en existerande arbetsintegrerande verksamhet skapa en modell för rehabilitering för hela människan. Modellen kommer sedan att kunna köpas och användas av kristna församlingar i olika miljöer. Modellen innehåller arbete, fysisk o mental hälsa, relationer, miljö och livsmening. Genom att finnas i en trygg församlingsmiljö, där nya relationer skapas och självkänsla byggs, när deltagarna samtidigt får tid att reflektera över sin situation och skapa en plan för framtiden så leder detta till både arbete och livsmening.

Bakgrund

Arbetslöshet och utanförskap har under en längre tid blivit ett alltmer tilltagande problem i vårt samhälle. Sedan mitten av förra århundradet har lönearbete blivit en norm som gäller alla människor i samhället. Detta gör att arbetslöshet och sjukskrivning inte bara skapar ekonomiska problem utan också leder till förlorad livsmening. Det finns omfattande forskning kring sambandet mellan (främst) arbetslöshet och psykisk ohälsa. (Se ex. Karolinska Folkhälsoinstitutets Folkhälsoakademi 2011:17, Arbetsmiljöverket 2011:11)
Diakonerna i församlingen möter en mängd olika människor i samtal. Till oss kommer människor som på grund av långvarigt utanförskap förlorat självkänsla, självförtroende och sociala relationer. Utanförskapet påverkar inte bara mig själv utan också min familj och hela mitt nätverk. Det finns ett starkt tryck från Arbetsförmedling, Försäkringskassa och andra aktörer att placera människor i olika åtgärder hos oss. Församlingsmiljön ses som en utmärkt omgivning för arbetsträning, rehabilitering, arbetsförmågebedömning med mera. I församlingsmiljön får människor inte bara en daglig aktivitet, utan här finns också möjlighet att bygga ett socialt nätverk, få kontakter till arbetsgivare, utveckla kreativitet och bygga ny livsmening. (Se artiklar i Svensk Kyrkotidning nr 22, 2010 ”Församlingen som helande miljö” och ”Församlingen som projektentreprenör”)
Skara Pastorat har under tre år arbetat aktivt med att skapa en god plats, där arbetslösa kan finna hopp, självförtroende och ny mening. Det görs genom trädgårdsarbete i klosterträdgården vid Varnhems klosterkyrka, samt under vintertid hantverk som kopplas till kloster- och pilgrimstraditionen.
Vi vill nu undersöka möjligheten att vidareutveckla ett koncept som fler församlingar i Skara Stift och i förlängningen församlingar i hela Sverige kan använda sig av. Det finns olika arbetsintegrerande projekt i många församlingar i Svenska Kyrkan, men ingen sammanhållande funktion. Varje församling måste i dag starta från noll. Vår förstudie vill undersöka möjligheten att i Varnhem skapa ett program som ser till hela människan och som kan tillämpas i församlingar i hela Sverige.

Målsättning

Det övergripande målet för förstudien är att skapa en modell ”Varnhemsmodellen” för arbetsintegrering och rehabilitering i församlingsmiljö. När förstudien sedan går vidare till ett genomförandeprojekt kan modellen köpas av församlingar i Skara stift. Efter projektets slut kan församlingar över hela landet köpa in sig i modellen och vi har skapat en förening för församlingar anslutna till ”Varnhemsmodellen”.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudien kommer vi att arbeta med att förbereda för att bli mer tillgänglighetsanpassade. Redan nu finns hiss i huset och den verksamhet som vi tänker att bedriva ska i allt vara enkel att anpassa efter olika arbetsförmåga. Förstudien kommer att förbereda för deltagare med annat språk, kultur, hörsel och synnedsättning. Refugium har under flera års tid arbetat med personer med olika typer av funktionsnedsättning. Därför är det centralt för verksamheten att i arbetet ta hänsyn till människors olika förutsättningar.
Inom församlingen finns en stor samlad kunskap om funktionsnedsättning av skilda slag. Detta har också ökat medvetenheten om tillgängliga lokaler, tillgänglig information/kommunikation och tillgänglig verksamhet.
Arbetsplatsen skall vara öppen för alla. Därför har Refugium2 ambitionen att göra en tillgänglighetsinventering av de fysiska lokalerna. Eftersom det finns flera personer med funktionsnedsättning bland våra deltagare är det viktigt att Refugium ligger väl framme i de här frågorna. Mycket återstår att göra och Refugium2 har ambitionen att ytterligare förbättra på tillgänglighetsområdet.

Transnationellt samarbete

VI har en nära kontakt med Wakefield Cathedral i Storbritannien. Där arbetar man främst med invandrare i en liknande verksamhet. Vi hoppas kunna utveckla den kontakten så att vi kan lära av deras mångåriga arbete med språk och kulturförståelse samt integrationsarbete. Wakefield Cathedral kan då få del av våra rehabiliterande delar som de saknar idag.

Kommun

  • Skara